Осчетоводяване на производствен процес

актуална версия версия: 18 януари 2020 14538 уникалност: 100%

Съгласно приетата от предприятието Счетоводна Политика и Индивидуален Сметкоплан за отчитане на амортизируемите активи и амортизациите, стоково-материалните запаси и разходите, ще се използват следните счетоводни сметки:

2415 Амортизация на Машини и Оборудване

302 Суровини / Материали

303 Продукти

304 Стоки

611 Разходи за основна дейност

614 Административни разходи

615 Разходи за продажби

 

1. Заприхождаване на полуфабрикат на продукт „Спарк”

• Необходими документи:

Складова разписка.

 

• Начин на осчетоводяване:

скрито платено съдържание: 57 думи;

 

• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

301

Заприходени/Приети стоково-материални запаси

вид документ:

510

Складова/Стокова Разписка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

304

Стоки

1 500

611

Разходи за основна дейност

1 500

аналит.

Полуфабрикат Сая за модел „Спарк”

1 500

аналит.

Продукт „Спарк”

1 500

ОБЩО

 1 500

ОБЩО

1 500

 

• Счетоводна статия 2:

 

• Счетоводна статия 3:

 

• Счетоводна статия 4:

стопанска операция:

801

Приключвателни операции

вид документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

701

Приходи от продажби на продукти

208,20

123

Печалби и загуби от текущата година

208,20

аналит.

Полуфабрикат Сая за модел „Спарк”

208,20

 

 

 

ОБЩО

208,20

ОБЩО

208,20

 

• Счетоводна статия 5:

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

 

• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект.

 

2. Закупуване на материали

• Необходими документи:

 • Фактура;
 • Банково извлечение.

• Начин на осчетоводяване:

скрито платено съдържание: 26 думи;

 

• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

302

Покупка на материали

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

302

Суровини/Материали

1 094

401

Задължения към Доставчици

1 312,80

аналит.

Материали за продукт Кларк

545

аналит.

Мечта ООД

1 312,80

аналит.

Материали за продукт Спарк

549

 

 

 

4531

ДДС за покупки

218,80

 

 

 

ОБЩО

1 312,80

ОБЩО

1 312,80

 

• Счетоводна статия 2:

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

 

• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект.

 

3. Ползвана външна услуга за производството

• Необходими документи:

 • Фактура;
 • Банково извлечение.

• Начин на осчетоводяване:

скрито платено съдържание: 54 думи;

• Счетоводна статия 1:

 

• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към Доставчици

13 200

503

Разплащателна сметка в лева

13 200

аналит.

Фешън ЕООД

13 200

 

 

 

ОБЩО

13 200

ОБЩО

13 200

 

• Счетоводна статия 3:

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект.

 

4. Закупени материали за производството

• Необходими документи:

Фактура с касов бон.

• Начин на осчетоводяване:

скрито платено съдържание: 25 думи;

 

• Счетоводна статия 1:

 

• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към Доставчици

4 092

501

Каса в лева

4 092

аналит.

Звезда ООД

4 092

 

 

 

ОБЩО

4 092

ОБЩО

4 092

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

 

• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект.

 

5. Закупени материали за производството

• Необходими документи:

 • Фактура;
 • Банково извлечение.

 

• Начин на осчетоводяване:

скрито платено съдържание: 25 думи;

 

• Счетоводна статия 1:

 

• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към Доставчици

11 088

503

Разплащателна сметка в лева

11 088

аналит.

Звезда ООД

11 088

 

 

 

ОБЩО

11 088

ОБЩО

11 088

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

 

• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект.

 

6. Вложени материали в производството

• Необходими документи:

 • Искане за отпускане на материали;
 • Складова разписка.

 

• Начин на осчетоводяване:

скрито платено съдържание: 57 думи;

 

• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

601

Разход за материали

вид документ:

520

Искане за отпускане на суровини

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

601

Разход за материали

21 120,46

302

Материали

21 120,46

аналит.

Материали за продукт „Кларк”

10 720,50

аналит.

Материали за продукт „Кларк”

10 720,50

аналит.

Материали за продукт „Спарк”

9 399,96

аналит.

Материали за продукт „Спарк”

9 399,96

ОБЩО

21 120,46

ОБЩО

21 120,46

 

• Счетоводна статия 2:

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

 

• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект.

 

7. Начисляване на разходи за заплати на персонал в производството

• Необходими документи:

 • Ведомост за заплати;
 • Рекапитулация за осигурителни вноски.

 

• Начин на осчетоводяване:

Разходите за възнаграждения се начисляват съгласно ежемесечните Ведомости за заплати и Рекапитулации за дължими вноски. Виж подробности в раздел Практическо осчетоводяване на стопански операции/Начисляване на заплати.

скрито платено съдържание: 56 думи;

 

• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

421

Начисления и удръжки по трудови договори и ДУ

вид документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

604

Разходи за Заплати

5 000

421

Задължения към персонала

5 000

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

5 000

ОБЩО

5 000

 

• Счетоводна статия 2:

 

• Счетоводна статия 3:

 

• Счетоводна статия 4:

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

 

• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект

 

7а. Начисляване на разходи за заплати на помощен персонал

• Необходими документи:

 • Ведомост за заплати;
 • Рекапитулация за осигурителни вноски.

• Начин на осчетоводяване:

скрито платено съдържание: 24 думи;

 

• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

421

Начисления и удръжки по трудови договори и ДУ

вид документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

604

Разходи за Заплати

3 000

421

Задължения към персонала

3 000

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

3 000

ОБЩО

3 000

 

• Счетоводна статия 2:

 

• Счетоводна статия 3:

 

• Счетоводна статия 4:

стопанска операция:

611

Отчитане на себестойност на продукция

вид документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

611

Разходи за основна дейност

300

605

Разходи за осигуровки

600

аналит.

Продукт „Кларк”

150

 

 

 

аналит.

Продукт „Спарк”

150

 

 

 

614

Административни разходи

150

 

 

 

615

Разходи за продажби

150

 

 

 

ОБЩО

600

ОБЩО

600

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

 

• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект.

 

8. Начисляване на амортизации

Необходими документи:

Обобщен Амортизационен План.

Начин на осчетоводяване:

скрито платено съдържание: 55 думи;

 

• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

603

Разход за Амортизация

вид документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

603

Разходи за Амортизация

2 500

2415

Амортизация на Машини и Оборудване

2 500

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

2 500

ОБЩО

2 500

 

• Счетоводна статия 2:

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

 

9. Заприхождаване на готова продукция

Необходими документи:

 • Складова разписка;
 • Приемно-Предавателен Протокол.

Начин на осчетоводяване:

скрито платено съдържание: 17 думи;

 

• Счетоводна статия 1:

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

 

• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект.

 

10. Продажба на готова продукция

Необходими документи:

 • Фактура;
 • Складова разписка.

Начин на осчетоводяване:

Продажбата на готова продукция се осчетоводява на база издадена фактура на клиента. Готовата продукция се изписва, като се намалява наличността по фактическата себестойност. Приходът от продажба се отчита по продажната стойност на готовата продукция. Разликата между продажната стойност и фактическата себестойност се отчита като Печалба или Загуба

 

• Счетоводна статия 1:

 

• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

308

Реализация на стоково-материални запаси

вид документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

701

Приходи от продажби на продукти

37 126,36

303

Продукти

37 126,36

аналит.

Продукт „Кларк” 400 бр.*42.941 лв.

17 176,4

аналит.

Продукт „Кларк” 400 бр.*42,941 лв.

17 176,4

аналит.

Продукт „Спарк” 400 бр.*49.8749 лв.

1949,96

аналит.

Продукт „Спарк” 400 бр.*49,8749 лв.

1949,96

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

37 126.36

ОБЩО

37 126,36

 

• Счетоводна статия 3:

 

• Счетоводна статия 4:

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

 

• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект.

 

11. Вложени материали в производството.

Виж поясненията в условие 6.

 

• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

601

Разход за материали

вид документ:

520

Искане за отпускане на суровини

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

601

Разход за материали

1 072,15

302

Материали

1 072,15

аналит.

Материали за продукт „Кларк”

1 072,15

аналит.

Материали за продукт „Кларк”

1 072,15

ОБЩО

1 072,15

ОБЩО

1 072,15

 

• Счетоводна статия 2:

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

 

• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект.

 

12. Установен поправим брак

• Необходими документи:

Акт за брак.

• Начин на осчетоводяване:

скрито платено съдържание: 39 думи;

 

• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

602

Разходи за външни услуги

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

602

Разход за външни услуги

500

401

Задължения към доставчици

500

аналит.

Поправка на повредени материали”

500

аналит.

ЕТ Успех

500

ОБЩО

500

ОБЩО

500

 

• Счетоводна статия 2:

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

 

• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Разходите за брак се признават за данъчни цели в нормативно определени размери.

 

12а. Установен непоправим брак по вина на персонал.

• Необходими документи:

Акт за брак.

• Начин на осчетоводяване:

скрито платено съдържание: 18 думи;

 

• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

311

Отписани липси/Брак на стоково-материални запаси

вид документ:

550

Протокол/акт за брак

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

611

Разходи за основна дейност

100

611

Разходи за основна дейност

100

аналит.

Разходи за непоправим брак

100

аналит.

Продукт „Кларк”

100

ОБЩО

100

ОБЩО

100

 

• Счетоводна статия 2:

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

 

• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Разходите за брак се признават за данъчни цели в нормативно определени размери.

 

12б. Установен непоправим брак по вина на доставчик.

• Необходими документи:

Акт за брак.

• Начин на осчетоводяване:

скрито платено съдържание: 17 думи;

 

• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

311

Отписани липси/Брак на стоково-материални запаси

вид документ:

550

Протокол/акт за брак

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

611

Разходи за основна дейност

200

611

Разходи за основна дейност

200

аналит.

Разходи за непоправим брак

200

аналит.

Продукт „Кларк”

200

ОБЩО

200

ОБЩО

200

 

• Счетоводна статия 2:

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

 

• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Разходите за брак се признават за данъчни цели в нормативно определени размери.

 

13. Обезценка на готова продукция

• Необходими документи:

Протокол за Оценка/Преоценка (на запаси/активи)

• Начин на осчетоводяване:

скрито платено съдържание: 17 думи;

 

• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

309

Обезценка/Корекция на обезценка на стоково-материални запаси

вид документ:

560

Протокол за Оценка/Преоценка на (запаси/активи)

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

608

Разходи за последващи оценки на активи

568,50

303

Продукти

568,50

 

 

 

аналит.

Продукт „Кларк” 100 бр. *37,90 лв. *15%

568,50

ОБЩО

568,50

ОБЩО

568,50

 

• Счетоводна статия 2:

 

• Счетоводна статия 3:

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

 

• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Разходите от обезценка не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, а се признават в годината на отписване на съответния актив.

 

14. Повторно влагане в производството на полуфабрикат

• Необходими документи:

 • Искане за отпускане на материали;
 • Складова разписка;
 • Приемно-предавателен протокол.

• Начин на осчетоводяване:

скрито платено съдържание: 41 думи;

 

• Счетоводна статия 1:

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

 

• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект.