СС 35 - Преустановявани Дейности

1253
версия, консолидирана от Kreston BulMar

Цел

СС 35 определя принципите за отчитане на информацията за преустановяваните дейности.

I. Обхват

1. Този стандарт се прилага за всички преустановявани дейности във всички предприятия.

II. Определения

2. В този стандарт се използват определения със следното значение:

Преустановявана дейност – компонент, от който предприятието съгласно определен план се освобождава чрез:

а) продажба в една отделна сделка, раздробяване или разпределяне на собствеността на компонента между собствениците на предприятието;

б) разпродажба/ликвидация на активите на компонента и уреждане на пасивите му индивидуално (на части);

в) изоставяне на компонента.

Примери за дейности, които не удовлетворяват непременно критериите за преустановявани дейности, обаче в комбинация с други обстоятелства могат да ги удовлетворят:

- постепенно или плавно спиране на производствена линия или клас от услуги;

- преустановяване, дори ако е относително внезапно, на няколко продукта в рамките на продължаваща производствена линия;

- преместване на производствена или пазарна дейност от едно място на друго;

- закриване на машини, оборудване и съоръжения, за да се постигне повишаване на производителността или снижаване на разходите;

- продаване на дъщерно предприятие, чиито дейности са подобни на тези на предприятието-майка или на други дъщерни предприятия.

Компонент – обособена част от предприятие или от дейността на предприятие, която може да бъде разграничена като отделна:

а) структурна единица - по отраслов или по географски признак;

б) производствена единица - от дадена дейност или от цялостната дейност на предприятието;

в) финансово-счетоводна единица, подлежаща на отделно отчитане, контрол, документиране и т.н.; приема се, че това условие е налице, когато:

- производствените активи и пасиви на компонента могат пряко да му бъдат приписани;

- приходите (брутните постъпления) от компонента могат пряко да му бъдат приписани;

- голяма част от оперативните разходи на компонента могат пряко да му бъдат приписани.

Събитие за първоначално оповестяване на преустановявана дейност – по-рано възникналото от следните събития:

а) предприятието е влязло в обвързващо споразумение за продажба по същество на всички активи от активите, приписвани на преустановяваната дейност, или

б) управляващият орган или собствениците на предприятието са одобрили подробен официален план за преустановяването на дейност и планът е оповестен.

III. Признаване и Оценка

3. При вземане на решение кога и как да се признаят и оценят промените в активите, пасивите, приходите, разходите и паричните потоци, отнасящи се до преустановяваната дейност, предприятията прилагат принципите и критериите, заложени в съответните счетоводни стандарти. Този стандарт не установява каквито и да е принципи за признаване и оценка.

По-важните стандарти, които е вероятно да се приложат, са:

а) СС 36 – Обезценка на активи;

б) СС 37 – Провизии, условни задължения и условни активи, като се има предвид, че преустановяваните дейности се разглеждат като разновидност на преструктуриране;

в) СС 19 – Доходи на персонала, особено по отношение на обезщетенията за съкращаване на персонал, и т.н.

IV. Първоначално Оповестяване

4.1. Предприятието включва в своите финансови отчети информация, отнасяща се до преустановяваната дейност, започвайки с финансовите отчети за периода, в който събитието на първоначалното оповестяване възниква.

4.2. Когато събитието на първоначалното оповестяване възниква в отчетния период, за който се отнася годишният финансов отчет, се оповестява следната информация:

а) описание на преустановяваната дейност;

б) отраслов и/или географски сектор, в който преустановяваната дейност се отчита;

в) датата и същността на събитието на първоначално оповестяване;

г) датата или периодът, в който преустановяването се очаква да завърши, ако е известна или определима;

д) балансовите стойности на активите и пасивите, които ще бъдат освободени;

е) сумите на приходите, разходите и печалбата или загубата преди данъчно облагане от обичайните дейности и съответните разходи за данъци от печалбата, приписани на преустановяваната дейност през текущия отчетен период;

ж) сумите на нетните парични потоци от обичайните, инвестиционните и финансовите дейности, приписани на преустановяваната дейност през текущия отчетен период.

4.3. Когато събитието на първоначалното оповестяване възниква след нормативно определената дата на изготвяне на годишния финансов отчет, но преди датата на официалното му одобряване за публикуване, първоначалното оповестяване се извършва по реда на СС 10 - Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет, и включва оповестяванията, изброени в т. 4.2 от този стандарт.

V. Други Оповестявания

5. Когато предприятие се освобождава от активи или урежда пасиви, приписвани на преустановяваната дейност, или влиза в обвързващо споразумение за продажба на такива активи или за уреждане на такива задължения, то включва в годишния си финансов отчет следната информация:

5.1. За събитията, възникнали в отчетния период, за който се отнася годишният финансов отчет:

а) каквато и да е печалба или загуба преди данъчно облагане и разходите за данъци от печалбата;

б) нетната продажна цена (включително след изваждане на очакваните разходи по продажбата) и балансовата стойност на нетните активи, както и очакваното разпределение във времето за получаване на съответните парични потоци.

версия, консолидирана от Kreston BulMar