Главна книга

актуална версия версия: 12 декември 2019 3608 уникалност: 100%

АЛФА ЕООД

ГЛАВНА  КНИГА

за периода от: 01.01.2018 до: 31.03.2018

 

 

1. Формиране и Предназначение

Главната Книга е вторичен счетоводен документ, в който са отразени началните и крайните салда, както и сумарните дебитни и кредитни обороти за всяка синтетична сметка, в кореспонденция с всички други сметки (и оборотите с всяка от тях поотделно), с които през избрания период са участвали в счетоводна операция/запис. Сумарните обороти по синтетична сметка в Главната Книга включват всички счетоводни записи, в които сметката е участвала през избрания период. В този смисъл може да се каже, че Главната Книга съдържа информация за оборотите от всички счетоводни операции/записи за избрания период.

Главната Книга се представя в табличен вид, в който за всяка отделна синтетична сметка се представя информация за нейните начални и крайни салда, както и за нейните сумарни обороти, в кореспонденция с всички други сметки (и оборотите с всяка от тях поотделно), с които през избрания период са участвали в счетоводна операция/запис. 

скрито платено съдържание: 107 думи;

 

Например:

скрито платено съдържание: 44 думи;

 

Главната Книга се използва и за изготвянето на Отчета за Паричния Поток по прекия метод. За неговото съставяне се използват кореспонденциите на сметките от група 50. От там ясно се вижда каква е стойността на сумите, кореспондиращи с клиенти, доставчици, финансови разходи, финансови приходи и други.

 

2. ПРЕГЛЕД – правила, чести грешки/проблеми и техните решения

За Главната Книга отново важи основното правило, че салдата на активни сметки са дебитни (а не кредитни), а салдата на пасивни сметки са кредитни (а не дебитни). В случай на некоректно салдо, трябва да се проследят оборотите по съответната сметка, както и с кореспондиращите ѝ сметки, да се открие грешката и да се поправи.