СС 1 - Представяне на Финансови Отчети

5135
версия, консолидирана от Kreston BulMar

Цел

СС 1 определя базата за представяне на финансови отчети с общо предназначение, за да се осигури възможност за сравнимост на финансовите отчети на предприятието с тези за предходни периоди и с финансовите отчети на други предприятия.

I. ОБХВАТ

1.1. Този стандарт се прилага при изготвяне на финансовите отчети с общо предназначение и определя формата, структурата и съдържанието на съставните части на финансовия отчет.

1.2. Финансови отчети с общо предназначение са тези, чиято цел е да отговарят на нуждите на външните потребители-акционери (съдружници), заемодатели, доставчици, клиенти, персонал, държавни органи и други.

1.3. Финансовите отчети са структурирано представяне на информация за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на предприятието, представена като:

а) активи;

б) пасиви;

в) собствен капитал;

г) приходи;

д) разходи;

е) парични потоци.

II. СЪСТАВНИ ЧАСТИ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

2. Съставните части на финансовия отчет са:

а) счетоводен баланс;

б) отчет за приходите и разходите;

в) отчет за собствения капитал;

г) отчет за паричните потоци;

д) приложение.

III. ЯСНО, ВЯРНО И ЧЕСТНО ПРЕДСТАВЯНЕ

3.1. (изм. ДВ-3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Финансовите отчети трябва да са съставени ясно и в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти.

3.2. Финансовите отчети трябва да представят вярно и честно имущественото и финансовото състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал. Счита се, че вярно и честно представяне е постигнато, когато предприятието:

а) (изм. ДВ-3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) е избрало и прилагало счетоводна политика в съответствие със Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти;

б) (изм. ДВ-3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) е избрало и прилагало за нерешени въпроси в Националните счетоводни стандарти счетоводна политика в съответствие с Международните счетоводни стандарти и е оповестило този факт.

3.3. Предприятието трябва да оповести допълнителна информация, когато спазването на изискванията на счетоводното законодателство е недостатъчно за постигане на вярно и честно представяне.

3.4. В изключителни случаи, когато допълнителната информация е недостатъчна за постигане на вярно и честно представяне, предприятието може да се отклони от изискванията на счетоводното законодателство с цел да се постигне вярно и честно представяне. Предприятието трябва да оповести в приложението отклоненията, причините за тях, както и оценката на ефекта върху активите, пасивите, печалбите/загубите и финансовото състояние в резултат на допуснатите отклонения.

IV. СЪЩЕСТВЕНОСТ

4.1. Всяка съществена статия се представя във финансовия отчет отделно.

версия, консолидирана от Kreston BulMar