СС 28 - Отчитане на Инвестициите в Асоциирани Предприятия

1622
версия, консолидирана от Kreston BulMar

Цел

СС 28 определя реда за отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия.

I. Обхват

1. Този стандарт се прилага от предприятията, които са направили инвестиции в асоциирани предприятия.

II. Определения

2. В този стандарт се използват определения със следното значение:

Асоциирано предприятие – предприятие, в което инвеститорът упражнява значително влияние, но което не представлява нито дъщерно предприятие, нито смесено предприятие на инвеститора.

Значително влияние – правото на участие при вземането на решения, свързани с финансовата и оперативната политика на предприятието, в което е инвестирано, но не и контрол или съвместен контрол върху тази политика.

Метод на собствения капитал – метод на отчитане, според който инвестицията първоначално се признава по себестойност (цена на придобиване), а впоследствие се преизчислява в съответствие с промените в дела на инвеститора в нетните активи (собствения капитал) на предприятието, в което е инвестирано. Печалбата или загубата на инвеститора включва дела на инвеститора в печалбата или загубата на предприятието, в което е инвестирано.

Себестойностен метод – метод на отчитане, според който инвестицията се отчита по себестойност (цена на придобиване). Инвеститорът отчита приход от инвестицията единствено до степента, в която той получава суми при разпределение на натрупаните печалби на предприятието (дивиденти), в което е инвестирано, възникнали след датата на придобиване на инвестицията. Разпределенията, надвишаващи тези печалби, представляват възстановяване на инвестицията и се отчитат като намаление на себестойността й.

За целите на този стандарт понятията "Контрол", "Предприятия от група", "Дъщерно предприятие", "Индивидуален финансов отчет" и "Консолидиран финансов отчет" са тези по СС 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия, а "Съвместен контрол" е този по СС 31 - Отчитане на дялове в смесени предприятия.

III. Значително Влияние

3.1. Когато инвеститорът притежава (пряко или косвено чрез дъщерно предприятие) 20 на сто или повече от правата на глас в предприятието, в което е инвестирано, се приема, че този инвеститор има значително влияние, освен когато съществуват доказателства за противното.

3.2. Упражняването на значително влияние от страна на определен инвеститор би могло да се докаже чрез установяване наличието на едно или повече от следните условия:

а) представителство в управителния съвет или в равностоен орган на управление на предприятието, в което е инвестирано;

б) участие в процеса на вземане на решения;

в) значими сделки между инвеститора и предприятието, в което е инвестирано;

г) взаимен обмен на управленски персонал.

IV. Прилагане на Метода на Собствения Капитал

4.1. Методът на собствения капитал изисква инвестицията първоначално да се признае по себестойност (цена на придобиване), която впоследствие се увеличава или намалява с оглед отразяване дела на инвеститора в печалбите или загубите на предприятието, в което е инвестирано, след датата на придобиване на инвестицията.

4.2. Сумите (дивидентите), получени при разпределение на печалбите на предприятието, в което е инвестирано, намаляват балансовата стойност на инвестицията.

4.3. Балансовата стойност на инвестицията се преизчислява и при промяна на:

а) относителния дял на инвеститора в предприятието, в което е инвестирано, или

б) собствения капитал на предприятието, в което е инвестирано, когато промяната не е отразена в отчета за приходите и разходите на асоциираното предприятие; в този случай делът на инвеститора в изменението на собствения капитал на асоциираното предприятие се отчита директно в собствения капитал.

4.4. Инвестицията в предприятие се отчита по метода на собствения капитал от датата, от която то става асоциирано предприятие. Към тази дата всяка разлика между себестойността на инвестицията (цената на придобиване) и дела на инвеститора в справедливата стойност на нетните активи на асоциираното предприятие се отчита съгласно СС 22 - Отчитане на бизнескомбинации. Свързаната с асоциираното предприятие репутация (положителна или отрицателна) не се представя отделно от инвестицията, а се включва в балансовата й стойност. Репутацията се амортизира/признава систематично през следващите отчетни периоди при определяне дела на инвеститора в печалбите и загубите на асоциираното предприятие съгласно СС 22 - Отчитане на бизнескомбинации.

4.5. Делът на инвеститора в печалбите и загубите на асоциираното предприятие след придобиването на инвестицията се преизчислява, за да се отчетат справедливите стойности на активите и пасивите на асоциираното предприятие към датата на придобиване на инвестицията. Така например печалбите и загубите се преизчисляват, за да се отчетат амортизациите на амортизируемите активи на асоциираното предприятие на базата на справедливите стойности на тези активи към датата на придобиване на инвестицията.

версия, консолидирана от Kreston BulMar