СС 12 - Данъци от Печалбата

1585
версия, консолидирана от Kreston BulMar

Цел

СС 12 определя реда за отчитане и представяне на данъците от печалбата, временните разлики и данъчния ефект от временните разлики.

I. ОБХВАТ

1. Този стандарт се прилага от предприятията, които начисляват данъци от печалбата.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2. В този стандарт се използват следните определения:

Счетоводна печалба или загуба - печалбата или загубата за периода, определена като разлика между приходите и разходите от отчета за приходите и разходите, преди приспадане на разхода за данъци от печалбата.

Данъчна печалба (загуба) - печалбата (загубата) за даден период, определена съгласно установените от действащото данъчно законодателство правила, на основата на която се определя размерът на дължимите (възстановимите) данъци.

Данъчна основа - стойността, по която се признава даден актив или пасив от данъчното законодателство при определянето на данъчната печалба (загуба).

Разход за данъци от печалбата - сумата на текущия данък от печалбата, измененията на активите и пасивите по отсрочени данъци от печалбата и преизчисленията, признати през текущия период на текущи данъци от печалбата за предходни отчетни периоди.

Текущ данък от печалбата - сумата на данъците от печалбата, които са определени като дължими (възстановими) по отношение на данъчната печалба (загуба) за периода.

Активи по отсрочени данъци - сумите на данъците от печалбата, възстановими в бъдещи периоди, по отношение на:

а) намаляеми временни разлики;

б) пренасяне напред на неизползвани данъчни загуби, и

в) пренасяне напред на неизползвани данъчни кредити.

Пасиви по отсрочени данъци - сумите на дължимите данъци от печалбата, платими в бъдещи периоди, по отношение на облагаеми временни разлики.

Временни разлики - разликите между балансовата стойност на един актив или пасив и неговата данъчна основа.

Временните разлики биват:

а) облагаеми временни разлики - временните разлики, от които ще произтекат суми, с които ще се увеличи данъчната печалба или ще се намали данъчната загуба през бъдещи периоди, когато балансовата стойност на актива или пасива бъде възстановена или погасена, или

б) намаляеми временни разлики - временните разлики, от които ще произтекат суми, с които ще се намали данъчната печалба или ще се увеличи данъчната загуба през бъдещи периоди, когато балансовата стойност на актива или пасива бъде възстановена или погасена.

III. ПРИЗНАВАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕКУЩИ ДАНЪЧНИ АКТИВИ И ТЕКУЩИ ДАНЪЧНИ ПАСИВИ

3.1. Текущите данъци от печалбата за текущия и предходни данъчни периоди следва да се признаят като пасив до размера, до който не са платени. Ако вече платените данъци от печалбата за текущия и предходни периоди надвишават дължимата сума за тези периоди, превишението следва да се признае като актив.

3.2. Текущият данък от печалбата се определя по данъчните ставки, които се прилагат към датата на финансовия отчет.

3.3. Текущият данък от печалбата се представя в отчета за приходите и разходите като разход за данъци от печалбата за периода, с който се намалява счетоводната печалба или се увеличава счетоводната загуба, освен в случаите по т.7.4.

3.4. Преизчисленията на текущи данъци от печалбата за предходни отчетни периоди, които са признати през текущия период се представят в отчета за приходите и разходите като разход (икономия) за данъци от печалбата за текущия период, освен в случаите по т.7.4.

3.5. Текущи данъчни активи и текущи данъчни пасиви не се компенсират в консолидираните финансови отчети.

IV. ПРИЗНАВАНЕ НА АКТИВИ И ПАСИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ

4.1. Определеният върху намаляемите временни разлики данък от печалбата се признава като актив по отсрочени данъци.

4.2. Определената икономия на данък от печалбата върху данъчни загуби и данъчни кредити се признава като актив по отсрочени данъци.

версия, консолидирана от Kreston BulMar