Какви са давностните срокове по задълженията?

историческа версия версия: 1281 уникалност: 86.8%

I. Какво означава „давност“?

Давността представлява срок, след изтичането на който вече не съществува възможност за принудително събиране на вземане. Давността съществува, за да поддържа сигурността на гражданския оборот. С други думи, ако един кредитор бездейства и не се опитва да събере това, което му е дължимо, за определен период от време, той губи възможността си да принуди длъжника да изпълни задължението си.

Изтичането на давностния срок не означава, че дадено задължение вече не е дължимо, а че никой не може да принуди длъжника да го изпълни. Той може да изпълни своето задължение единствено доброволно.

Също така, в случай че давностният срок е изтекъл, а длъжникът е изпълнил задължението си след това, той няма право впоследствие да изисква връщане на платеното, защото задължението на практика е било дължимо и кредиторът не се е обогатил неоснователно.

II. Видове давностни срокове – според вида задължение

В българското законодателство са обособени различни видове давностни срокове, в зависимост от вида на задълженията, а именно:

1. Публични вземания/задължения.

Като „публични“ се категоризират вземанията на общините и държавата за: данъци; задължителни осигурителни вноски; глоби; имуществени санкции; митни сборове; държавни и общински такси; равностойността в пари на вещите, които са отнети в полза на държавата; дължими вземания в резултат на влезли в сила присъди, решения, както и определения на съдилищата; за неправомерно получените или неправомерно усвоените средства по проекти, финансирани от Европейския съюз, както и лихвите върху тези вземания.

Давността за тези вземания се определя от ДОПК и ЗАНН.

2. Частни вземания/задължения.

„Частни“ са вземанията на общините и държавата извън посочените в предходната точка, а също така и вземанията и задълженията на всички други лица – физически и юридически. Частните вземания произтичат от договорните взаимоотношения между страните. С други думи, такива вземания са в резултат на доброволни уговорки между страните, всяка от които има задължения към другата.

Давността за този тип вземания е уредена в ЗЗД.

III. Давност за публични вземания/задължения (съгласно ДОПК и ЗАНН)

  • скрито платено съдържание: 88 думи;

IV. Давност за частни вземания/задължения (съгласно ЗЗД)

  • скрито платено съдържание: 181 думи;

V. Спиране и прекъсване на давностните срокове

Когато давностният срок е спрян, това означава, че той не тече през определен период от време.

скрито платено съдържание: 184 думи;

1. Спиране и прекъсване на давността за публични вземания/задължения.

Давността за публични вземания се спира, когато:

  • Започне производство за установяване на публични вземания, включително и ревизионно производство – до момента на издаване на акта (ревизионния акт), но за не по-дълъг период от една година;

  • скрито платено съдържание: 61 думи;

2. Спиране и прекъсване на давността за частни вземания/задължения

скрито платено съдържание: 26 думи;

Давността бива прекъсната при следните случаи:

  • С признаване на вземането от длъжника;
скрито платено съдържание: 69 думи;