Как следва да се отчете промяна на метода за последващо оценяване на инвестиционен имот?

Елизабет Петкова
Старши мениджър "Финансов одит" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 22 май 2023 253 уникалност: 97.6%

Фактическа обстановка

Към 31.12.2022 г. дружество притежава инвестиционен имот – земеделски земи, които към 31.12.2022 г. се оценяват по метода Цена на придобиване, съгласно МСС 40. Дружеството притежава 200 дка, които е закупило на цена 200 000 лв. Земите са придобити през 2018 г., като за последващо оценяване е избран методът Цена на придобиване заради ниската категория на земята и липсата на пазар в областта, в която се намират те. Основният капитал на дружеството е 200 000 лв.

В началото на 2022 г. поради покачване на цените на земите в конкретната област и развиване на района Дружеството избира доброволно да промени счетоводната си политика по отношение на последващото оценяване на инвестиционните имоти на Модел на справедлива стойност. Наема лицензиран оценител, който да извърши пазарна оценка на земите за 2020, 2021 и 2022 г. Определената справедлива стойност е следната:
- към 31.12.2020 г. е 180 000 лв.;
- към 31.12.2021 г. е 220 000 лв.;
- към 31.12.2022 г. е 250 000 лв.

Въпроси

Как следва да се отчете промяна на метода за последващо оценяване на инвестиционен имот?

Становище

скрито платено съдържание: 801 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 19 думи;