Вътреобщностна доставка (ВОД) на стока

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 2811 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД търгуваме с обувки. Наш редовен клиент е DELTA-ATHENS Ltd.

На 01.05.2019 г. двете страни се споразумяват за продажбата на 500 чифта обувки модел „Торг” с единична цена 60 евро за чифт и 200 чифта обувки модел „Борг” с единична цена 70 евро за чифт.

На 05.05.2019 г. изпращаме стоките към склад на DELTA-ATHENS Ltd, във връзка с което издаваме фактура (invoice) на стойност 44 000 евро.

Избрали сме метода на средно претеглена цена (СПЦ) за метод на изписване на стоково-материалните запаси. Среднопретеглената цена (СПЦ) на обувките модел „Торг” в нашия склад е 48,90 лв. за чифт, а на обувките модел „Борг” 58,67 лв. за чифт.

На 15.05.2019 г. ние, от Алфа ООД, получаваме дължимата във връзка с доставката сума по банковата ни сметка във валута.

Фиксиран курс на еврото на БНБ: 1,95583 лв. / евро.

Забележка: Алфа ООД и Delta-Athens Ltd са регистрирани по ДДС в съответните държави членки на ЕС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура (Invoice);

- Банково извлечение.

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • в случаите на ВОД (от гледна точка на получателя – ВОП) доставчикът е длъжен да издаде фактура (Invoice) не по-късно от 5 дни от датата на възникване на доставката;
  • стойностите, посочени в банковите извлечения от разплащателни сметки във валута, са в съответната такава.

 

№ 0000005454

INVOICE

date: 05.05.2019

CUSTOMER

SUPPLIER

DELTA-ATHENS Ltd

ALFA Ltd (ние)

VAT  №: EL777888999

VAT  №: BG111222333

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

description

measure

quantity

unit price (€)

total (€)

1

Shoes model ”Torg”

pair

500

60

30 000

2

Shoes model ”Borg”

рair

200

70

14 000

3

 

 

 

 

 

Terms of Delivery:

CIP Sofia

TOTAL:

44 000

Country of Origin:

Greece

 

Tariff Code:

12345678

 

№ 0000005454

ФАКТУРА

дата: 05.05.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА-АТИНА ООД

АЛФА ООД (ние)

 

ИН по ЗДДС: EL777888999

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG111222333

адрес: 100 Luis Str., Athens 2000, Greece

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Обувки модел „Торг”

чифт

500

117,3498

58 674,90

2

Обувки модел „Борг”

чифт

200

136,9081

27 381,62

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

05.05.2019 г.

сума:

86 056,52

срок за плащане:

20.05.2019 г.

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

86 056,52

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 0%:

-

Основание за 0% ДДС:

чл.53 от ЗДДС

сума  за плащане:

86 056,52

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

EUR

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 15.05.2019 г.

до 15.05.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

15.05.2019 г.

дата

 

старо салдо:

100 000.00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

15/05/19

15/05/19

ДЕЛТА ООД / Плащане по Фактура (Invoice)  0000005454/05.05.2019

-

44 000,00

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

-

Дебит:

,

Кредит:

44 000,00

Кредит:

44 000,00

стр. 1

крайно салдо:

 144 000,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

Икономическа:

Съгласно приложимите счетоводни стандарти и по-специално МСС 2 „Материални запаси“ материалните запаси са активи:

държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали, или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до небходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализируема стойност е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

Стоката е материален запас, който е предназначен за продажба. За една търговска компания основният бизнес е да купува стоки и да ги продава с достатъчна надценка (добавена стойност), за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

Съгласно МСС 2 „Материални запаси“ при продажба на стоки дружеството следва да изпише себестойността на продадените стоки. Това може да се направи съгласно методи на конкретна идентификация. Такива са: „Конкретно определената стойност“, при който конкретни разходи се отнасят за точно определени позиции от материални запаси; „Цени на дребно”, който е прилаган най-често при търговия на дребно с голям брой бързооборотни позиции от материални запаси, за които е прилагана еднаква надценка и е неуместно прилагане на друг метод за себестойност; и „Стандартната себестойност“, който се обосновава на нормалните нива на разходи за материали, разходи за доставки, разход на труд, както и на ефикасността и използването на капацитета на производството. Периодично се преразглеждат всички тези показатели, а ако е необходимо се актуализират.

скрито платено съдържание: 327 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 158 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа – има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума, а счетоводният и данъчен разход ще бъде равен на себестойността на продадените обувки.

От гледна точка на DELTA-ATHENS Ltd – няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен разход.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 127 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: В резултат от продажбата на стоките

скрито платено съдържание: 34 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 32 думи;

ОПП: В резултат на полученото плащане

скрито платено съдържание: 23 думи;

ОСК: Финансовият резултат

скрито платено съдържание: 27 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като най-напред се отрази продажбата на стоките срещу възникване на вземане от клиент. След това се отписва себестойността на продадените стоки и се отразява получаването на парични средства, с което се закрива вземането от клиента. Накрая се отчита финансовият резултат от продажбата. Това става в следните стъпки:

1. Продажбата на стоките се осчетоводява, като се дебитира сметка 411 „Вземания от клиенти“ (увеличение на вземанията от клиенти)  и се кредитира сметка 702 „Приходи от продажба на стоки“ (увеличение на приходите от продажба на стоки).

Издадената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Delta-Athens Ltd към сметка 411 „Вземания от клиенти“, по която ще се следи вземането, което ще се закрие с плащането по банков път.

Продажната стойност на стоките се отразява по съответната им аналитичност към сметка 702 „Приходи от продажба на стоки“.

Тази счетоводна статия се записва на база издадената от Алфа ООД фактура.

2.

скрито платено съдържание: 114 думи;

3.

скрито платено съдържание: 73 думи;

4.

скрито платено съдържание: 76 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1(05.05.2019): Осчетоводяване на продажбата на стоките – Фактура

стопанска

операция:

702

Приход от продажба на стоки

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

Наименование

сума

сметка

наименование

сума

411

Вземания от клиенти

86 056,52

702

Приходи от продажби на стоки

86 056,52

аналит.

Delta-Athens Ltd

86 056,52

аналит.

Обувки модел „Торг”

58 674,90

парт.

Ф-ра 0000005454/05.05.2019 г.

86 056,52

аналит.

Обувки модел „Борг”

27 381,62

ОБЩО

86 056,52

ОБЩО

86 056,52

        

скрито платено съдържание: 31 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се дебитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 337 думи;

702 (Приходи от продажба на стоки) – Пасивна сметка, която показва и проследява Приходите от продажби на стоки. Увеличенията на Приходите от продажба на стоки се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на приходите с отчетната стойност на продадените стоки се осчетоводяват по Дт на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата от всички реализирани Приходи от продажба на стоки (при извършване на продажба с издаване на фактура или друг документ, отнасяне на отрицателния резултат от продажбата на стоки към Печалба и загуба от текущата година), а Дт оборот на сметката показа сумата от всички отписани отчетни стойности на реализираните стоки (отчетната стойност на продадени стоки, отнасяне на положителния резултат от продажбата на стоки към Печалба и загуба от текущата година). Преди приключване обичайното временно салдо на сметката е Кт и показва сумата на печалбата от продажбата на стоки, а след приключване по сметката не трябва да има салдо.

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.