СС 34 - Междинно Счетоводно Отчитане

1323
версия, консолидирана от Kreston BulMar

Цел

СС 34 определя правилата, принципите и минималните изисквания за представяне на информация в междинните финансови отчети.

I. ОБХВАТ

1. Предприятията, които съставят, представят и публикуват междинни финансови отчети, и периодите, за които те се съставят, се определят от съответните държавни органи или се изискват от външни потребители на счетоводна информация.

Непредставянето на междинен финансов отчет или неспазването на изискванията на този стандарт при неговото изготвяне не правят невалиден годишния финансов отчет на предприятията.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2. В този стандарт се използват определения със следното значение:

Междинен финансов отчет – финансовият отчет за период по-кратък от една календарна година (1 януари - 31 декември). За междинни не се считат отчетите на новосъздадените и прекратилите дейността си предприятия.

Отчетен период на междинен финансов отчет – определеният от съответния държавен орган или външен потребител период (месец, тримесечие, шестмесечие, деветмесечие и др.), за който се съставя междинен финансов отчет.

III. СЪДЪРЖАНИЕ НА МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

3.1. (изм. ДВ-86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Формата, структурата и съдържанието на междинния финансов отчет се определят съгласно СС 1 - Представяне на финансови отчети.

3.2. (изм. ДВ-86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Междинният финансов отчет съдържа най-малко:

а) счетоводен баланс с представяне на активите, пасивите и собствения капитал към 31 декември на предходната година (предходни години) и към датата, към която е съставен междинният финансов отчет;

б) отчет за приходите и разходите с представяне на информация за приходите, разходите и финансовия резултат от началото на предходната година до датата на предходната година (предходни години), към която е съставен междинният финансов отчет, и от началото на текущата година до датата на текущата година, към която е съставен междинният финансов отчет;

в) отчет за паричния поток с представяне на паричните потоци от началото на предходната година до датата на предходната година (предходни години), към която е съставен междинният финансов отчет, и от началото на текущата година до датата на текущата година, към която е съставен междинният финансов отчет;

г) отчет за собствения капитал с информация за измененията на отделните елементи на собствения капитал от началото на текущата година до датата на текущата година, към която е съставен междинният финансов отчет;

д) приложение с пояснителни бележки за:

- счетоводната политика - когато през периода, за който се съставя междинен финансов отчет, са настъпили значителни изменения в нея;

- сезонния характер на дейността на предприятието (когато има дейност със сезонен характер) и влиянието му върху ритмичността на извършването на разходи и на получаването на приходи;

- необичайни за предприятието (по размер и по характер) активи, пасиви, собствен капитал, приходи, разходи и парични потоци през периода след края на предходната година;

- промени в условните активи и пасиви след последния годишен финансов отчет;

- промени в приблизителни оценки на отчетени суми през предходната година или през предходния междинен финансов отчет (ако тези промени имат съществено отражение върху информацията, представена в междинния финансов отчет);

- издаването, погасяването и обратното изкупуване на дялови и дългови инструменти през периода, за който е съставен междинният финансов отчет;

- начислени (изплатени) дивиденти през периода на междинния финансов отчет - общо и на една акция (дял) диференцирано за обикновени и други акции;

- промени, настъпили през периода на междинния финансов отчет в състава на предприятието - в това число осъществени бизнескомбинации (придобиване или продажба на дъщерно предприятие, обединяване на участия), и отражението на тези промени върху финансовото състояние на предприятието.

3.3. Необичайните и извънредните операции, промените в счетоводната политика и корекциите в приблизителните оценки, както и основните грешки се поясняват в приложението към междинните финансови отчети по правилата на СС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.

3.4. (отм. ДВ-86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

3.5. (отм. ДВ-86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

IV. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

4.1. Предприятията изготвят междинни финансови отчети, като прилагат същата счетоводна политика, която са приложили при съставянето на годишните финансови отчети.

4.2. (отм. ДВ-86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

версия, консолидирана от Kreston BulMar