Оборотна ведомост и финални отчети

актуална версия версия: 1 декември 2019 5926 уникалност: 100%

1. Оборотна ведомост – преди приключване

Производство ЕООД

ОБОРОТНА  ВЕДОМОСТ – преди приключване

за периода от: 01.01.2018 до: 31.12.2018

 

сметка

Наименование

НАЧАЛНО САЛДО

ОБОРОТИ

КРАЙНО САЛДО

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

101

Основен капитал, изискващ регистрация

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

122

Неразпределена печалба от минали години

0,00

86 000,00

0,00

8 500,00

0,00

94 500,00

123

Печалби и загуби от текущата годиа

0,00

8 500,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

152

Получени дългосрочни заеми

0,00

420 616,00

250 000,00

0,00

0,00

170 616,00

202

Сгради и конструкции

600 000,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

203

Компютърна техника

30 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

205

Машини и оборудване

505 000,00

0,00

0,00

0,00

505 000,00

0,00

206

Транспортни средства

75 000,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

0,00

207

Офис обзавеждане

18 000,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

0,00

209

Други дълготрайни материални активи

70 000,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

2412

Амортизация на сгради и конструкции

0,00

120 000,00

0,00

24 000,00

0,00

144 000,00

2413

Амортизации на компютърна техника

0,00

9 000,00

0,00

15 000,00

0,00

24 000,00

2415

Амортизации на машини и оборудване

0,00

86 000,00

0,00

151 500,00

0,00

237 500,00

2416

Амортизации на транспортни средства

0,00

32 000,00

0,00

18 750,00

0,00

50 750,00

2417

Амортизация на офис обзавеждане

0,00

14 000,00

0,00

2 700,00

0,00

11 300,00

2419

Амортизация на други ДМА

0,00

17 500,00

0,00

10 500,00

0,00

28 000,00

302

Суровини/Материали

109 400,00

0,00

120 000,00

196 280,00

33 120,00

0,00

303

Продукция

354 400,00

0,00

502 000,00

697 009,46

159 390,54

0,00

401

Доставчици

0,00

43 300,00

285 100,00

349 900,00

0,00

108 100,00

411

Клиенти

14 320,00

0,00

1 163 280,00

1 126 000,00

51 600,00

0,00

421

Персонал

0,00

2 650,00

42 974,15

43 500,00

0,00

3 175,85

422

Подотчетни лица

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

452

Разчети за данък върху печалбата

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

900,00

4531

Начислен данък за покупките

0,00

0,00

67 800,00

67 800,00

0,00

0,00

4532

Начислен данък за продажбите

0,00

0,00

205 880,00

205 880,00

0,00

0,00

4538

Данък за възстановяване

2 306,00

0,00

0,00

2 306,00

0,00

0,00

4539

Данък за внасяне

0,00

0,00

122 259,00

138 080,00

0,00

15 821,00

454

Разчети за данък върху доходи на физически лица

0,00

0,00

3 658,20

3 788,85

0,00

130,65

459

Други разчети с бюджета и с ведомства

0,00

256,00

6 688,00

6 792,00

0,00

360,00

461

Разчети за задължително социално осигуряване

0,00

1 568,00

8 954,00

7 651,50

0,00

265,50

462

Разчети за доброволно социално осигуряване

0,00

860,00

2 960,00

2 175,00

0,00

75,00

463

Разчети за здравно осигуряване

0,00

548,00

3 908,00

3 480,00

0,00

120,00

496

Разчети по лихви

0,00

0,00

26 968,00

26 968,00

0,00

0,00

501

Каса в левове

2 685,00

0,00

306 000,00

148 482,27

160 202,73

0,00

503

Разплащателна сметка в левове

62 587,00

0,00

822 335,00

607 895,73

277 026,27

0,00

601

Разходи за материали

0,00

0,00

253 000,00

253 000,00

0,00

0,00

602

Разходи за външни услуги

0,00

0,00

110 500,00

110 500,00

0,00

0,00

603

Разходи за амортизации

0,00

0,00

222 450,00

222 450,00

0,00

0,00

604

Разходи за заплати

0,00

0,00

43 500,00

43 500,00

0,00

0,00

605

Разходи за социални осигуровки

0,00

0,00

7 695,00

7 695,00

0,00

0,00

606

Разходи за данъци, такси и други по

0,00

0,00

6 792,00

6 792,00

0,00

0,00

609

Други разходи

0,00

0,00

14 880,00

14 880,00

0,00

0,00

611

Разходи за основна дейност

0,00

0,00

593 205,00

502 000,00

91 205,00

0,00

614

Разходи за организация и управление

0,00

0,00

65 612,00

0,00

65 612,00

0,00

621

Разходи за лихви

0,00

0,00

28 018,00

0,00

28 018,00

0,00

629

Други финансови разходи

0,00

0,00

3 259,00

0,00

3 259,00

0,00

701

Приходи от продажби на продукти

0,00

0,00

697 009,46

969 400,00

0,00

272 390,54

721

Приходи от лихви

0,00

0,00

0,00

29,00

0,00

29,00

СУМИ

1 843 698,00

1 843 698,00

6 003 184,81

6 003 184,81

2 167 433,54

2 167 433,54

 

2. Аналитична оборотна ведомост – преди приключване

Производство ЕООД

АНАЛИТИЧНА  ОБОРОТНА  ВЕДОМОСТ – преди приключване

за периода от: 01.01.2018 до: 31.12.2018

 

сметка

наименование на сметка/подсметка

Начално Салдо

Обороти

Крайно Салдо

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

101

Основен капитал, изискващ регистрация

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

 

(1) Петър Петров Петров

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

122

Неразпределена печалба от минали години

0,00

86 000,00

0,00

8 500,00

0,00

94 500,00

 

(1) 2011

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

 

(2) 2012

0,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

36 000,00

 

(3) 2013

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

 

(4) 2014

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

 

(5) 2015

0,00

0,00

0,00

8 500,00

0,00

 8 500,00

123

Печалби и загуби от текущата година

0,00

8 500,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

152

Получени дългосрочни заеми

0,00

420 616,00

250 000,00

0,00

0,00

170 616,00

 

(1) Банка ААА

0,00

420 616,00

250 000,00

0,00

0,00

170 616,00

202

Сгради и конструкции

600 000,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

 

(1) Производствено хале

500 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

 

(2) Офис сграда

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

203

Компютърна техника

30 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

 

(1) Компютри в производствен процес

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

 

(2) Компютри на администрация

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

205

Машини и оборудване

505 000,00

0,00

0,00

0,00

505 000,00

0,00

 

(1) Машини за производство на продукт А

225 000,00

0,00

0,00

0,00

225 000,00

0,00

 

(2) Машини за производство на продукт Б

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

 

(3) Машини за производство на продукт В

180 000,00

0,00

0,00

0,00

180 000,00

0,00

206

Транспортни средства

75 000,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

0,00

 

(1) Транспортни средства за производство

60 000,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

 

(2) Транспортни средства за администрация

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

207

Офис обзавеждане

18 000,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

0,00

209

Други дълготрайни материални активи

70 000,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

 

(1) Други ДМА за производство

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

 

(2) Други ДМА за администрация

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

2412

Амортизация на сгради и конструкции

0,00

120 000,00

0,00

24 000,00

0,00

144 000,00

 

(1) Амортизация на производствено хале

0,00

100 000,00

0,00

20 000,00

0,00

120 000,00

 

(2) Амортизация на офис сграда

0,00

20 000,00

0,00

4 000,00

0,00

24 000,00

2413

Амортизации на компютърна техника

0,00

9 000,00

0,00

15 000,00

0,00

24 000,00

 

(1) Амортизация на компютри за производство

0,00

6 000,00

0,00

10 000,00

0,00

16 000,00

 

(2) Амортизация на компютри за администрация

0,00

3 000,00

0,00

5 000,00

0,00

8 000,00

2415

Амортизации на машини и оборудване

0,00

86 000,00

0,00

151 500,00

0,00

237 500,00

 

(1) Амортизации на машини - продукт А

0,00

36 000,00

0,00

67 500,00

0,00

103 500,00

 

(2) Амортизации на машини - продукт Б

0,00

16 000,00

0,00

30 000,00

0,00

46 000,00

 

(3) Амортизации на машини - продукт В

0,00

34 000,00

0,00

54 000,00

0,00

88 000,00

2416

Амортизации на транспортни средства

0,00

32 000,00

0,00

18 750,00

0,00

50 750,00

 

(1) Амортизация на транспортни средства

0,00

26 000,00

0,00

15 000,00

0,00

41 000,00

 

(2) Амортизация на транспортни средства

0,00

6 000,00

0,00

3 750,00

0,00

9 750,00

2417

Амортизация на офис обзавеждане

0,00

14 000,00

0,00

2 700,00

0,00

11 300,00

2419

Амортизация на други ДМА

0,00

17 500,00

0,00

10 500,00

0,00

28 000,00

 

(1) Амортизация на други ДМА за производство

0,00

12 000,00

0,00

7 500,00

0,00

19 500,00

 

(2) Амортизация на други ДМА за администрация

0,00

5 500,00

0,00

3 000,00

0,00

8 500,00

302

Суровини/Материали

109 400,00

0,00

120 000,00

196 280,00

33 120,00

0,00

 

(1) За продукт А

38 000,00

0,00

36 000,00

70 800,00

3 200,00

0,00

 

(2) За продукт Б

28 900,00

0,00

58 000,00

71 350,00

15 550,00

0,00

 

(3) За продукт В

42 500,00

0,00

26 000,00

54 130,00

14 370,00

0,00

303

Продукция

354 400,00

0,00

502 000,00

697 009,46

159 390,54

0,00

 

(1) Продукт А

160 000,00

0,00

195 000,00

315 555,56

39 444,44

0,00

 

78.8888800 [лв./бр.]

2 000,00

0,00

2 500,00

4 000,00

500,00

0,00

 

(2) Продукт Б

108 000,00

0,00

142 000,00

174 418,61

75 581,39

0,00

 

58.1395308 [лв./бр.]

1 800,00

0,00

2 500,00

3 000,00

1 300,00

0,00

 

(3) Продукт В

86 400,00

0,00

165 000,00

207 035,29

44 364,71

0,00

 

73.9411833 [лв./бр.]

1 200,00

0,00

2 200,00

2 800,00

600,00

0,00

401

Доставчици

0,00

43 300,00

285 100,00

349 900,00

0,00

108 100,00

 

(1) Доставчик 1

0,00

12 500,00

102 500,00

146 500,00

0,00

56 500,00

 

(2) Доставчик 2

0,00

22 150,00

16 600,00

12 600,00

0,00

18 150,00

 

(3) Доствачик 3

0,00

8 650,00

166 000,00

190 800,00

0,00

33 450,00

411

Клиенти

14 320,00

0,00

1 163 280,00

1 126 000,00

51 600,00

0,00

 

(1) Клиент 1

2 560,00

0,00

528 000,00

500 000,00

30 560,00

0,00

 

(2) Клиент 2

6 520,00

0,00

306 000,00

306 000,00

6 520,00

0,00

 

(3) Клиент 3

5 240,00

0,00

329 280,00

320 000,00

14 520,00

0,00

421

Персонал

0,00

2 650,00

42 974,15

43 500,00

0,00

3 175,85

422

Подотчетни лица

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

 

(1) Петя Петрова

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

452

Разчети за данък върху печалбата

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

900,00

 

(1) корпоративен данък

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

900,00

4531

Начислен данък за покупките

0,00

0,00

67 800,00

67 800,00

0,00

0,00

4532

Начислен данък за продажбите

0,00

0,00

205 880,00

205 880,00

0,00

0,00

4538

Данък за възстановяване

2 306,00

0,00

0,00

2 306,00

0,00

0,00

4539

Данък за внасяне

0,00

0,00

122 259,00

138 080,00

0,00

15 821,00

454

Разчети за данък върху доходи на физически лица

0,00

0,00

3 658,20

3 788,85

0,00

130,65

 

(1) ДДФЛ по трудови договори

0,00

0,00

3 658,20

3 788,85

0,00

130,65

459

Други разчети с бюджета и с ведомствата

0,00

256,00

6 688,00

6 792,00

0,00

360,00

 

(1) данък върху разходите

0,00

256,00

256,00

360,00

0,00

360,00

 

(3) данък сгради

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

 

(4) такса смет

0,00

0,00

4 641,00

4 641,00

0,00

0,00

 

(5) винетки

0,00

0,00

291,00

291,00

0,00

0,00

461

Разчети за задължително социално осигуряване

0,00

1 568,00

8 954,00

7 651,50

0,00

265,50

462

Разчети за доброволно социално осигуряване

0,00

860,00

2 960,00

2 175,00

0,00

75,00

463

Разчети за здравно осигуряване

0,00

548.00

3 908,00

 3 480,00

0,00

120,00

496

Разчети по лихви

0,00

0,00

26 968,00

26 968,00

0,00

0,00

501

Каса в левове

2 685,00

0,00

306 000,00

148 482,27

160 202,73

0,00

503

Разплащателна сметка в левове

62 587,00

0,00

822 335,00

607 895,73

277 026,27

0,00

601

Разходи за материали

0,00

0,00

253 000,00

253 000,00

0,00

0,00

 

(1) основни материали за производство

0,00

0,00

173 000,00

173 000,00

0,00

0,00

 

(2) спомагателни материали

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

 

(3) канцеларски материали

0,00

0,00

6 000,00

6000,00

0,00

0,00

 

(4) гориво

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

 

(5) материали за опаковане на продукция

0,00

0,00

29 000,00

29 000,00

0,00

0,00

602

Разходи за външни услуги

0,00

0,00

110 500,00

110 500,00

0,00

0,00

 

(1) телефон

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

 

(2) ел. енергия

0,00

0,00

50 590,00

50 590,00

0,00

0,00

 

(3) вода

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

 

(4) абонаментни такси

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

 

(5) застраховки

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

 

(6) текущ ремонт

0,00

0,00

36 410,00

36 410,00

0,00

0,00

 

(7) реклама

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

603

Разходи за амортизации

0,00

0,00

222 450,00

222 450,00

0,00

0,00

604

Разходи за заплати

0,00

0,00

43 500,00

43 500,00

0,00

0,00

605

Разходи за социални осигуровки и надбавки

0,00

0,00

7 695,00

7 695,00

0,00

0,00

606

Разходи за данъци, такси и други подобни

0,00

0,00

6 792.00

6 792,00

0,00

0,00

 

(1) данък върху разходите

0,00

0,00

360,00

360,00

0,00

0,00

 

(2) данък сгради

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

 

(3) такса смет

0,00

0,00

4 641,00

4 641,00

0,00

0,00

 

(4) винетки

0,00

0,00

291,00

291,00

0,00

0,00

609

Други разходи

0,00

0,00

14 880,00

14 880,00

0,00

0,00

 

(1) командировки

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

 

(2) представителни разходи

0,00

0,00

3 600,00

3 600,00

0,00

0,00

 

(4) непризнат брак на МЗ

0,00

0,00

3 280,00

3 280,00

0,00

0,00

611

Разходи за основна дейност

0,00

0,00

593 205,00

502 000,00

91 205,00

0,00

 

(1) Продукт А

0,00

0,00

240 880,00

195 000,00

45 880,00

0,00

 

(2) Продукт Б

0,00

0,00

172 772,50

142 000,00

30 772,50

0,00

 

(3) Продукт В

0,00

0,00

179 552,50

165 000,00

14 552,50

0,00

614

Разходи за организация и управление

0,00

0,00

65 612,00

0,00

65 612,00

0,00

621

Разходи за лихви

0,00

0,00

28 018,00

0,00

28 018,00

0,00

 

(1) Лихва по банков кредит

0,00

0,00

26 968,00

0,00

26 968,00

0,00

 

(2) Лихва - НАП

0,00

0,00

1 050,00

0,00

1 050,00

0,00

629

Други финансови разходи

0,00

0,00

3 259,00

0,00

3 259,00

0,00

701

Приходи от продажби на продукти

0,00

0,00

697 009,46

969 400,00

0,00

272 390,54

 

(1) Приходи от продажба на продукт А

0,00

0,00

315 555,56

440 000,00

0,00

124 444,44

 

(2) Приходи от продажба на продукт Б

0,00

0,00

174 418,61

255 000,00

0,00

80 581,39

 

(3) Приходи от продажба на продукт В

0,00

0,00

207 035,29

274 400,00

0,00

67 364,71

721

Приходи от лихви

0,00

0,00

0,00

29.00

0,00

29,00

СУМИ

1 843 698,00

1 843 698,00

6 003 184,81

6 003 184,81

2 167 433,54

2 167 433,54

 

3. Оборотна ведомост – след приключване и преди данък

Производство ЕООД

ОБОРОТНА  ВЕДОМОСТ – след приключване и преди данък

за периода от: 01.01.2018 до: 31.12.2018

 

сметка

наименование

НАЧАЛНО САЛДО

ОБОРОТИ

КРАЙНО САЛДО

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

101

Основен капитал, изискващ регистрация

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

122

Неразпределена печалба от минали години

0,00

86 000,00

0,00

8 500,00

0,00

94 500,00

123

Печалби и загуби от текущата година

0,00

8 500,00

105 389,00

272 419,54

0,00

175 530,54

152

Получени дългосрочни заеми

0,00

420 616,00

250 000,00

0,00

0,00

170 616,00

202

Сгради и конструкции

600 000,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

203

Компютърна техника

30 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

205

Машини и оборудване

505 000,00

0,00

0,00

0,00

505 000,00

0,00

206

Транспортни средства

75 000,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

0,00

207

Офис обзавеждане

18 000,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

0,00

209

Други дълготрайни материални активи

70 000,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

2412

Амортизация на сгради и конструкции

0,00

120 000,00

0,00

24 000,00

0,00

144 000,00

2413

Амортизации на компютърна техника

0,00

9 000,00

0,00

15 000,00

0,00

24 000,00

2415

Амортизации на машини и оборудване

0,00

86 000,00

0,00

151 500,00

0,00

237 500,00

2416

Амортизации на транспортни средства

0,00

32 000,00

0,00

18 750,00

0,00

50 750,00

2417

Амортизация на офис обзавеждане

 

14 000,00

0,00

2 700,00

 

16 700,00

2419

Амортизация на други ДМА

0,00

17 500,00

0,00

10 500,00

0,00

28 000,00

302

Суровини/Материали

109 400,00

0,00

120 000,00

196 280,00

33 120,00

0,00

303

Продукция

354 400,00

0,00

502 000,00

697 009,46

159 390,54

0,00

401

Доставчици

0,00

43 300,00

285 100,00

349 900,00

0,00

108 100,00

411

Клиенти

14 320,00

0,00

1 163 280,00

1 126 000,00

51 600,00

0,00

421

Персонал

0,00

2 650,00

42 974,15

43 500,00

0,00

3 175,85

422

Подотчетни лица

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

452

Разчети за данък върху печалбата

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

900,00

4531

Начислен данък за покупките

0,00

0,00

67 800,00

67 800,00

0,00

0,00

4532

Начислен данък за продажбите

0,00

0,00

205 880,00

205 880,00

0,00

0,00

4538

Данък за възстановяване

2 306,00

0,00

0,00

2 306,00

0,00

0,00

4539

Данък за внасяне

0,00

0,00

122 259,00

138 080,00

0,00

15 821,00

454

Разчети за данък върху доходи на физически лица

0,00

0,00

3 658,20

3 788,85

0,00

130,65

459

Други разчети с бюджета и с ведомства

0,00

256,00

6 688,00

6 792,00

0,00

360,00

461

Разчети за задължително социално осигуряване

0,00

1 568,00

8 954,00

7 651,50

0,00

265,50

462

Разчети за доброволно социално осигуряване

0,00

860,00

2 960,00

2 175,00

0,00

75,00

463

Разчети за здравно осигуряване

0,00

548,00

3 908,00

3 480,00

0,00

120,00

496

Разчети по лихви

0,00

0,00

26 968,00

26 968,00

0,00

0,00

501

Каса в левове

2 685,00

0,00

306 000,00

148 482,27

160 202,73

0,00

503

Разплащателна сметка в левове

62 587,00

0,00

822 335,00

607 895,73

277 026,27

0,00

601

Разходи за материали

0,00

0,00

253 000,00

253 000,00

0,00

0,00

602

Разходи за външни услуги

0,00

0,00

110 500,00

110 500,00

0,00

0,00

603

Разходи за амортизации

0,00

0,00

222 450,00

222 450,00

0,00

0,00

604

Разходи за заплати

0,00

0,00

43 500,00

43 500,00

0,00

0,00

605

Разходи за социални осигуровки и надбавки

0,00

0,00

7 695,00

7 695,00

0,00

0,00

606

Разходи за данъци, такси и други подобни

0,00

0,00

6 792,00

6 792,00

0,00

0,00

609

Други разходи

0,00

0,00

14 880,00

14 880,00

0,00

0,00

611

Разходи за основна дейност

0,00

0,00

593 205,00

502 000,00

91 205,00

0,00

614

Разходи за организация и управление

0,00

0,00

65 612,00

65 612,00

0,00

0,00

621

Разходи за лихви

0,00

0,00

28 018,00

28 018,00

0,00

0,00

629

Други финансови разходи

0,00

0,00

3 259,00

3 259,00

0,00

0,00

701

Приходи от продажба на продукти

0,00

0,00

969 400,00

969 400,00

0,00

0,00

721

Приходи от лихви

0,00

0,00

29,00

29,00

0,00

0,00

СУМИ

1 843 698,00

1 843 698,00

6 372 493,35

6 372 493,35

2 070 544,54

2 070 544,54

 

4. Аналитична оборотна ведомост – след приключване и преди данък

Производство ЕООД

АНАЛИТИЧНА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ – след приключване и преди данък

за периода от: 01.01.2018 до: 31.12.2018

 

сметка

наименование на сметка/подсметка

Начално Салдо

Обороти

Крайно Салдо

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

101

Основен капитал. изискващ регистрация

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

 

(1) Петър Петров Петров

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

122

Неразпределена печалба от минали години

0,00

86 000,00

0,00

8 500,00

0,00

94 500,00

 

(1) 2011

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

 

(2) 2012

0,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

36 000,00

 

(3) 2013

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

 

(4) 2014

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

 

(5) 2015

0,00

0,00

0,00

8 500,00

0,00

8 500,00

123

Печалби и загуби от текущата година

0,00

8 500,00

105 389.00

272 419,54

0,00

175 530,54

152

Получени дългосрочни заеми

0,00

420 616,00

250 000,00

0,00

0,00

170 616,00

 

(1) Банка ААА

0,00

420 616,00

250 000,00

0,00

0,00

170 616,00

202

Сгради и конструкции

600 000,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

 

(1) Производствено хале

500 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

 

(2) Офис сграда

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

203

Компютърна техника

30 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

 

(1) Компютри в производствен процес

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

 

(2) Компютри на администрация

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

205

Машини и оборудване

505 000,00

0,00

0,00

0,00

505 000,00

0,00

 

(1) Машини за производство на продукт А

225 000,00

0,00

0,00

0,00

225 000,00

0,00

 

(2) Машини за производство на продукт Б

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

 

(3) Машини за производство на продукт В

180 000,00

0,00

0,00

0,00

180 000,00

0,00

206

Транспортни средства

75 000,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

0,00

 

(1) Транспортни средства за производство

60 000,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

 

(2) Транспортни средства за администрация

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

207

Офис обзавеждане

18 000,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

0,00

209

Други дълготрайни материални активи

70 000,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

 

(1) Други ДМА за производство

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

 

(2) Други ДМА за администрация

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

2412

Амортизация на сгради и конструкции

0,00

120 000,00

0,00

24 000,00

0,00

144 000,00

 

(1) Амортизация на производствено хале

0,00

100 000,00

0,00

20 000,00

0,00

120 000,00

 

(2) Амортизация на офис сграда

0,00

20 000,00

0,00

4 000,00

0,00

24 000,00

2413

Амортизации на компютърна техника

0,00

9 000,00

0,00

15 000,00

0,00

24 000,00

 

(1) Амортизация на компютри за производство

0,00

6 000,00

0,00

10 000,00

0,00

16 000,00

 

(2) Амортизация на компютри за администрация

0,00

3 000,00

0,00

5 000,00

0,00

8 000,00

2415

Амортизации на машини и оборудване

0,00

86 000,00

0,00

151 500,00

0,00

237 500,00

 

(1) Амортизации на машини - продукт А

0,00

36 000,00

0,00

67 500,00

0,00

103 500,00

 

(2) Амортизации на машини - продукт Б

0,00

16 000,00

0,00

30 000,00

0,00

46 000,00

 

(3) Амортизации на машини - продукт В

0,00

34 000,00

0,00

54 000,00

0,00

88 000,00

2416

Амортизации на транспортни средства

0,00

32 000,00

0,00

18 750,00

0,00

50 750,00

 

(1) Амортизация на транспортни средства

0,00

26 000,00

0,00

15 000,00

0,00

41 000,00

 

(2) Амортизация на транспортни средства

0,00

6 000,00

0,00

3 750,00

0,00

9 750,00

2417

Амортизация на офис обзавеждане

0,00

14 000,00

0,00

2 700,00

0,00

16 700,00

2419

Амортизация на други ДМА

0,00

17 500,00

0,00

10 500,00

0,00

28 000,00

 

(1) Амортизация на други ДМА за производство

0,00

12 000,00

0,00

7 500,00

0,00

19 500,00

 

(2) Амортизация на други ДМА за администрация

0,00

5 500,00

0,00

3 000,00

0,00

8 500,00

302

Суровини/Материали

109 400,00

0,00

120 000,00

196 280,00

33 120,00

0,00

 

(1) За продукт А

38 000,00

0,00

36 000,00

70 800,00

3 200,00

0,00

 

(2) За продукт Б

28 900,00

0,00

58 000,00

71 350,00

15 550,00

0,00

 

(3) За продукт В

42 500,00

0,00

26 000,00

54 130,00

14 370,00

0,00

303

Продукция

354 400,00

0,00

502 000,00

697 009.46

159 390,54

0,00

 

(1) Продукт А

160 000,00

0,00

195 000,00

315 555,56

39 444,44

0,00

 

78.8888800 [лв./бр.]

2 000,00

0,00

2 500,00

4 000,00

500,00

0,00

 

(2) Продукт Б

108 000,00

0,00

142 000,00

174 418,61

75 581,39

0,00

 

58.1395308 [лв./бр.]

1 800,00

0,00

2 500,00

3 000,00

1 300,00

0,00

 

(3) Продукт В

86 400,00

0,00

165 000,00

207 035,29

44 364,71

0,00

 

73.9411833 [лв./бр.]

1 200,00

0,00

2 200,00

2 800,00

600,00

0,00

401

Доставчици

0,00

43 300,00

285 100,00

349 900,00

0,00

108 100,00

 

(1) Доставчик 1

0,00

12 500,00

102 500,00

146 500,00

0,00

56 500,00

 

(2) Доставчик 2

0,00

22 150,00

16 600,00

12 600,00

0,00

18 150,00

 

(3) Доствачик 3

0,00

8 650,00

166 000,00

190 800,00

0,00

33 450,00

411

Клиенти

14 320,00

0,00

1 163 280,00

1 126 000,00

51 600,00

0,00

 

(1) Клиент 1

2 560,00

0,00

528 000,00

500 000,00

30 560,00

0,00

 

(2) Клиент 2

6 520,00

0,00

306 000,00

306 000,00

6 520,00

0,00

 

(3) Клиент 3

5 240,00

0,00

329 280,00

320 000,00

14 520,00

0,00

421

Персонал

0,00

2 650,00

42 974,15

43 500,00

0,00

3 175,85

422

Подотчетни лица

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

 

(1) Петя Петрова

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

452

Разчети за данък върху печалбата

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

900,00

 

(1) корпоративен данък

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

900,00

4531

Начислен данък за покупките

0,00

0,00

67 800,00

67 800,00

0,00

0,00

4532

Начислен данък за продажбите

0,00

0,00

205 880,00

205 880,00

0,00

0,00

4538

Данък за възстановяване

2 306,00

0,00

0,00

2 306,00

0,00

0,00

4539

Данък за внасяне

0,00

0,00

122 259,00

138 080,00

0,00

15 821,00

454

Разчети за данък върху доходи на физически лица

0,00

0,00

3 658,20

3 788,85

0,00

130,65

 

(1) ДДФЛ по трудови договори

0,00

0,00

3 658,20

3 788,85

0,00

130,65

459

Други разчети с бюджета и с ведомствата

0,00

256,00

6 688,00

6 792,00

0,00

360,00

 

(1) данък върху разходите

0,00

256,00

256,00

360,00

0,00

360,00

 

(3) данък сгради

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

 

(4) такса смет

0,00

0,00

4 641,00

4 641,00

0,00

0,00

 

(5) винетки

0,00

0,00

291,00

291,00

0,00

0,00

461

Разчети за задължително социално осигуряване

0,00

1 568,00

8 954,00

7 651,50

0,00

265,50

462

Разчети за доброволно социално осигуряване

0,00

860,00

2 960,00

2 175,00

0,00

75,00

463

Разчети за здравно осигуряване

0,00

548,00

3 908,00

3 480,00

0,00

120,00

496

Разчети по лихви

0,00

0,00

26 968,00

26 968,00

0,00

0,00

501

Каса в левове

2 685,00

0,00

306 000,00

148 482,27

160 202,73

0,00

503

Разплащателна сметка в левове

62 587,00

0,00

822 335,00

607 895,73

277 026,27

0,00

601

Разходи за материали

0,00

0,00

253 000,00

253 000,00

0,00

0,00

 

(1) основни материали за производство

0,00

0,00

173 000,00

173 000,00

0,00

0,00

 

(2) спомагателни материали

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

 

(3) канцеларски материали

0,00

0,00

6000,00

6 000,00

0,00

0,00

 

(4) гориво

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

 

(5) материали за опаковане на продукция

0,00

0,00

29 000,00

29 000,00

0,00

0,00

602

Разходи за външни услуги

0,00

0,00

110 500,00

110 500,00

0,00

0,00

 

(1) телефон

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

 

(2) ел. енергия

0,00

0,00

50 590,00

50 590,00

0,00

0,00

 

(3) вода

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

 

(4) абонаментни такси

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

 

(5) застраховки

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

 

(6) текущ ремонт

0,00

0,00

36 410,00

36 410,00

0,00

0,00

 

(7) реклама

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

603

Разходи за амортизации

0,00

0,00

222 450,00

222 450,00

0,00

0,00

604

Разходи за заплати

0,00

0,00

43 500,00

43 500,00

0,00

0,00

605

Разходи за социални осигуровки и надбавки

0,00

0,00

7 695,00

7 695,00

0,00

0,00

606

Разходи за данъци, такси и други подобни

0,00

0,00

6 792,00

6 792,00

0,00

0,00

 

(1) данък върху разходите

0,00

0,00

360,00

360,00

0,00

0,00

 

(2) данък сгради

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

 

(3) такса смет

0,00

0,00

4 641,00

4 641,00

0,00

0,00

 

(4) винетки

0,00

0,00

291,00

291,00

0,00

0,00

609

Други разходи

0,00

0,00

14 880,00

14 880,00

0,00

0,00

 

(1) командировки

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

 

(2) представителни разходи

0,00

0,00

3 600,00

3 600,00

0,00

0,00

 

(4) непризнат брак на МЗ

0,00

0,00

3 280,00

3 280,00

0,00

0,00

611

Разходи за основна дейност

0,00

0,00

593 205,00

502 000,00

91 205,00

0,00

 

(1) Продукт А

0,00

0,00

240 880,00

195 000,00

45 880,00

0,00

 

(2) Продукт Б

0,00

0,00

172 772,50

142 000,00

30 772,50

0,00

 

(3) Продукт В

0,00

0,00

179 552,50

165 000,00

14 552,50

0,00

614

Разходи за организация и управление

0,00

0,00

65 612,00

65 612,00

0,00

0,00

621

Разходи за лихви

0,00

0,00

28 018,00

28 018,00

0,00

0,00

 

(1) Лихва по банков кредит

0,00

0,00

26 968,00

26 968,00

0,00

0,00

 

(2) Лихва - НАП

0,00

0,00

1 050,00

1 050,00

0,00

0,00

629

Други финансови разходи

0,00

0,00

3 259,00

3 259,00

0,00

0,00

701

Приходи от продажба на продукти

0,00

0,00

969 400,00

969 400,00

0,00

0,00

 

(1) Приходи от продажба на продукт А

0,00

0,00

440 000,00

440 000,00

0,00

0,00

 

(2) Приходи от продажба на продукт Б

0,00

0,00

255 000,00

255 000,00

0,00

0,00

 

(3) Приходи от продажба на продукт В

0,00

0,00

274 400,00

274 400,00

0,00

0,00

721

Приходи от лихви

0,00

0,00

29,00

29,00

0,00

0,00

 

СУМИ

1 843 698,00

1 843 698,00

6 372 493,35

6 372 493,35

2 070 544,54

2 070 544,54

 

5. Оборотна ведомост – след приключване и след данък

Производство ЕООД

ОБОРОТНА  ВЕДОМОСТ – след приключване и след данък

за периода от: 01.01.2018 до: 31.12.2018

 

сметка

наименование

НАЧАЛНО САЛДО

ОБОРОТИ

КРАЙНО САЛДО

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

101

Основен капитал, изискващ регистрация

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

122

Неразпределена печалба от минали години

0,00

86 000,00

0,00

8 500,00

0,00

94 500,00

123

Печалби и загуби от текущата година

0,00

8 500,00

123 538,05

272 419,54

0,00

157 381,49

152

Получени дългосрочни заеми

0,00

420 616,00

250 000,00

0,00

0,00

170 616,00

202

Сгради и конструкции

600 000,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

203

Компютърна техника

30 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

205

Машини и оборудване

50 5000,00

0,00

0,00

0,00

505 000,00

0,00

206

Транспортни средства

75 000,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

0,00

207

Офис обзавеждане

18 000,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

0,00

209

Други ДМА

70 000,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

2412

Амортизация на сгради и конструкции

0,00

120 000,00

0,00

24 000,00

0,00

144 000,00

2413

Амортизации на компютърна техника

0,00

9 000,00

0,00

15 000,00

0,00

24 000,00

2415

Амортизации на машини и оборудване

0,00

86 000,00

0,00

151 500,00

0,00

237 500,00

2416

Амортизации на транспортни средства

0,00

32 000,00

0,00

18 750,00

0,00

50 750,00

2417

Амортизация на офис обзавеждане

0,00

14 000,00

0,00

2 700,00

0,00

16 700,00

2419

Амортизация на други ДМА

0,00

17 500,00

0,00

10 500,00

0,00

28 000,00

302

Суровини/Материали

109 400,00

0,00

120 000,00

196 280,00

33 120,00

0,00

303

Продукция

354 400,00

0,00

502 000,00

697 009,46

159 390,54

0,00

401

Доставчици

0,00

43 300,00

285 100,00

349 900,00

0,00

108 100,00

411

Клиенти

14 320,00

0,00

1 163 280,00

1 126 000,00

51 600,00

0,00

421

Персонал

0,00

2 650,00

42 974,15

43 500,00

0,00

3 175,85

422

Подотчетни лица

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

452

Разчети за данък върху печалбата

0,00

900,00

0,00

18 149,05

0,00

19 049,05

4531

Начислен данък за покупките

0,00

0,00

67 800,00

67 800,00

0,00

0,00

4532

Начислен данък за продажбите

0,00

0,00

205 880,00

205 880,00

0,00

0,00

4538

Данък за възстановяване

2 306,00

0,00

0,00

2 306,00

0,00

0,00

4539

Данък за внасяне

0,00

0,00

122 259,00

138 080,00

0,00

15 821,00

454

Разчети за ДДФЛ

0,00

0,00

3 658,20

3 788,85

0,00

130,65

459

Други разчети с бюджета и с ведомства

0,00

256,00

6 688,00

6 792,00

0,00

360,00

461

Разчети за задължително социално осигуряване

0,00

 1 568,00

8 954,00

7 651,50

0,00

265,50

462

Разчети за доброволно социално осигуряване

0,00

860,00

2 960,00

2 175,00

0,00

75,00

463

Разчети за здравно осигуряване

0,00

548,00

3 908,00

3 480,00

0,00

120,00

496

Разчети по лихви

0,00

0,00

26 968,00

26 968,00

0,00

0,00

501

Каса в левове

2 685,00

0,00

30 6000,00

148 482,27

160 202,73

0,00

503

Разплащателна сметка в левове

62 587,00

0,00

822 335,00

607 895,73

277 026,27

0,00

601

Разходи за материали

0,00

0,00

253 000,00

253 000,00

0,00

0,00

602

Разходи за външни услуги

0,00

0,00

110 500,00

110 500,00

0,00

0,00

603

Разходи за амортизации

0,00

0,00

222 450,00

222 450,00

0,00

0,00

604

Разходи за заплати

0,00

0,00

43 500,00

43 500,00

0,00

0,00

605

Разходи за осигуряване

0,00

0,00

7 695,00

7 695,00

0,00

0,00

606

Разходи за данъци, такси и други

0,00

0,00

6 792,00

6 792,00

0,00

0,00

609

Други разходи

0,00

0,00

14 880,00

14 880,00

0,00

0,00

611

Разходи за основна дейност

0,00

0,00

593 205,00

502 000,00

91 205,00

0,00

614

Разходи за организация и управление

0,00

0,00

65 612,00

65 612,00

0,00

0,00

621

Разходи за лихви

0,00

0,00

28 018,00

28 018,00

0,00

0,00

629

Други финансови разходи

0,00

0,00

3 259,00

3 259,00

0,00

0,00

701

Приходи от продажба на продукти

0,00

0,00

969 400,00

969 400,00

0,00

0,00

721

Приходи от лихви

0,00

0,00

29,00

29,00

0,00

0,00

СУМИ

1 843 698,00

1 843 698,00

6 390 642,40

6 390 642,40

2 070 544,54

2 070 544,54

 

6. Аналитична оборотна ведомост – след приключване и след данък

Производство ЕООД

АНАЛИТИЧНА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ – след приключване и след данък

за периода от: 01.01.2018 до: 31.12.2018

 

сметка

наименование на сметка/подсметка

Начално Салдо

Обороти

Крайно Салдо

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

101

Основен капитал, изискващ регистрация

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

 

(1) Петър Петров Петров

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

122

Неразпределена печалба от минали години

0,00

86 000,00

0,00

8 500,00

0,00

94 500,00

 

(1) 2011

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

 

(2) 2012

0,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

36 000,00

 

(3) 2013

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

 

(4) 2014

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

 

(5) 2015

0,00

0,00

0,00

8 500,00

0,00

8500,00

123

Печалби и загуби от текущата година

0,00

8 500,00

123 538,05

272 419,54

0,00

157 381,49

152

Получени дългосрочни заеми

0,00

420 616,00

250 000,00

0,00

0,00

170 616,00

 

(1) Банка ААА

0,00

420 616,00

250 000,00

0,00

0,00

170 616,00

202

Сгради и конструкции

600 000,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

 

(1) Производствено хале

500 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

 

(2) Офис сграда

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

203

Компютърна техника

30 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

 

(1) Компютри в производствен процес

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

 

(2) Компютри на администрация

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

205

Машини и оборудване

505 000,00

0,00

0,00

0,00

505 000,00

0,00

 

(1) Машини за производство на продукт А

225 000,00

0,00

0,00

0,00

225 000,00

0,00

 

(2) Машини за производство на продукт Б

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

 

(3) Машини за производство на продукт В

180 000,00

0,00

0,00

0,00

180 000,00

0,00

206

Транспортни средства

75 000,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

0,00

 

(1) Транспортни средства за производство

60 000,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

 

(2) Транспортни средства за администрация

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

207

Офис обзавеждане

18 000,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

0,00

209

Други ДМА

70 000,00

0,00

0,00