Закупуване на инвентар – монитори

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 2568 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД решаваме да закупим монитори, които ще се използват за административни цели.

На 01.07.2019 г. Делта ООД изпраща 2 броя монитори с единична цена 600 лв. без ДДС до наш обект, във връзка с което ни издава фактура на стойност 1 440 лв. с включен ДДС. В стойността на фактурата е включена и доставката до нашия склад.

Задължението към Делта ООД ще се погаси по банков път в 1-месечен срок.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура.

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга.

 

№ 0000742563

ФАКТУРА

дата: 01.07.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. „Алабин“ 100

адрес: София 1000, бул. „Витоша“ 100

основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Монитор за компютър Dell 654654

бр.

2

600

1 200

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

01.07.2019 г .

сума:

1 200

срок за плащане:

01.08.2019 г.

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

1 200

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

240

Основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

1 440

     

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно МСС 16 и нормативната уредба в България дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма, и се използват повече от един отчетен период в основната, административната или друга дейност, като целта е да се получи икономическа изгода, свързана с актива.

Доставените монитори ще бъдат  признати като разход веднага, защото тяхната единична стойност е под 700 лв. – приетият праг на същественост за признаване като дълготраен актив. Прагът на същественост на активите е онзи разграничителен размер в техните стойности, който определя кои от тях ще се представят в баланса на дружеството и кои ще се отчетат като текущ разход в момента на придобиването им. Съгласно действащите счетоводни стандарти този стойностен праг се определя от ръководството на дружеството и се записва в неговата счетоводна политика. В зависимост от приетия в тази политика размер за прага на същественост, активите на дружеството се представят в баланса, когато стойността им е по-голяма от стойността на прага, или се отразяват като текущ разход, ако стойността им е по-малка от него.

скрито платено съдържание: 110 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 52 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 129 думи;

ЗДДС: При продажбата Делта, която е регистрирана по ЗДДС, е длъжна да издаде на Алфа фактура с начислен 20% ДДС, както и касов бон (бележка), тъй като плащането е извършено в брой.

Алфа също е регистрирана по ЗДДС и възнамерява да използва закупените монитори за администрирането на облагаеми доставки. Това означава, че ще има право да ползва данъчен кредит, с който да намали задължението си за ДДС в съответния данъчен период – тоест да го приспадне от начисления по продажбите ДДС.

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: Формира се разход от

скрито платено съдържание: 17 думи;
 

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция паричните средства ще

скрито платено съдържание: 52 думи;

ОПП: В резултат на плащането за покупка

скрито платено съдържание: 24 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 22 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

скрито платено съдържание: 140 думи;

2. Отчита се финансовият резултат от стопанската операция, като се дебитира сметка 123 „Текуща печалба или загуба“ (намаление на финансовия резултат за периода) и се кредитира сметка 601 „Разходи за материали“.

С тази счетоводна статия отчитаме финансовия резултат от извършената стопанска операция, който в случая е загуба.

Тази счетоводна статия се записва на база Счетоводна справка/Мемориален ордер.

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

скрито платено съдържание: 11 думи;

СС2 (01.07.2019): Отчитане на финансовия резултат от покупката на мониторите

стопанска

операция:

801

Приключвателна операция

вид

документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

1 200

601

Разход за материали

1 200

 

 

 

аналит.

Монитори

1 200

ОБЩО

1 200

ОБЩО

1 200

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се дебитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 408 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.