Закупуване на актив преди регистрация по ЗДДС

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 3678 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД решаваме да закупим автомобил за основната дейност на дружеството.

Алфа ООД не е регистрирана по ЗДДС, но възнамерява да се регистрира в близко бъдеще.

На 05.05.2019 г. закупуваме камион „Скания“ от Делта ООД. Доставчикът доставя превозното средство за своя сметка, като ни издава фактура в размер на 50 000 лв. без ДДС. Съставен е Приемно-предавателен протокол.

Плащането е извършено по банков път на 10.05.2019 г.

Алфа ООД се регистрира по ЗДДС на 10.06.2019 г.

Алфа ООД е приела праг на същественост от 700 лв. в своята счетоводна политика по отношение на дълготрайните материални активи.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура;

- Банково извлечение;

- Приемно-предавателен протокол.

Забележка: Съгласно ЗДДС и нормативната уредба в България:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга.

 

№ 0000002990

ФАКТУРА

дата: 05.05.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

   ИН по ЗДДС:

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. „Алабин“ 100

адрес: София 1000, бул. „Витоша“ 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Камион „Скания”

бр.

1

50 000

50 000

 

Шаси: BMIJU814DA5040747

 

 

 

 

 

Двигател: D5KP9U074091

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

05.05.2019 г.

сума:

50 000

срок за плащане:

15.05.2019 г.

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

50 000

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

10 000

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

60 000

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. „Алабин“ 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 10.05.2019 г.

до 10.05.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

10.05.2019 г.

дата

 

старо салдо:

100 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

10/05/19

10/05/19

ДЕЛТА ООД/Плащане по фактура №0000002990 от 05.05.2019 г.

60 000,00

-

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

60 000,00

Дебит:

60 000,00

Кредит:

-

Кредит:

0,00

стр. 1

крайно салдо:

40 000,00

 

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН  ПРОТОКОЛ

 

                Днес, 05.05.2019 г., в гр. София, между страните:

 

фирма:

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

адрес:

София 1000, бул. „Витоша“ 100

София 1000, ул. „Алабин“ 100

ЕИК:

444555666

111222333

представляващ:

Петър Петров

Иван Иванов

наричан:

Предаваща страна

Приемаща страна

                се подписа настоящият Приемно-предавателен протокол, наричан по-нататък за краткост Протокола, при следните условия:

 

чл.1.      Предаващата страна предаде, а Приемащата страна прие, както следва:

 

подробно описание

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Камион „Скания”, Шаси: BMIJU814DA5040747, Двигател: D5KP9U074091

брой

1

50 000

50 000

ОБЩО (без включен ДДС):

50 000

 

чл.2.      Приемащата страна прие предаденото от Предаващата страна без възражения по отношение на количество и качество.

чл.3.      Протоколът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД)

• Икономическа:

Съгласно МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения“ и нормативната уредба в България дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма, и се използват повече от един отчетен период в основната, административната или друга дейност, като целта е да се получи икономическа изгода, свързана с актива.

При тази стопанска операция, от гледна точка на Алфа, е заменен един актив – Пари, срещу друг актив – Транспортно средство, който Алфа ще използва за основната си дейност. В този смисъл при Алфа няма изменение на стойността на активите. Тъй като Алфа е приела праг на същественост от 700 лв. за признаване на дълготрайни активи, камионът се отчита като дълготраен актив, а не като разход. Разход ще е амортизацията на актива през срока му на годност. Амортизацията представлява процес на постепенно пренасяне на стойността на дълготрайните активи в себестойността на дейността, за която се ползва, т.е. намаляване цената на определен актив поради износване или изхабяване. Размерът на амортизацията през отделните отчетни периоди, който ще се определи чрез метода на амортизация, се признава за разход за съответния период и се съпоставя с приходите (спазване на принципа за съпоставимост между приходите и разходите). Предприятието трябва да продава продукцията на такава цена (добавена стойност), за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

скрито платено съдържание: 206 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 162 думи;

ЗДДС: Съгласно ЗДДС покупката на камиона, който е стока по смисъла на ЗДДС, е облагаема доставка, което означава, че Делта е длъжна да издаде на Алфа фактура, в която да начисли 20% ДДС. Фактурата трябва да се издаде в 5-дневен срок от деня на доставката.

скрито платено съдържание: 141 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

                ОПР:

скрито платено съдържание: 31 думи;

                БАЛАНС:

скрито платено съдържание: 56 думи;

                ОПП:

скрито платено съдържание: 30 думи;

                ОСК: Тъй като финансовият резултат е нулев, стопанската операция няма да доведе до изменение на собствения капитал.

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява заприхождаването на закупения актив по неговата покупна цена, а начисленият ДДС върху покупката се отразява по разчетна сметка срещу възникване на задължение към доставчик. След това се отразява плащането чрез закриване на задължението срещу намаление на паричните средства. След регистрацията по  ЗДДС се сторнира първоначалната счетоводна статия за покупката, която се осчетоводява отново, като този път начисленият ДДС по доставката се отчита по съответната сметка за данъчен кредит. Това става в следните стъпки:

1. Покупката на камиона преди регистрацията по ЗДДС се осчетоводява по дебита на сметка 206 „Транспортни средства” (увеличаване на дълготрайните материални активи под формата на транспортни средства) и сметка 498 „Други дебитори“ (увеличаване на вземанията от други дебитори) срещу кредитиране на сметка 401 „Задължения към доставчици“ (увеличаване на задълженията към доставчици).

Закупената машина се осчетоводява аналитично към сметка 206 „Транспортни средства”.

Получената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта към сметка 401 „Задължения към доставчици”, по която ще се следи и закрие с плащането по банков път.

скрито платено съдържание: 350 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (05.05.2019): Осчетоводяване на фактурата преди регистрацията по ЗДДС

стопанска

операция:

200

Придобиване на дълготраен актив

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

206

Транспортни средства

50 000

401

Задължения към доставчици

60 000

аналит.

Камион „Скания“

50 000

аналит.

Делта

60 000

498

Други дебитори

10 000

парт.

Ф-ра 0000002990/05.05.2019 г.

60 000

ОБЩО

60 000

ОБЩО

60 000

скрито платено съдържание: 30 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

сметка

нач. салдо

обороти

крайно салдо

 

Забележка: Тази Оборотна ведомост отразява само разгледаната стопанска операция и нейното осчетоводяване единствено за целите на показване на отражението на стопанската операция във финансовите отчети. Именно поради частния характер на тази Оборотна ведомост, която не разглежда сметките с техните начални салда, следва, че:

   • сметка 4531 има крайно дебитно салдо, което по принцип трябва да е  приключено и нулево, но в случая то трябва да се приеме като текущо и показващо, че има платен ДДС по покупки, който е с право на данъчен кредит;

     • сметка 503 се получава с крайно салдо Кт, което по принцип е невъзможно, но в случая то трябва да се приеме като намаляване на нейното дебитно салдо – намаляване на парите в банковата сметка, които са били повече от 60 000 лв.

 

 

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

 

(а) 206

50 000

50 000

 

(а) 4531

10 000

10 000

 

(п) 401

60 000

60 000

 

(а) 498

10 000

10 000

 

(а) 503

60 000

60 000

 

СУМА

130 000

130 000

60 000

 60 000

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

 

 

 

 

Транспортни средства

50 000

 

 

 

 

 

 

ДДС за възстановяване

10 000

 

 

 

 

 

 

Парични средства

-60 000

 

 

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

 

 

 

от инвестиционна дейност

-60 000

 

 

от финансова дейност

 

 

 

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 110 думи;

401 (Задължения към доставчици) – Пасивна сметка, която показва и проследява измененията на Задълженията към доставчици. По нея се отчитат задълженията във връзка с придобиване на активи или ползване на услуги. Увеличенията на задълженията към доставчици се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на Задълженията се осчетоводяват по Дт на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на Задълженията към доставчици (при всяка една покупка на актив или услуга се формира задължение към доставчика, който ще извърши услугата или ще достави стоката), а Дт оборот на сметката показва всички намаления на Задълженията към доставчици (при погасяване/уреждане на задълженията към доставчика). Текущото и крайно салдо на сметката е Кт и показва стойността на всички Задължения към доставчици.

скрито платено съдържание: 247 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева по разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в Разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на Разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт и показва сумата на наличните парични средства в Разплащателната сметка в лева.

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.