Счетоводен запис

актуална версия версия: 12 декември 2019 2760 уникалност: 100%

АЛФА ЕООД

СПРАВКА  ЗА  СЧЕТОВОДЕН  ЗАПИС

Вид Документ: Фактура / № 0125445692 / От дата: 01.03.2018 / Контрагент: ДЕЛТА ЕООД / ЕИК 123456789

Папка:05.00 / ID на документа: 100000100 / Дата на осчетоводяване: 01.03.2018 16:10:18

 

Статия №1 от 1 / Оператор име: Иван Иванов / Вид статия: сложна

Счетоводна Операция: (402) Аванс по доставка от доставчик

Коментар:

Дневник Покупки / Отложен / Данъчен Период: март 2018 / Данъчен Кредит

Данъчна Основа: 10 000,00 / Вид стока или услуга: Аванс

 

 

1. Формиране и Предназначение.

Справка „Счетоводен Запис“ е вторичен счетоводен документ, в който е отразена цялата информация за една определена счетоводна операция.

Справката „Счетоводен Запис“ се представя в структуриран и табличен вид, от който може да се разбере:

• Всичко за осчетоводения документ: вид на документа; номер на документа; дата на документа; контрагент по документа (клиент или доставчик); ЕИК на контрагента;

• Къде и кога е осчетоводен документа: в коя Счетоводна Папка е класиран; кое е неговото ID в счетоводната електронна система; датата и точния час (до секунда) на осчетоводяване;

• Кой и как е осчетоводил документа: колко и коя е показаната статия към този документ; лицето, което е осчетоводило документа; вида на статията (проста или сложна); наименованието на операцията; коментар към операцията (ако осчетоводяващият е преценил да остави); в кой дневник е отнесена операцията (на покупките или продажбите); отложена ли е за деклариране, или не (тъй като ЗДДС позволява Фактура по покупките да се декларира до 12 месеца, след месеца на нейното издаване); в кой данъчен период е осчетоводен докуменът; ползва ли се данъчен кредит по него; каква е данъчната основа; описание на вида стока или услуга в документа;

• Самата счетоводна статия: сметките в дебита и кредита; аналитичностите по тях и партидата, в която се отчита самият документ.

скрито платено съдържание: 105 думи;

 

2. ПРЕГЛЕД – правила, чести грешки/проблеми и техните решения

В таблицата на Справката за Счетоводен Запис общата сума по дебита трябва да е равна на общата сума по кредита. Обикновено софтуерите не допускат подобен запис, но не е изключено това да се случи при токов удар или повреда в базите данни.

Статиите, в които участва сметка 4531 „Данък върху Добавената Стойност за покупките“, трябва да са отразени в Дневника за покупките, с право на данъчен кредит.

Статиите, в които участва сметка 4532 „Данък върху Добавената Стойност върху продажбите“, трябва да са отразени в Дневника за продажбите.