Оборотна ведомост

Доника Маринова
Управляващ съдружник финансов одит в Kreston BulMar
актуална версия версия: 12 декември 2019 1357 уникалност: 100%

АЛФА ЕООД

ОБОРОТНА  ВЕДОМОСТ – преди приключвателни операции

за периода от 01.__.20__ г. до 31.__.20__ г.

(период на оборотната ведомост може да бъде месец, тримесечие, година или друг, в който предприятието приключва счетоводните сметки)

 

 

1. Формиране и Предназначение

Оборотната Ведомост е вторичен счетоводен документ, в който са отразени началните салда, оборотите и крайните салда на използваните от предприятието счетоводни сметки за определен период от време.

Оборотната Ведомост се представя в табличен вид, в който по редовете са разположени използваните от предприятието счетоводни сметки, а по колоните са представени началните дебитни и кредитни салда, дебитните и кредитните обороти и крайните дебитни и кредитни салда.

Всеки ред от Оборотната Ведомост се формира от началното дебитно или кредитно салдо на съответната сметка, дебитните и кредитните обороти, получени от счетоводните статии, в които сметката е участвала през периода, и крайното дебитно или кредитно салдо на сметката в последния ден от периода (като резултат от началните салда и оборотите).

Чрез Оборотната Ведомост може да се направи бърз преглед на финансовото състояние на предприятието, като се проследят салдата и оборотите по съответните сметки.

Чрез преглед на Оборотната Ведомост

скрито платено съдържание: 297 думи;

 

2. Генерални равенства в Оборотната Ведомост

• В последния сумарен ред на Оборотна Ведомост винаги трябва да са налице следните равенства:

- сумата на всички начални салда по дебита е равна на сумата на всички начални салда по кредита;

- сумата на всички обороти по дебита е равна на сумата на всички обороти по кредита;

- сумата на всички крайни салда по дебита е равна на сумата на всички крайни салда по кредита.

• Когато между общата сума на началните салда по дебита и общата сума на началните салда по кредита има разлика, то

скрито платено съдържание: 204 думи;

 

3. Некоректни Салда

§1  • Ако сметка от група 10 „Капитал“ е с крайно дебитно салдо, това означава, че некоректно е осчетоводена вноска за капитал. Сметките са пасивни и винаги трябва да са с кредитно салдо. За да се коригира грешната статия за внесен капитал, от оборотните ведомости за по-кратки периоди се открива в кой период е направена грешната статия.

• Ако сметка от група 11 „Капиталови резерви“ е с крайно дебитно салдо, това означава, че некоректно е осчетоводена статия за увеличаване или намаляване на резервите. Тази сметка винаги е с кредитно салдо, затова грешната статия за увеличаване или намаляване на резервите трябва да бъде поправена. За целта от оборотни ведомости за по-кратки периоди се открива в кой период е грешната статия и се поправя. Изключение прави сметка 116 „Обратно изкупени собствени акции“, която е активна.

• Ако сметка 121 „Непокрита загуба от минали години“ е с крайно кредитно салдо, това означава, че некоректно е отнесена текущата печалба в минал период. Ако в текущата година сме на печалба, то тя се отнася в следващата година по кредита на сметка 122 „Неразпределена печалба от минали години“. Ако сме на загуба в текущата година, в следващата година загубата се отнася по Дебита на сметка 121. Също така може грешно да е осчетоводена статия за отнасяне на непокритата загуба към някоя от сметките за резерви от група 11. За целта от оборотни ведомости за по-кратки периоди се открива в кой период е грешната статия и се извършва корекция по подходящ начин.

 

скрито платено съдържание: 463 думи;

§6  • Ако сметките от група 30 „Суровини/материали, продукция и стоки“ имат крайни кредитни салда и няма грешки при осчетоводяването, това означава, че са продадени повече стоки, отколкото са закупени (заприходени в счетоводството). Това може да се получи ако все още липсват (поради забава или изгубване) документите за фактическата покупка на стоките. Тогава липсващите документи могат да се изискат допълнително от доставчика или от отговорното за покупката лице. Това в практиката се случва, но от счетоводната гледна точка е недопустимо.

Обикновено в края на месеца, когато се отписват стоките, материалите или продукцията, трябва да има дебитни обороти по сметките от група 70 и кредитни обороти по сметките от група 30. Липсата на обороти означава, че материалните запаси не са отписани. Трябва да се набави справка за продадените стоки, материали или продукти и те да се отпишат.

 

скрито платено съдържание: 390 думи;

 

§11 • Ако по сметки 4531 „Начислен данък върху добавената стойност за покупките“ и 4532 „Начислен данък върху добавената стойност за продажбите“ има крайни салда – съответно дебитни или кредитни, това означава, че не са приключени сметките за периода (1, 2, 3, 6 месеца или година). Тези две сметки в края на месеца не трябва да имат никакви крайни салда – нито кредитни, нито дебитни, както е показано в примера по-горе. В противен случай се извършват приключвателните операции по ДДС и се сравнява полученият резултат със справка-декларацията по ДДС за съответния месец.

 

скрито платено съдържание: 627 думи;

 

§17 • Ако по сметки от група 60 „Разходи по икономически елементи“, 61 „Разходи за дейността“, 62 „Финансови разходи“, 65 „Разходи за бъдещи периоди“, 69 „Извънредни разходи“ има крайно кредитно салдо, това означава, че тези сметки не са приключени коректно и трябва да се проследи кога и къде е възникнала грешката и тя да се поправи.

• Ако Оборотната Ведомост е след приключвателни операции, по сметките от групи 60 „Разходи по икономически елементи“, 62 „Финансови разходи“, 69 „Извънредни разходи“ и сметки 611 „Разходи за основна дейност“ (освен ако във фирмата има производство), 612 „Разходи за спомагателна дейност“, 614 „Административни разходи“, 615 „Разходи за продажби“, 616 „Разходи за ликвидация на ДМА“, 617 „Разходи по дейности в предприятия с нестопанска дейност“ и 618 „Разходи при ликвидация и несъстоятелност“, не трябва да има крайни салда. Те следва да са приключени в съответните сметки в края на отчетния период и да формират финансовия резултат.

 

скрито платено съдържание: 228 думи;

 

4. Връзка Между Оборотите на Отделни Сметки

• Ако има дебитни обороти по сметка 603, трябва да има и кредитни обороти по сметки от група 24.

• Ако има дебитни обороти по сметка 604, трябва да има и кредитни обороти по сметка 421.

• Ако има дебитни обороти по сметка 605, трябва да има и кредитни обороти по сметка 454 и сметки от група 46.

• Ако има дебитни обороти по сметка 623, трябва да има кредитни обороти по сметки от група 51.

• Ако има дебитни обороти по сметка 624, трябва да има и кредитни обороти по някоя от валутните сметки 502 или 504, или по сметки, където се отчитат получени или предоставени заеми във валута, както и вземания и задължения от контрагенти във валута.

скрито платено съдържание: 156 думи;

 

5. Счетоводни Грешки, които могат да бъдат открити в Оборотна Ведомост

скрито платено съдържание: 59 думи;

Начисляване на амортизации – ако в Оборотната Ведомост има салда по сметки от група 20 (без сметка 201 ”Земи”, тъй като земите не се амортизират), това означава, че във фирмата има закупени дълготрайни активи. При работеща фирма, чиито активи се използват, следва всеки месец да има кредитни обороти по сметките от група 24 „Амортизации“ и дебитни обороти по сметка 603 „Разходи за амортизации“. Освен ежемесечното начисляване на амортизации, трябва да се следи и коректното им начисляване със съответните проценти. Например ако по сметка 203 „Компютърна техника“ има компютри на стойност 25 000 лв., а по сметка 2413 „Амортизация на компютри“ стойността е 2 500 лв., трябва да се провери процентът на амортизация според фирмената политика (обикновено е 50% годишно). Ако некоректно е осчетоводена стойността на разхода за амортизация, следва да се открие и поправи в съответните месеци.

скрито платено съдържание: 86 думи;

Начисляване на заплати – ако във фирмата има нает персонал по трудови договори, граждански договори и договори за управление и контрол, то всеки месец следва да има обороти по сметка 421 „Задължения към персонал“, по сметки от група 46 „Разчети с осигурители“, по сметка 454 „Разчети за данъците върху доходите на физическите лица“, по сметка 604 „Разходи за заплати“ и по сметка 605 „Разходи за осигуровки“. Ако във фирмата има самоосигуряващо се лице, следва да има обороти и по сметка 493 „Разчети със собственици“.

скрито платено съдържание: 379 думи;