СС 13 - Отчитане при Ликвидация и Несъстоятелност

2077
версия, консолидирана от Kreston BulMar

Цел

СС 13 определя реда за счетоводно отчитане и за съставяне на финансови отчети от предприятията в производство по ликвидация или в несъстоятелност.

I. ОБХВАТ

1. Този стандарт се прилага от предприятията, които са обявени в ликвидация или в несъстоятелност.

II. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ ПРИ ЛИКВИДАЦИЯ

2. Към датата на съдебното решение за обявяване на предприятието в ликвидация се извършва счетоводно приключване по реда, предвиден в счетоводното законодателство за отчетен период.

Изготвят се счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток и отчет за собствения капитал за периода от началото на отчетния период до датата на съдебното решение за обявяване на предприятието в ликвидация. Счетоводният баланс се трансформира в "Начален баланс при ликвидация".

III. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА НАЧАЛЕН БАЛАНС ПРИ ЛИКВИДАЦИЯ

3.1. Извършва се инвентаризация на активите и пасивите.

3.2. (отм. ДВ-86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

3.3. Разчетите в чуждестранна валута се трансформират в левове по централния курс на Българската народна банка към датата на съдебното решение за обявяване на предприятието в ликвидация.

3.4. (отм. ДВ-86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

3.5. Финансовите резултати до ликвидацията и всички останали видове резерви се обединяват и се отчитат като други резерви.

3.6. (отм. ДВ-86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

3.7. Изготвя се счетоводен баланс съгласно приложение № 1 към този стандарт с надпис "Начален баланс при ликвидация", в който колоната "Предходна година" не се попълва.

3.8. На заглавната страница на всички елементи на финансовия отчет към наименованието на предприятието се добавя "в ликвидация".

версия, консолидирана от Kreston BulMar