Внос на рекламни материали – каталози

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 2486 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Във връзка с рекламна кампания решаваме да закупим известно количество рекламни каталози, които наши представители ще раздадат в нашите търговски обекти веднага след като ги получим.

Производител на брошурите е BETA FARM Ltd.

На 10.02.2019 г. двете страни се споразумяват за покупката на 1 000 бр. каталога с единична цена 2 щатски доларa за брой.

На 12.02.2019 г. BETA FARM Ltd. ни изпраща брошурите, във връзка с което ни издава фактура (Invoice) на стойност 2 000 щатски долара. В стойността на фактурата е включена и доставката до нашия склад.

На 21.02.2019 г. стоките пристигат на митница в България, откъдето са освободени от Алфа ООД, като са платени дължимите мито и ДДС.

На 08.03.2019 г. Алфа ООД превежда съответната сума във връзка с доставката от разплащателната си сметка в лева по банковата сметка на BETA FARM Ltd.

Централен курс на долара на БНБ:

 -  12.02.2019 г. – 1,44108 лв./щатски долар;

 -  08.03.2019 г. – 1,43158 лв./щатски долар.

Курс на долара, определен от митническото учреждение, в деня на пристигане на стоката в България:

 -  21.02.2019 г. – 1,37001 лв./ щатски долар.

Курс на долара, определен от обслужващата банка, в деня на плащането (08.03.2019 г.):

 - курс купува – 1,42565 лв./ щатски долар;

 - курс продава – 1,4400 лв./ щатски долар.

Забележка 1: Алфа ООД e регистрирана по ЗДДС, а BETA FARM Ltd. е дружество от трета страна извън ЕС.

Забележка 2: Възможно е валутният курс, използван от митническото учреждение, да е различен от курса на БНБ, тъй като Агенция митници прилага определени правила при определянето на курса и съответно изчисляването на стойността на сделката, ДДС и митото. Затова е важно да се отбележи, че при осчетоводяване на разчета с митници се взема предвид курсът, записан в митническия документ, а не курсът на БНБ за деня.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура/Invoice;

- Митническа декларация.

 

1. Митническа

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

А. ПОЛУЧАВАЩО МИТНИЧЕСКО УЧРЕЖДЕНИЕ

 

31654103201/21.02.2019 г.

8

2. Изпращач / Износител №

8. Получател №

формуляр за получателя

БЕТА ФАРМА    CH

ЦУГ 6300, АМСТЕР 166

АЛФА (ние)                         BG111222333

СОФИЯ 1000, УЛ. „АЛАБИН“ 100

14. Декларатор/Представител

15. Държава на изпращане/износ

15. Код държ. изпр.

17. Код държ. получ.

АЛФА                    BG111222333

СОФИЯ 1000, УЛ. „АЛАБИН“ 100

САЩ

AM

BG

16. Държава на произхода

17. Държава на получаване

САЩ

БЪЛГАРИЯ

18. Идентификация и националност на транспортното средство при пристигане 

20. Условия на доставка

САМОЛЕТ / OS4859

CIP СОФИЯ

21. Идентификация и националност на трансп. средство при преминаване на границата 

22. Валута и обща фактурна стойност

23. Валутен курс

24. Вид на сделка

САМОЛЕТ / OS4859                       AT

USD

2 000,00

1,37001

1

25. Вид транспорт на

26. Вид транспорт в

27. Място на разтоварване

28. Финансови и банкови данни

40

граница

40

държавата

 

 

29. Входно митническо учреждение

30. Местонахождение на стоките

8

BG005100/22012010

АЕРОГАРА СОФИЯ

31. Колети и описание на стоката

Маркировки и номера на контейнер(и) – брой и вид

32. Стока

33. Тарифен код

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

КАТАЛОЗИ – 1 000 бр.

 

1

29139000 90 2501 0000 0000

34. Държ. на произх. – код

35. Бруто тегло – кг

36. Преференции

AM

23

100

37. РЕЖИМ

38. Нето тегло – кг

39. Квота

40 00 000

23

 

40. Митнически манифест / Предшестващ документ

X785-5100/994/2/22012010

41. Допълн. мерна единица

42. Цена на стоката

43. М.О. Код

 

2 000,00

1

44. Допълн. информ. и предостав. докум., серт. и разрешит.

N003=/11012010

N380=401595/18012010

N741=999-5709 4796

N852=/24122009//01122009

45. Уточняване

2 740,02

46. Статистическа стойност

2 740,02

47. Изчисляване на вземанията

Вид

Основа за изчисляване

Ставка

Сума

НП

48. Отсрочено плащане

49. Идентификация на склад

A00

2 740,02

1,50

41,10

D

 

 

B00

2 781,12

20,00

556,22

D

В. СЧЕТОВОДНИ ДАННИ

 

315964/21.02.2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всичко:

597,32

D

 

№ 5215612

INVOICE

date: 12.02.2019

CUSTOMER

SUPPLIER

ALFA Ltd. (ние)

BETA FARM Ltd.

VAT  №: BG111222333

ID 545465

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

166 Amster Str., 6300 CUG

description

measure

quantity

Unit Price ($)

Total ($)

1

Promotional catalogues

units

1 000

2

2 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terms of Delivery:

CIP Sofia

TOTAL:

2 000

Country of Origin:

USA

 

Tariff Code:

12345678

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

Банка АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 21.02.2019 г.

до 08.03.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

08.03.2019

дата

 

старо салдо:

100 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

21/02/19

21/02/19

Дължими ДДС и Мито съгласно МД 31654103201/21.02.2019 г.

597,32

-

08/03/19

08/03/19

БЕТА ФАРМ ООД  Ф-ра №5215612/12.02.2019 г.

2 880,00

-

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

3 477,32

Дебит:

3 477,32

Кредит:

-

Кредит:

0,00

стр. 1

Kрайно салдо:

96 522,68

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Според МСС 2 „Материални запаси“ стоково-материалните запаси са краткотрайни активи, които: са държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност (стоки); се намират в процес на производство с цел такава продажба (продукция); или са под формата на материали или суровини, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги. В конкретния случай закупените каталози не отговарят на нито един от тези критерии (няма да бъдат държани за продажба, нито ще бъдат вложени в производството), затова те ще бъдат отчетени директно като разход, тъй като ще бъдат раздадени безплатно с цел рекламирането на новата продукция.  

скрито платено съдържание: 92 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 228 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, има реализиран както счетоводен, така и данъчен разход, в размер на сумата от покупната стойност на рекламните каталози. Също така е реализиран счетоводен и данъчен приход по валутни операции.

От гледна точка на BETA FARM Ltd., има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума, а счетоводният и данъчен разход ще бъде равен на себестойността на произведените и продадени каталози.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 155 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Формират се разход от

скрито платено съдържание: 31 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция ще

скрито платено съдържание: 37 думи;

ОПП: В резултат на плащането за

скрито платено съдържание: 24 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 21 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява закупуването на каталозите срещу възникване на задължение към доставчик. След това се начисляват дължимите мито и ДДС срещу задължение към митническия орган. После се отразяват плащането на митните сборове, което води до освобождаване на рекламните материали, които се отчитат на разход, и закриването на задължението към доставчика срещу намаление на паричните средства по разплащателната сметка в лева. Накрая приходите и разходите се отнасят в  резултат за текущия период. Това става в следните стъпки:

1. Покупката на рекламните материали се осчетоводява по дебита на сметка 601 „Разходи за материали” (увеличаване на разходите за материали) срещу кредита на сметка 401 „Задължения към доставчици” (увеличаване на задължението към доставчици) с аналитичност „BETA FARM Ltd.“ 

Закупените рекламни материали се отразяват аналитично по сметка 601 „Разходи за материали“.

Получената от нас фактура/Invoice се осчетоводява в отделна партида по аналитичността BETA FARM Ltd., по която ще се следи задължението, което ще се закрие с плащането по банков път.

Стойността на задължението към доставчика се преизчислява от долари в български лева (функционална валута) по курс на БНБ за деня: 2 000 $ x 1,44108 за 1 щатски долар = 2 882,16 лв.

Тази счетоводна операция се записва на база фактурата/Invoice, която сме получили от BETA FARM Ltd.

скрито платено съдържание: 381 думи;

5. Отчита се финансовият резултат от покупката на рекламните материали, като се дебитира сметка 123 „Текуща печалба/загуба”  (намаление на финансовия резултат за периода) и се кредитира сметка 601 „Разходи за материали“.

С тази счетоводна статия отчитаме финансовия резултат от извършената стопанска операция, който в случая е загуба.

Тази счетоводна статия се записва на база Счетоводна справка/Мемориален ордер.

скрито платено съдържание: 79 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (12.02.2019): Осчетоводяване на покупката на рекламни материали от чуждестранен контрагент – Фактура (Invoice)

стопанска

операция:

601

Разход за материали

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

601

Разход за материали

2 882,16

401

Доставчици

2 882,16

аналит.

Рекламни материали

2 882,16

аналит.

BETA FARM Ltd.

2 882,16

 

 

 

парт.

Ф-ра 5215612/12.02.2019 г.

2 882,16

ОБЩО

2 882,16

ОБЩО

2 882,16

скрито платено съдържание: 45 думи;

 

СС5 (08.03.2019): Отнасяне на разхода в загуба от текущия период

стопанска

операция:

801

Приключвателна операция

вид

документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

Сума

123

Печалби и загуби от текущата година

2 923,26

601

Разход за материали

2 923,26

 

 

 

аналит.

Рекламни материали

2 923,26

ОБЩО

2 923,26

ОБЩО

2 923,26

скрито платено съдържание: 16 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 152 думи;

401 (Задължения към доставчици) – Пасивна сметка, която показва и проследява измененията на Задълженията към доставчици. По нея се отчитат задълженията във връзка с придобиване на активи или ползване на услуги. Увеличенията на Задълженията към доставчици се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на Задълженията се осчетоводяват по Дт на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на Задълженията към доставчици (при всяка една покупка на актив или услуга се формира Задължение към доставчика, който ще извърши услугата или ще достави стоката), а Дт оборот на сметката показва всички намаления на Задълженията към доставчици (при погасяване/уреждане на задълженията към доставчика). Текущото и крайно салдо на сметката е Кт и показва стойността на всички Задължения към доставчици.

скрито платено съдържание: 375 думи;

601 (Разходи за материали) – Активна сметка, която се използва за отчитане на начислените разходи за закупени или вложени в производството и дейността материали. Увеличенията на Разходите за материали се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им – по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички начислени Разходи за материали (производствени материали, амбалаж, горива, енергия, резервни части за ремонтни дейности, канцеларски материали, инвентар под стойностния праг за ДМА и други), а Кт оборот на сметката показва сумата на приключвателните операции на сметката при разпределянето им по функционално предназначение (разходи за основна, спомагателна, административна дейност) или при приключване срещу приходни сметки или Печалби и загуби от текущата година. Преди приключване обичайното временно салдо на сметката е Дт и показва сумата на признатите Разходи за материали, а след приключване по сметката не трябва да има салдо.

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.