Проверки по ДОПК

актуална версия версия: 4 януари 2020 2740 уникалност: 86.2%

I. Основни положения

Проверката е способ, по който НАП може да осъществи контрол върху данъчно задължените лица, относно спазването на приложимото в Република България данъчно и осигурително законодателство.

II. Цел на проверката

В най-общия случай, в зависимост от целта на проверяващите органи, проверките могат да се разграничат на два основни вида:

  • За спазването на данъчното и на осигурителното законодателство – например за спазването на нормативната уредба във връзка с отчитането на продажбите в търговските обекти;
  • скрито платено съдържание: 28 думи;

Във всички случаи с проверка не се установяват задължения за данъци, както и тези за задължителни осигурителни вноски на проверяваното лице.

скрито платено съдържание: 55 думи;

Проверката може да бъде извършвана както като част от вече започнало ревизионно производство, така и като самостоятелно, отделно производство.

скрито платено съдържание: 18 думи;

Освен това проверки могат да се извършват както по инициатива на НАП, така и по инициатива на самото данъчно задълженото лице.

скрито платено съдържание: 70 думи;

III. Видове извършвани проверки

Могат да се разграничат следните видове чести проверки, като изброяването не е изчерпателно:

  1. насрещна проверка;
  2. проверка по делегация;
  3. скрито платено съдържание: 47 думи;

1. Извършване на насрещна проверка

скрито платено съдържание: 73 думи;

Насрещната проверка приключва с протокол, в който се отразяват извършените действия, както и установените факти и обстоятелства.

скрито платено съдържание: 30 думи;

2. Извършване на проверка по делегация

скрито платено съдържание: 82 думи;

Накрая се изготвя протокол с резултатите от проверката.

3. Извършване на проверка за регистрация по ЗДДС

Това е проверка за установяване на обстоятелства и факти, които са посочени в заявлението за регистрация по ЗДДС, за наличието на основания за регистрация.

скрито платено съдържание: 29 думи;

4. Извършване на проверка за административни нарушения

Този вид проверка има за цел установяване на обстоятелства и факти, които са свързани със спазване разпоредбите на нормативни актове, по които данъчните органи могат да установяват административните нарушения, както и да налагат съответните административни наказания – всички материални данъчни закони (ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, с изключение на ЗМДТ, който се администрира от общинската администрация), ДОПК, както и ЗСч, Валутният закон и др.

скрито платено съдържание: 118 думи;

5. Извършване на проверка в търговските обекти

Особеност при проверки в търговските обекти е, че те се извършват без да е нужно изрично писмено възлагане.

скрито платено съдържание: 43 думи;

Мястото на извършване на проверките в търговските обекти е обичайно мястото, в което проверяваните субекти осъществяват дейността си, например:

  1. магазини, складове, бензиностанции, газстанции и др.;
  2. заведения за обществено хранене – ресторанти, кафенета, барове и др.;
  3. скрито платено съдържание: 44 думи;

IV. Резултатът от извършените различни видове проверки

Както става ясно от изложеното по-горе, всеки вид проверка приключва със съставяне на протокол.

скрито платено съдържание: 113 думи;