Закупуване на копирна хартия от нерегистрирано по ЗДДС лице

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 2154 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД искаме да закупим копирна хартия, която ще използваме в администрацията на дружеството.

На 05.04.2019 г. закупуваме 5 кутии от магазин на Делта ООД. Доставчикът ни издава фактура в размер на 35 лв. и фискален бон (касова бележка) за плащането, което е направено в брой в момента на покупката.

Забележка: Алфа ООД е регистрирана по ЗДДС, но Делта ООД не е регистрирана по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура;

- Фискален бон (касова бележка).

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • данъчно задължени лица, които не са регистрирани по закона, нямат право да посочват  ДДС в издаваните от тях фактури;
  • във всяка фактура, в която не се начислява ДДС, се посочва основанието за това – член и алинея от закона;
  • съгласно наредба всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги в или от търговски обект, платени в брой, чрез издаване на фискален бон (касова бележка).

 

№ 0000000256

ФАКТУРА

дата: 05.04.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

 

адрес: София 1000, ул. „Алабин“ 100

адрес: София 1000, бул. „Витоша“ 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Копирна хартия

бр.

5

7

35

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

Х

в брой

дата на доставка или плащане:

05.04.2019 г.

сума:

35

срок за плащане:

05.04.2019 г.

 

с платежно нареждане

данъчна основа:

-

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:

чл.113, ал.9 от ЗДДС

сума  за плащане:

35

 

ПРОДАВАЧ (ДЕЛТА)

гр. София, бул. „Витоша“ 100

Магазин ДЕЛТА

гр. София, ул. „Петрово” №20

ЕИК: 444555666

Оператор 1 / Иван Иванов

 

Стока 1

35,00

 

ОБЩА СУМА

35,00

В БРОЙ                 

35,00

Покупки 1

 

05632    05-04-2019                           15:13

--- ФИСКАЛЕН БОН ---

DT222333                                            44445555

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно МСС 2 „Материални запаси“ материалните запаси са активи: държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги. В конкретния случай закупената хартия не отговаря на нито един от тези критерии, защото няма да бъде държана за продажба, нито ще бъде вложена в производството. Тя ще бъде отчетена директно като разход, тъй като ще бъде използвана незабавно в административния процес на дружеството.

скрито платено съдържание: 87 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 30 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, има реализиран както счетоводен, така и данъчен разход, в размер на покупната стойност на хартията.

От гледна точка на Делта, има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума, а счетоводният и данъчен разход ще бъде равен на себестойността на произведената и продадена хартия.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 88 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР:

скрито платено съдържание: 22 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция паричните средства ще

скрито платено съдържание: 18 думи;

ОПП: В резултат на плащането за покупка на офис консумативи се генерира изходящ паричен поток, който

скрито платено съдържание: 15 думи;

ОСК: Финансовият резултат

скрито платено съдържание: 22 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като се отразява покупката на офис консумативите срещу възникване на задължение към доставчик, след това

скрито платено съдържание: 196 думи;

3. Отчита се финансовият резултат от стопанската операция, като се дебитира сметка 123 „Текуща печалба или загуба“ (намаление на финансовия резултат за периода) и се кредитира сметка 601 „Разходи за материали“.

С тази счетоводна статия отчитаме финансовия резултат от извършената стопанска операция, който е загуба.

Тази счетоводна статия се записва на база Счетоводна справка/Мемориален ордер.

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

скрито платено съдържание: 28 думи;

 

СС3 (05.04.2019): Отчитане на финансовия резултат от покупката на копирната хартия

стопанска

операция:

801

Приключвателна операция

вид

документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

35

601

Разход за материали

35

 

 

 

аналит.

Копирна хартия

35

ОБЩО

35

ОБЩО

35

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 274 думи;

501 (Каса в левове) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт и показва сумата на всички налични парични средства в лева.

скрито платено съдържание: 141 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.