Вътреобщностно придобиване на стоки (ВОП)

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 7007 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД търгуваме с обувки и решаваме да закупим известно количество от конкретен модел обувки – „Торк”.

Производител на обувките е DELTA-ATHENS Ltd.

На 04.01.2019 г. двете страни се споразумяват за покупката на 2 500 чифта модел „Торк” с единична цена 30 евро за чифт.

На 05.01.2019 г. DELTA-ATHENS Ltd. ни изпраща стоките, във връзка с което ни издава фактура (Invoice) на стойност 75 000 евро. В стойността на фактурата е включена и доставката до нашия склад. На същата дата стоките пристигат в наш обект.

На 06.01.2019 г. ние издаваме протокол за самоначисление на ДДС, тъй като сме получател по доставка на стоки от друга страна членка на ЕС.

На 15.01.2019 г. ние от Алфа ООД превеждаме съответната сума във връзка с доставката по банковата сметка на DELTA-ATHENS Ltd.

Забележка: Алфа ООД и DELTA-ATHENS Ltd. са регистрирани за целите на ДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура (Invoice);

- Протокол за самоначисление на ДДС;

- Банково извлечение.

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • в случаите на ВОП (от гледна точка на доставчика – ВОД) доставчикът е длъжен да издаде фактура (Invoice) не по-късно от 5 дни от датата на възникване на доставката;
  • в случаите на ВОП получателят задължително издава протокол за самоначисление на ДДС в български лева, който влиза в ДДС дневниците;
  • стойностите,  посочени в банковите извлечения от разплащателни сметки във валута, са в съответната такава.

 

№ 5215612

INVOICE

date: 05.01.2019

CUSTOMER

SUPPLIER

ALFA Ltd. (ние)

DELTA-ATHENS Ltd.

VAT  №: BG111222333

VAT  №: EL777888999

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

Description

measure

quantity

Unit Price (€)

Total (€)

1

Shoes Tork

pair

2 500

30

75 000

      
      

Terms of Delivery:

CIP Sofia

TOTAL:

75 000

Country of Origin:

Greece 

 

Tariff Code:

12345678

 

№ 0000222563

ПРОТОКОЛ

дата: 06.01.2019 г.

ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ да начисли ДДС

 НАСРЕЩНА СТРАНА

АЛФА ООД (ние)

DELTA-ATHENS Ltd.

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

VAT  №: EL777888999 

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

100 Luis Str., Athens 2000, Greece 

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

Общо

1

Обувки „Торк”

чифт

2 500

58,6749

146 687,25

2

     

3

     

Дата на възникване на данъчното събитие по доставката:

05.01.2019 г.

данъчна основа:

146 687,25

Основание за начисляване или неначисляване на ДДС: чл.84 ЗДДС, INVOICE №5215612/05.01.2019 г./ DELTA-ATHENS Ltd.

ДДС 20%:

29 337,45

общо:

176 024,70

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

EUR

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 15.01.2019 г.

до 15.01.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

15.01.2019 г.

дата

 

старо салдо:

200 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

15/01/2019

15/01/2019

DELTA-ATHENS Ltd./Плащане по фактура №5215612/05.01.2019 г.

75 000,00

 

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

75 000,00

Дебит:

75 000,00

Кредит:

-

Кредит:

0,00

стр. 1

Kрайно салдо:

125 000,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно приложимите счетоводни стандарти, и по-специално МСС 2 „Материални запаси“, материалните запаси са активи: държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до необходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализируема стойност е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност, минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

скрито платено съдържание: 222 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 214 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход или разход.

От гледна точка на Ltd., има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума, а счетоводният и данъчен разход ще бъде равен на себестойността на произведените и продадени обувки.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 110 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР:

скрито платено съдържание: 31 думи;

БАЛАНС:

скрито платено съдържание: 56 думи;

ОПП:

скрито платено съдържание: 31 думи;

ОСК:

скрито платено съдържание: 16 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява заприхождаването на закупените стоки срещу възникване на задължение към доставчик, след това самоначислението на ДДС и накрая – закриването на задължението срещу намаление на паричните средства по разплащателната сметка. Това става в следните стъпки:

1. Покупката на стоките се осчетоводява, като се дебитира сметка 304 „Стоки” (увеличаване на наличните стоки) срещу кредитиране на сметка 401 „Задължения към доставчици” (увеличаване на задълженията към доставчици) с аналитичност DELTA-ATHENS Ltd.

Закупените стоки се осчетоводяват аналитично и количествено към сметка 304 „Стоки”.

Получената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на DELTA-ATHENS Ltd. към сметка 401 „Задължения към доставчици”, по която ще се следи задължението, което ще се закрие с плащането по банков път.

Тази счетоводна статия се записва на база получената от нас фактура (Invoice), издадена от DELTA-ATHENS Ltd.

скрито платено съдържание: 130 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (05.01.2019): Осчетоводяване на закупените стоки – Фактура (Invoice)

стопанска операция:

304

Покупка на стоки

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

304

Стоки

146 687,25

401

Задължения към доставчици

146 687,25

аналит.

Обувки „Торк“

146 687,25

аналит.

DELTA-ATHENS Ltd.

146 687,25

 

(2 500 чифта х 58,6749 лв.)

146 687,25

парт.

Фактура №5215612 /05.01.2019 г.

146 687,25

ОБЩО

146 687,25

ОБЩО

146 687,25

скрито платено съдържание: 31 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

304 (Стоки) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на стоките в предприятието. Стоките могат да бъдат в склад, в обекти за продажба, на отговорно пазене, на консигнация и други. Закупените (придобитите) стоки се осчетоводяват по Дт на сметката (увеличение стойността на наличните стоки), а продадените (отписаните) стоки се осчетоводяват по Кт на сметката (намаление стойността на наличните стоки). Дт оборот показва стойността на общо закупените (придобитите) стоки, а Кт оборот показва стойността на общо продадените (отписаните) стоки (в т.ч. бракувани и липсващи). Текущото и крайното салдо на сметката е Дт – стойността на наличните стоки на склад, или нулево, ако няма налични. Салдото по сметката се записва в баланса като текущ актив.

скрито платено съдържание: 523 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.