СС 31 - Отчитане на Дялове в Смесени Предприятия

1403
версия, консолидирана от Kreston BulMar

Цел

СС 31 определя реда за отчитане на дяловите участия в смесени предприятия и при отчитането на активите, пасивите, приходите и разходите във финансовите отчети на участниците в смесеното предприятие и на инвеститорите независимо от структурите или формите, в които се извършват дейностите на смесеното предприятие.

I. Обхват

1. Този стандарт се прилага от:

а) смесените предприятия;

б) участниците и инвеститорите в смесените предприятия.

II. Определения

2. В този стандарт се използват определения със следното значение:

Смесено предприятие – договорно взаимоотношение, по силата на което две или повече страни се заемат със стопанска дейност, която подлежи на съвместен контрол.

Контрол – правото да се управлява финансовата и оперативната политика на дадена стопанска дейност по начин, който осигурява извличане на изгода.

Съвместен контрол – договореното споделяне на контрола върху въпросната стопанска дейност.

Значително влияние – правото на участие при вземането на решения, свързани с финансовата и оперативната политика на дадена стопанска дейност, но не и контрол или съвместен контрол върху тази политика.

Съдружник – страна, която участва в смесено предприятие и споделя съвместния контрол върху смесеното предприятие.

Инвеститор в смесено предприятие – участникът в смесено предприятие, който не участва в съвместния контрол върху него.

Пропорционална консолидация (изм. ДВ-86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) – методът на осчетоводяване и отчитане, при който процентният дял на съдружника във всеки от активите, пасивите, приходите и разходите на съвместно контролираната стопанска единица се комбинира ред по ред със сходните позиции или пък се отчитат като позиции на отделни редове във финансовите отчети на съдружника.

Метод на собствения капитал (отм. ДВ-86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

III. Форми на Смесени Предприятия

3.1. Този стандарт разглежда три основни вида смесени предприятия:

а) съвместно контролирани дейности;

б) съвместно контролирани активи, и

в) съвместно контролирани стопански единици, които се описват чрез и отговарят на определението "смесено предприятие".

3.2. Общи за всички смесени предприятия се явяват следните черти:

а) двама или повече съдружници са обвързани с договорно взаимоотношение, и

б) договорното взаимоотношение установява съвместен контрол.

IV. Договорно Взаимоотношение

4.1. За целите на този стандарт дейност, при която липсва договорно взаимоотношение за установяване на съвместен контрол, не се смята за смесено предприятие.

4.2. Договорното взаимоотношение е в писмен вид и решава следните въпроси:

а) дейността, времетраенето и отчетните задължения на смесеното предприятие;

б) назначаването на управителния съвет или равностоен управляващ орган на смесеното предприятие и полагащите се на всеки съдружник права във връзка с гласуването;

в) дяловите вноски на съдружниците, и

г) разпределянето на продукцията, приходите, разходите и резултатите от дейността на смесеното предприятие между съдружниците.

4.3. С договорното взаимоотношение се установява съвместен контрол върху смесеното предприятие, с което се гарантира, че нито един от съдружниците не може да бъде в състояние да упражнява самостоятелен контрол върху дейността му.

V. Съвместно Контролирани Дейности

5.1. Съвместно контролираните дейности се базират на експлоатацията на активи и други ресурси на съдружниците, без да се основават на корпорация, съдружие или друга стопанска единица, нито пък на финансова структура, която да е отделна от самите съдружници, и всеки съдружник:

а) използва собствено имущество, съоръжения и оборудване, както и собствени материални запаси; поема собствени разходи и пасиви и се финансира сам;

б) получава дял от приходите от продажбите, определен в договорното взаимоотношение.

версия, консолидирана от Kreston BulMar