Вътреобщностно придобиване (ВОП) на автомобил

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 3674 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД притежаваме склад за търговия с безалкохолни напитки и искаме да закупим нов микробус, с който да ги доставяме до магазинната мрежа.

Производител на превозното средство е DELTA-ATHENS Ltd.

На 01.05.2019 г. е закупен микробус „Форд Транзит” от DELTA-ATHENS Ltd.

Доставчикът доставя превозното средство за негова сметка, като ни издава фактура (Invoice) в размер на 20 000 EUR.

Съставен е Приемно-предавателен протокол.

На 02.05.2019 г. Алфа ООД издава Протокол за самоначисление на ДДС.

На 02.05.2019 г. е извършено плащане по банков път.

Алфа ООД е приела праг на същественост от 700 лв. в своята счетоводна политика по отношение на отчитането на дълготрайните активи.

Забележка: Алфа ООД и DELTA-ATHENS Ltd. са регистрирани за целите на ДДС в своите държави членки на ЕС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура (Invoice);

- Протокол за самоначисление на ДДС;

- Банково извлечение във валута;

- Приемно-предавателен протокол.

Забележка: Съгласно ЗДДС и нормативната уредба в България:

  • в случаите на ВОП (от гледна точка на доставчика – ВОД) доставчикът е длъжен да издаде фактура (Invoice) не по-късно от 5 дни от датата на възникване на доставката.
  • в случаите на ВОП получателят задължително издава Протокол за самоначисление на ДДС в български лева, който влиза в ДДС Дневниците.
  • на практика много често фактическото приемане и предаване на активи се извършва в момент, различен от момента на плащане и/или издаване на фактура и това се документира с Приемно-предавателен протокол, който се подписва от представители на купувача и доставчика.

 

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН  ПРОТОКОЛ

 

                Днес, 01.05.2019 г., в гр. София, между страните:

 

фирма:

ДЕЛТА-Атина ООД

АЛФА ООД (ние)

адрес:

Гърция, Атина, ул. „Луис“ 100

София 1000, ул. „Алабин“ 100

ЕИК:

777888999

111222333

представляващ:

Nikos Vertis

Иван Иванов

наричан:

Предаваща страна

Приемаща страна

                се подписа настоящият Приемно-предавателен протокол, наричан по-нататък за краткост Протокола, при следните условия:

 

чл.1.      Предаващата страна предаде, а Приемащата страна прие, както следва:

 

подробно описание

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

„Форд Транзит“ 2.6 Дизел

брой

1

39 116,60

39 116,60

ОБЩО (без включен ДДС):

39 116,60

 

чл.2.      Приемащата страна прие предаденото от Предаващата страна без възражения по отношение на количество и качество.

чл.3.      Протоколът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

№ 5215613

INVOICE

date: 01.05.2019

CUSTOMER

SUPPLIER

ALFA Ltd (ние)

DELTA-ATHENS Ltd

VAT  №: BG111222333

VAT  №: EL777888999

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

Description

measure

quantity

Unit Price (€)

Total (€)

1

Ford Transit 2.6D

unit

1

20 000

20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terms of Delivery:

CIP Sofia

TOTAL:

20 000

Country of Origin:

Greece

 

Tariff Code:

12345679

 

№ 0000222564

ПРОТОКОЛ

дата: 02.05.2019 г.

ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ да начисли ДДС

 НАСРЕЩНА СТРАНА

АЛФА ООД (ние)

DELTA-ATHENS Ltd.

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

VAT  №: EL777888999

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

Общо

1

„Форд Транзит“ 2.6 Дизел

бр.

1

39 116,60

39 116,60

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Дата на възникване на данъчното събитие по доставката:

02.05.2019 г.

данъчна основа:

39 116,60

Основание за начисляване или неначисляване на ДДС: чл.84 ЗДДС, INVOICE № 5215613/01.05.2019 г./ DELTA-ATHENS Ltd.

 

ДДС 20%:

7 823,32

общо:

46 939,92

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. „Алабин“ 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

EUR

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 02.05.2019 г.

до 02.05.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

02.05.2019 г.

дата

 

старо салдо:

100 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

02/05/19

02/05/19

DELTA-ATHENS Ltd./Плащане по ф-ра № 5215613/01.05.2019 г.

20 000,0

-

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

20 000,0

Дебит:

20 000,00

Кредит:

-

Кредит:

0,00

стр. 1

крайно салдо:

 80 000,0

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно МСС 16 и нормативната уредба в България дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма, и се използват повече от един отчетен период в основната, административната или друга дейност, като целта е да се получи икономическа изгода, свързана с актива.

При тази стопанска операция, от гледна точка на Алфа, е заменен един актив – Пари, срещу друг актив – Транспортно средство, което Алфа ще използва за дистрибуция на произведената продукция, за да реализира печалба. В този смисъл при Алфа няма изменение на стойността на активите. Тъй като Алфа е приела праг на същественост от 700 лв. за признаване на дълготрайни активи, транспортното средство се отчита като дълготраен актив, а не като разход. Разход ще е амортизацията на актива през срока му на годност. Амортизацията представлява процес на постепенно пренасяне на стойността на дълготрайните активи в себестойността на услугата, т.е. намаляване цената на определен актив поради износване или изхабяване. Размерът на амортизацията през отделните отчетни периоди, който ще се определи чрез метода на амортизация, се признава за разход за съответния период и се съпоставя с приходите от продадената продукция (спазване на принципа за съпоставимост между приходите и разходите). Предприятието трябва да продава продукцията на такава цена (добавена стойност), за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

скрито платено съдържание: 86 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 91 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 162 думи;

ЗДДС: Съгласно ЗДДС, когато български търговец, регистриран по ЗДДС в България, придобива стоки (по смисъла на ЗДДС дълготрайните активи са стоки) от доставчик, регистриран за ДДС цели в друга държава членка на ЕС, той извършва вътреобщностно придобиване ( ВОП) на стоки. При тази хипотеза на закона българският контрагент (Алфа ООД) е длъжен да самообложи доставката с 20% ДДС, като основата за облагане с данък е стойността на закупените стоки, посочена във фактурата, издадена от чуждестранния контрагент. Тъй като Алфа възнамерява да извършва облагаеми доставки със закупеното транспортно средство, ще има право и на приспадане на данъчен кредит, с който да намали задължението си за ДДС в съответния данъчен период – тоест да го приспадне от начисления по продажбите ДДС, което означава, че дружеството не внася ефективно ДДС в бюджета.

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР:

скрито платено съдържание: 31 думи;

БАЛАНС:

скрито платено съдържание: 24 думи;

ОПП:

скрито платено съдържание: 30 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат е нулев, стопанската операция няма да доведе до изменение на собствения капитал.

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отрази покупката на транспортното средство, за която има фактура, срещу възникване на задължение към доставчик, а след това закриване на задължението срещу намаление на паричните средства по разплащателната сметка във валута. Това става в следните стъпки:

1. Покупката на транспортното средство се осчетоводява по дебита на сметка 206 „Транспортни средства” (увеличение на наличните дълготрайни материални активи) срещу кредитиране на сметка 4012 „Задължения към доставчици във валута” (увеличение на задълженията към доставчици).

Закупеният микробус се осчетоводява аналитично към сметка 206 „Транспортни средства”.

Получената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на DELTA-ATHENS Ltd. към сметка 401 „Задължения към доставчици”, по която ще се следи и закрие с плащането по банков път.

скрито платено съдържание: 132 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (01.05.2019): Осчетоводяване на покупката на микробуса – Фактура

стопанска

операция:

200

Придобиване на дълготраен актив

вид

документ:

01

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

206

Транспортни средства

39 116,60

4012

Задължения към доставчици във валута

39 116,60

аналит.

„Форд Транзит“ 2.6 дизел

39 116,60

аналит.

DELTA-ATHENS Ltd

39 116,60

 

 

 

Парт.

Ф-ра 5215613/01.05.2019 г.

39 116,60

ОБЩО

39 116,60

ОБЩО

39 116,60

скрито платено съдържание: 33 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 110 думи;

401 (Задължения към доставчици) – Пасивна сметка, която показва и проследява измененията на Задълженията към доставчици. По нея се отчитат задълженията във връзка с придобиване на активи или ползване на услуги. Увеличенията на задълженията към доставчици се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на Задълженията се осчетоводяват по Дт на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на Задълженията към доставчици (при всяка една покупка на актив или услуга се формира Задължение към доставчика, който ще извърши услугата или ще достави стоката), а Дт оборот на сметката показва всички намаления на Задълженията към доставчици (при погасяване/уреждане на задълженията към доставчика). Текущото и крайно салдо на сметката е Кт и показва стойността на всички Задължения към доставчици.

скрито платено съдържание: 282 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.