Директива (ЕС) 2019/2177 на Европейския Парламент и на Съвета за Изменение на Директива 2009/138/ЕО относно Започването и Упражняването на Застрахователна и Презастрахователна Дейност (Платежоспособност II), Директива 2014/65/ЕС относно Пазарите на Финансови Инструменти и Директива (ЕС) 2015/849 за Предотвратяване Използването на Финансовата Система за Целите на Изпирането на Пари и Финансирането на Тероризма

793
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar