Ред за ползване на отпуск за отглеждане на дете, настанено при близки и роднини или в приемно семейство

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 21 декември 2021 982 уникалност: 100%

Отпускът за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст се разрешава въз основа на писмено заявление на лицето, при което е настанено дете, и на заверен препис от влязлото в сила решение на съда за настаняване на детето.

скрито платено съдържание: 71 думи;

Когато заявлението за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се подава от единия от съпрузите, при които е настанено дете, в него се декларира, че отпуск на същото основание не се ползва от другия съпруг. 

Отпускът за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се прекратява: 

скрито платено съдържание: 74 думи;

Работникът или служителят, който ползва отпуска за отглеждане на дете, е длъжен незабавно да уведоми работодателя за настъпването на обстоятелствата за прекратяване на отпуска.