СС 18 - Приходи

2194
версия, консолидирана от Kreston BulMar

Цел

СС 18 определя счетоводното третиране на приходите, получени от определени видове сделки и в определени случаи, както и тяхното признаване.

I. ОБХВАТ

1.1. Този стандарт се прилага при отчитане на приходите при следните сделки и случаи:

а) продажбата на продукция и стоки;

б) извършването на услуги;

в) използването от други лица на активите на предприятието, които носят лихви, лицензионни възнаграждения, дивиденти и др.

1.2. В стандарта не се разглежда признаването на приходи от:

а) договори за строителна дейност;

б) лизингови договори;

в) правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ;

г) (изм. ДВ-86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) дивиденти, получени от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал съгласно СС 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия;

д) промени в справедливата стойност на финансови активи и пасиви или разпродажбата им;

е) промени в стойността на други текущи активи;

ж) прираст на стадата, естествено увеличение на селскостопански и горски продукти;

з) извличането на минерални вещества.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2. В този стандарт се използват определения със следното значение:

Приход - брутният поток от икономически изгоди през периода, създаден в хода на обичайната дейност на предприятието, когато този поток води до увеличаване на собствения капитал отделно от увеличенията, свързани с вноските на собствениците.

Справедлива стойност - сумата, за която един актив може да се размени или един пасив може да се уреди между информирани и желаещи страни в пряка сделка помежду им.

Приходите включват брутните потоци от икономически изгоди, получени от и дължими на предприятието.

Не се считат за приходи събраните суми от името на трети лица, като например данък върху добавената стойност, застраховки, суми, събрани от името на възложителя, и други, които предприятието получава, но те не водят до увеличаване на собствения капитал.

III. ОЦЕНКА НА ПРИХОДИТЕ

3.1. (изм. ДВ-86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Приходът се определя по справедливата стойност на полученото или подлежащото на получаване възнаграждение под формата на парични средства.

3.2. (изм. ДВ-86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато потокът от парични средства се забави, справедливата стойност на плащането може да бъде по-малка от номиналната стойност на получените или подлежащите на получаване парични средства. Разликата между справедливата стойност и номиналната стойност на плащането се признава за лихвен приход.

3.3. При размяна на стоки или услуги срещу стоки или услуги със сходен характер и стойност, например преработката на ишлеме, размяната не се разглежда като сделка, която създава приход.

3.4. (изм. ДВ-86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При продажба на стоки или извършване на услуги в замяна на несходни стоки или услуги размяната се разглежда като сделка, която създава приход. Приходът се определя по справедливата стойност на получените стоки или услуги, коригирана със сумата на всички преведени парични средства.

IV. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА СДЕЛКИТЕ

4. Критериите за признаване на приходите могат да се прилагат:

а) за всяка сделка поотделно;

б) за делими компоненти на една сделка, за да се отрази същността й;

в) за две и повече сделки едновременно, когато те са свързани така, че търговският ефект може да се установи, след като се отчете цялата поредица от сделки.

V. ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИХОДИ

версия, консолидирана от Kreston BulMar