Директива 2008/30/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета за Изменение на Директива 2006/43/ЕО относно Задължителния Одит на Годишните Счетоводни Отчети и Консолидираните Счетоводни Отчети, по Отношение на Изпълнителните Правомощия, Предоставени на Комисията

1057
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar