ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Величка Алмишева
Управляващ съдружник "Правни услуги" в Kreston BulMar
чака актуализация 1 юли 2020 696 уникалност: 92.1%

Правен Въпрос

Може ли да се облагат с нулева ставка услуги на основание сключено споразумение между България и САЩ (трета страна), в сила от 1999 г., ако същото противоречи на правото на ЕС в областта на общата система на ДДС?

Фактическа Обстановка

Юридическо лице е доставчик по договори за доставка на услуги – сервизна и гаранционна поддръжка, изграждане на системи за охрана, видеонаблюдение и др. Получател на договора за услуги е Дружество от САЩ. Договорите са сключени с цел изпълнение на Споразумение между правителството на България и това на САЩ за икономическа, техническа и съответна друга помощ, ратифицирано със закон. В Споразумението е включена клауза, съгласно която предоставяните по него услуги не следва да се облагат с ДДС. Доставчикът по договорите прави запитване до НАП, за да се потвърди в действителност дали е налице основание за прилагане на нулева ставка на ДДС. НАП уведомява Дружеството, че не са налице предпоставки да се освободят от ДДС доставки поради противоречие на клаузи на Споразумението с правото на ЕС в областта на общата система на ДДС. Дружеството обжалва уведомлението на НАП.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 152 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

РОСИЦА ДРАГАНОВА

СТАНИМИРА ДРУМЕВА

при секретар и с участието на прокурора Ц. Б. изслуша докладваното от съдията СТАНИМИРА ДРУМЕВА по адм. д. № 8063/2019

Производството е по реда на чл. 208 - чл. 228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по касационна жалба на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" ("ОДОП") - София при ЦУ на НАП против решение № 2426 от 8.04.2019 г., постановено по адм. д. № 6726/2018 г. по описа на Административен съд София-град, с което по жалба на "Джей енд Джей Ко" ООД, ЕИК 831053546, е отменено уведомление № П-22220418041094-129-001/14.03.2018 г., издадено от директора на ТД на НАП - София, потвърдено с решение № 735/29.05.2018 г. на директора на дирекция "ОДОП" - София, и е изпратена преписката на директора на ТД на НАП - София за ново произнасяне съобразно съдържащите се в мотивите на решението задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

Касаторът оспорва първоинстанционното решение като неправилно, постановено в нарушение на приложимите материални и процесуални разпоредби и при необоснованост - касационни отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Счита, че първоинстанционният съд в нарушение на събраните по делото доказателства и в разрез с приложимите разпоредби на чл. 173, ал. 1 от ЗДДС и на Споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за икономическа, техническа и съответна друга помощ, обнародвано в ДВ, бр. 14 от 1999 г., ратифицирано със закон, обнародван в ДВ, бр. 154 от 1998 г., е преценил, че възстановяването на начисления данък по извършените от "Джей енд Джей Ко" ООД доставки на услуги във връзка с проект № DE-AC05-76RL-01830 "Глобална инициатива за намаляване на ядрената заплаха" в полза на Battelle Memorial Institute, Pacific Northwest Division, в качеството му на получател и координиращ орган по смисъла на чл. 108 от ЗДДС, следва да се извърши именно по реда на чл. 173 от ЗДДС. Излага съображения за противоречие между Споразумението и ЗДДС. Искането от съда е за отмяна на оспореното решение, поради липса на изложени от съда самостоятелни мотиви относно релевантни според касатора факти, и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд. В условията на евентуалност моли съда да отмени първоинстанционното решение и да потвърди уведомлението на директора на ТД на НАП - София. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение за двете съдебни инстанции.

Ответникът - "Джей енд Джей Ко" ООД, чрез процесуалния си представител адв. Димитрова, оспорва касационната жалба като неоснователна в съдебно заседание и моли съда да остави в сила оспореното решение като правилно.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба и пледира за оставяне в сила на оспореното съдебно решение като правилно.

Върховният административен съд, състав на осмо отделение, като взе предвид наведените доводи в жалбата и доказателствата по делото и като извърши служебна проверка на основанията по чл. 218, ал. 2 от АПК, приема следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна, спрямо която първоинстанционното решение е неблагоприятно, и в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Предмет на съдебен контрол в производството пред Административен съд София-град е уведомление № П-22220418041094-129-001/14.03.2018 г., издадено от директора на ТД на НАП - София, потвърдено с решение № 735/29.05.2018 г. на директора на дирекция "ОДОП" - София, с което "Джей енд Джей Ко" ООД е уведомено, че не са налице основания за ползване на режима по чл. 173 от ЗДДС по договор за доставка на оборудване.

скрито платено съдържание: 1346 думи;