СС 27 - Консолидирани Финансови Отчети и Отчитане на Инвестициите в Дъщерни Предприятия

2280
версия, консолидирана от Kreston BulMar

Цел

СС 27 определя реда за съставяне и представяне на консолидираните финансови отчети и отчитането на инвестициите в дъщерни предприятия.

I. Обхват

1. Този стандарт се прилага от предприятията, които:

а) съставят консолидирани финансови отчети;

б) са направили инвестиции в дъщерни предприятия.

II. Определения

2. В този стандарт се използват определения със следното значение:

Предприятие майка (изм. ДВ-3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) – юридическо лице, което упражнява контрол спрямо едно или повече дъщерни предприятия.

Дъщерно предприятие (изм. ДВ-3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) – юридическо лице, контролирано от друго юридическо лице (предприятие майка). Юридическите лица, които са дъщерни на дъщерното предприятие, също се смятат за дъщерни предприятия на предприятието майка.

Група предприятия (изм. ДВ-3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) – предприятието майка и всички негови дъщерни предприятия.

Малцинствено участие – делът от печалбата или загубата и от нетните активи на дъщерно предприятие, отнасящ се до тази част от собствения капитал на дъщерното предприятие, която се притежава от предприятия или лица извън групата.

Контрол (изм. ДВ-3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) – властта, която едно предприятие (контролиращо) има над финансовата и оперативната политика на друго предприятие (контролирано), произтичаща от упражняването на правата по т. 4.2 от този стандарт от контролиращото над контролираното предприятие.

Индивидуален финансов отчет – финансов отчет, който представя имущественото и финансовото състояние, отчетеният финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал на едно предприятие, независимо от това дали то е предприятие от група.

Консолидиран финансов отчет (изм. ДВ-3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) – финансов отчет, който представя имущественото и финансовото състояние, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал на предприятията, включени в консолидирането, все едно, че те са едно предприятие.

Органи на управление – ръководните, управителните и надзорните органи на предприятието.

Предприятие от обществен интерес (ново ДВ-3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) – предприятие по смисъла на § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.

III. Консолидирани Финансови Отчети

3.1. (изм. ДВ-3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Консолидираните финансови отчети трябва да представят вярно и честно имущественото и финансовото състояние, финансовите резултати от дейността, промените в паричните потоци и в собствения капитал на групата предприятия.

3.2. Консолидираните финансови отчети се съставят и представят в съответствие със СС 1 - Представяне на финансови отчети, с останалите счетоводни стандарти и при съобразяване със специфичните изисквания на настоящия стандарт.

3.3. Съставните части на консолидирания финансов отчет са:

а) консолидиран счетоводен баланс;

б) консолидиран отчет за приходите и разходите;

в) консолидиран отчет за собствения капитал;

г) консолидиран отчет за паричните потоци;

д) приложение.

3.4. Когато предприятие от група не е включено в консолидацията, при съставяне на консолидирания финансов отчет това предприятие не се счита за предприятие от групата (предприятие майка или дъщерно предприятие).

IV. Предприятия, които Съставят Консолидирани Финансови Отчети (загл. изм. ДВ-3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)

4.1. (предишен текст на т. 4, изм. ДВ-3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Консолидирани финансови отчети се съставят от предприятието майка съгласно изискванията на Закона за счетоводството и този стандарт.

4.2. (нова ДВ-3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Консолидирани финансови отчети се съставят от предприятие майка, което:

а) притежава мнозинство от гласовете на акционерите или съдружниците в друго предприятие (дъщерно предприятие);

б) е акционер или съдружник в дъщерното предприятие и има право да назначава или да освобождава мнозинството на членовете на административното ръководство и/или членовете на управителния или надзорния съвет на друго предприятие (дъщерно предприятие);

в) има право да упражнява господстващо влияние върху предприятие (дъщерно предприятие), в което е акционер или съдружник по силата на договор или клауза в учредителния му акт;

г) е акционер или съдружник, притежаващ най-малко 20 на сто или повече от правата на глас в друго предприятие, и мнозинството на членовете на административното ръководство и/или членовете на управителния или надзорния съвет на другото предприятие, които са заемали длъжностите си през последните два отчетни периода и до датата на съставяне на консолидираните финансови отчети, са назначени единствено по силата на упражняване на правата на глас; консолидиран финансов отчет по изречение първо не се съставя, когато друго предприятие има правата, посочени в букви "а" - "в", по отношение на това предприятие;

д) единствено то контролира мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в това предприятие (дъщерно предприятие) по силата на договор с други акционери или съдружници в предприятието;

е) има правомощията да упражнява или действително да упражнява доминиращо влияние или контрол върху дъщерното предприятие;

ж) предприятието майка и дъщерното предприятие се управляват общо от предприятието майка.

4.3. (нова ДВ-3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) При определяне правата на предприятието майка за целите на т. 4.2, букви "а", "б", "г" и "д" към правата на предприятието майка се добавят правата на глас и правата на назначаване или освобождаване, притежавани от всяко друго дъщерно предприятие или от всяко лице, действащо от свое име, но за сметка на предприятието майка или на друго дъщерно предприятие.

версия, консолидирана от Kreston BulMar