СС 2 - Отчитане на Стоково-Материалните Запаси

3166
версия, консолидирана от Kreston BulMar

Цел

СС 2 определя реда за оценката и счетоводното отчитане на стоково-материалните запаси в съответствие със системата за отчитане по историческа цена (доставна стойност). Този стандарт дава указание за:

- определянето на историческата цена;

- последващото признаване на историческата цена за разход;

- всяко намаление на доставната стойност (историческата цена) до нетна реализируема стойност;

- методите за отписване на отчетната стойност, съгласно които се определят разходите за стоково-материални запаси.

I. ОБХВАТ

1. Този стандарт се прилага при избрана система на счетоводно отчитане на стоково-материалните запаси по историческа цена с изключение на:

а) незавършеното производство, възникнало по договори за строителство, включително пряко свързани с тях договори за предоставяне на преки услуги;

б) финансовите инструменти, и

в) стоково-материалните запаси на производители от областта на земеделието, животновъдството, горското стопанство и полезните изкопаеми, доколкото те се оценяват по нетна реализируема стойност в съответствие с утвърдени счетоводни стандарти или утвърдена практика в тези отрасли.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2. (изм. ДВ-86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) В този стандарт се използват определения със следното значение:

Стоково-материални запаси - текущи (краткотрайни) материални активи под формата на:

а) материали, придобити главно чрез покупка и предназначени основно за влагане в производствения процес с цел произвеждане на продукция или услуги. Те могат да са обект и на преки продажби, когато това се прецени от предприятието;

б) продукция, създадена в резултат на производствен процес в предприятието и предназначена за продажба;

в) стоки, придобити главно чрез покупка и предназначени за продажба;

г) незавършено производство, представляващо съвкупност от разходи, от които се очаква да се произведе продукция;

д) инвестиция в материален запас - материални активи, придобити за инвестиционни цели, а не за ползване.

Нетна реализируема стойност - предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската дейност, намалена с необходимите разходи за завършване на производствения цикъл и разходите, необходими за осъществяване на продажбата.

III. ОЦЕНКА НА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

3. Стоково-материалните запаси се оценяват по по-ниската от доставната и нетната реализируема стойност, като разликата се отчита като други текущи разходи за дейността.

IV. ДОСТАВНА СТОЙНОСТ НА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ (ИСТОРИЧЕСКА ЦЕНА)

4. Доставната стойност представлява сумата от всички разходи по закупуването и преработката, както и от други разходи, направени във връзка с доставянето на стоково-материалните запаси до сегашното им местоположение и състояние (материали, продукция, стоки, незавършено производство и др.).

V. РАЗХОДИ ПО ЗАКУПУВАНЕ

5.1. Разходите по закупуване включват покупната цена, вносните мита и такси, невъзстановимите данъци и акцизи, разходите по доставката и други разходи, които допринасят за привеждане на материалите и стоките в готов за тяхното използване вид. Търговската отстъпка, рабатът и други подобни компоненти се приспадат при определяне на разходите по закупуване.

5.2. Разходите по доставката могат да бъдат свързани със:

а) превози;

б) товарни и разтоварни операции;

в) монтаж и пробна експлоатация.

5.3. Не се включват в разходите по закупуване:

а) складовите разходи за съхраняване на материалните запаси;

б) административните разходи;

в) финансовите разходи;

г) извънредните разходи.

Тези разходи се отчитат като текущи разходи за периода, през който са извършени.

VI. РАЗХОДИ ЗА ПРЕРАБОТКА

версия, консолидирана от Kreston BulMar