Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския Парламент и на Съвета за Изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за Предотвратяване Използването на Финансовата Система за Целите на Изпирането на Пари и Финансирането на Тероризма и за Изменение на Директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС

1069
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar