Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при закриване на част от предприятие или съкращаване на щат

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 22 юни 2022 1140 уникалност: 100%

Това основание за прекратяване включва две самостоятелни и отделни основания – едното е закриване на част от предприятието, а другото е съкращаване на щата.

При закриване на част от предприятието има преустановяване на дейност само на отделно негово звено, отдел или поделение.

скрито платено съдържание: 53 думи;

При съкращаване на щата работодателят има право да прекрати трудовите договори само на някои работници или служители. Щатът показва броя на служителите и тяхното вътрешно разпределение на труда според отделните звена или отдели в предприятието и се утвърждава от работодателя.

скрито платено съдържание: 40 думи;