Вътреобщностно придобиване (ВОП) на рекламни материали – каталози

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 2522 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД търгуваме със собствена марка мъжки и дамски дрехи и аксесоари.

Във връзка с пускането на нова модна линия решаваме да закупим каталози с цел рекламирането на новите продукти на компанията.

На 23.05.2019 г. се споразумяваме с гръцки доставчик DELTA-ATHENS Ltd. за покупката на 2 000 броя каталози с единична цена 2 евро за брой.

На 24.05.2019 г. DELTA-ATHENS Ltd. ни изпраща каталозите, във връзка с което ни издава фактура (Invoice) на стойност 4 000 евро. В стойността на фактурата е включена и доставката до нашия склад. На същата дата стоките пристигат в наш обект.

На 25.05.2019 г. ние издаваме Протокол за самоначисление на ДДС, тъй като сме получател по доставка на стоки от друга страна членка на ЕС.

На 26.05.2019 г. ние от Алфа ООД превеждаме дължимата на DELTA-ATHENS Ltd. сума от банковата ни сметка в лева.

Курс продава на обслужващата банка: 1,957 лв./евро.

Фиксиран курс на еврото на БНБ: 1,95583 лв./евро.

Забележка: Алфа ООД и DELTA-ATHENS Ltd. са регистрирани за целите на ДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура (Invoice);

- Протокол за самоначислeние на ДДС;

- Банково извлечение.

Забележка: Съгласно ЗДДС и нормативната уредба в България:

  • в случаите на ВОП (от гледна точка на доставчика ВОД) доставчикът е длъжен да издаде фактура (Invoice) не по-късно от 5 дни от датата на възникване доставката;
  • в случаите на ВОП получателят задължително издава Протокол за самоначисление на ДДС в български лева, който влиза в ДДС Дневниците;
  • на практика много често фактическото приемно-предаване на активи се извършва в момент, различен от момента на плащане и/или издаване на фактура, и това се документира с Приемно-предавателен протокол, който се подписва от представители на купувача и доставчика.

 

№ 315165

INVOICE

date: 24.05.2019

CUSTOMER

SUPPLIER

ALFA Ltd. (we)

DELTA-ATHENS Ltd.

VAT  №: BG111222333

VAT  №: EL777888999

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

Description

measure

quantity

Unit Price (€)

Total (€)

1

Advertising materials (catalogues)

unit

2 000

2

4 000

2

 

 

 

 

 

Terms of Delivery:

CIP Sofia

TOTAL:

4 000

Country of Origin:

Greece

 

Tariff Code:

635165623

 

№ 0000256321

ПРОТОКОЛ

дата: 25.05.2019 г.

ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ да начисли ДДС

НАСРЕЩНА СТРАНА

АЛФА ООД (ние)

DELTA-ATHENS Ltd.

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

VAT  №: EL777888999

адрес: София 1000, ул. „Алабин“ 100

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Рекламни материали (каталози)

бр.

2 000

3,91166

7 823,32

2

 

 

 

 

 

Дата на възникване на данъчното събитие по доставката:

24.05.2019 г.

данъчна основа:

7 823,32

Основание за начисляване или неначисляване на ДДС: чл.84 ЗДДС, INVOICE № 315165/24.05.2019 г./ DELTA-ATHENS Ltd.

ДДС 20%:

1 564,66

общо:

9 387,98

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. „Алабин“ 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 26.05.2019 г.

до 26.05.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

26.05.2019 г.

дата

 

старо салдо:

200 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

26/05/19

26/05/19

Delta-Athens Ltd./Плащане по фактура (Invoice) 315165 от 24.05.2019 г.

7 828,00

-

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

7 828,00

Дебит:

7 828,00

Кредит:

-

Кредит:

0,00

стр. 1

крайно салдо:

192 172,00

     

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Според МСС 2 „Материални запаси“ стоково-материалните запаси са краткотрайни активи, които: са държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност (стоки); се намират в процес на производство с цел такава продажба (продукция); или са под формата на материали или суровини, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги. В конкретния случай закупените каталози не отговарят на нито един от тези критерии (няма да бъдат държани за продажба, нито ще бъдат вложени в производството), затова те ще бъдат отчетени директно като разход, тъй като ще бъдат раздадени безплатно с цел рекламирането на новата продукция.

скрито платено съдържание: 92 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 328 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, има реализиран както счетоводен, така и данъчен разход, в размер на сумата от покупната стойност на рекламните каталози и реализирания разход по валутната операция.

От гледна точка на DELTA-ATHENS Ltd., има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума, а счетоводният и данъчен разход ще бъде равен на себестойността на произведените и продадени каталози.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 105 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Формират се разход от

скрито платено съдържание: 32 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция паричните средства,

скрито платено съдържание: 41 думи;

ОПП: В резултат на плащането за покупка на стоката

скрито платено съдържание: 22 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 22 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява покупката на рекламните каталози срещу възникване на задължение към доставчик, след това самоначислението на ДДС и закриването на задължението срещу намаление на паричните средства по разплащателната сметка, а накрая разходите се отнасят в  загуба от текущия период. Това става в следните стъпки:

1. Покупката на рекламните каталози се осчетоводява по дебита на сметка 601 „Разходи за материали“ (увеличаване на разходите за материали) срещу кредитиране на сметка 401 „Задължения към доставчици” (увеличение на задълженията към доставчици) с аналитичност „DELTA-ATHENS Ltd.“.

Закупените рекламни каталози се отразяват аналитично по сметка 601 „Разходи за материали“.

Получената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на DELTA-ATHENS Ltd., по която ще се следи задължението, което ще се закрие с плащането по банков път.

Тази счетоводна операция се записва на база получената от нас фактура.

скрито платено съдържание: 207 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (24.05.2019): Осчетоводяване на покупката на рекламните каталози – Фактура (Invoice)

стопанска

операция:

601

Разход за материали

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

601

Разход за материали

7 823,32

401

Задължения към доставчици

7 823,32

аналит.

Рекламни материали

7 823,32

аналит.

DELTA-ATHENS Ltd.

7 823,32

 

 

 

парт.

Ф-ра 315165/24.05.2019 г.

7 823,32

ОБЩО

7 823,32

ОБЩО

7 823,32

скрито платено съдържание: 46 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 152 думи;

401 (Задължения към доставчици) – Пасивна сметка, която показва и проследява измененията на Задълженията към доставчици. По нея се отчитат задълженията във връзка с придобиване на активи или ползване на услуги. Увеличенията на Задълженията към доставчици се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на Задълженията се осчетоводяват по Дт на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на Задълженията към доставчици (при всяка една покупка на актив или услуга се формира задължение към доставчика, който ще извърши услугата или ще достави стоката), а Дт оборот на сметката показва всички намаления на Задълженията към доставчици (при погасяване/уреждане на задълженията към доставчика). Текущото и крайно салдо на сметката е Кт и показва стойността на всички Задължения към доставчици.

скрито платено съдържание: 401 думи;

601 (Разходи за материали) – Активна сметка, която се използва за отчитане на начислените разходи за закупени или вложени в производството и дейността материали. Увеличенията на Разходите за материали се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им – по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички начислени Разходи за материали (производствени материали, амбалаж, горива, енергия, резервни части за ремонтни дейности, канцеларски материали, инвентар под стойностния праг за ДМА и други), а Кт оборот на сметката показва сумата на приключвателните операции на сметката при разпределянето им по функционално предназначение (разходи за основна, спомагателна, административна дейност) или при приключване срещу приходни сметки или Печалби и загуби от текущата година. Преди приключване обичайното временно салдо на сметката е Дт и показва сумата на признатите Разходи за материали, а след приключване по сметката не трябва да има салдо.

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.