Трудов договор – прекратяване

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 17 март 2020 1170 уникалност: 100%

1. Прекратяване на трудов договор

Прекратяването на трудов договор е придружено от издаването на редица документи със задължителни реквизити, чрез които да се удостовери, че процедурата по прекратяване на трудовия договор е спазена и прекратяването е законосъобразно.

Прекратяването става винаги в писмена форма.

За прекратяване на трудов договор работодателят издава заповед, в която се посочва основанието за прекратяването. Към заповедта се прилага и допълнителен набор от документи, които да удостоверят, че основанието за прекратяване е възникнало.

Заповедта за прекратяване на трудовия договор, както и всички документи, свързани с прекратяването, се съхраняват в личното досие на лицето.

 

Прекратяване на трудов договор в срока за изпитване

скрито платено съдържание: 112 думи;

 

Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

скрито платено съдържание: 124 думи;

 

Прекратяване на трудов договор поради неявяване на възстановен работник

скрито платено съдържание: 97 думи;

 

Прекратяване на трудов договор с изтичане на уговорения срок

Според чл.325, ал.1, т.3 от КТ трудовият договор се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие, когато уговореният срок изтече.

Работодателят издава заповед за прекратяване на договора поради изтичане на уговорения срок.

 

Прекратяване на трудов договор със завършване на определената работа

скрито платено съдържание: 42 думи;

 

Прекратяване на трудов договор със завръщане на замествания на работа

скрито платено съдържание: 45 думи;

 

Прекратяване на трудов договор, когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме

скрито платено съдържание: 64 думи;

 

Прекратяване на трудов договор с постъпване на работа на работник/служител, който е избран или е спечелил конкурса

скрито платено съдържание: 68 думи;

 

Прекратяване на трудовия договор при невъзможност на работника/служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания, въз основа на заключение на Трудово-Експертната Лекарска Комисия ( ТЕЛК). В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника/служителя и ако той е съгласен да я заеме

скрито платено съдържание: 60 думи;

 

Прекратяване на трудовия договор със смъртта на работника/служителя

скрито платено съдържание: 89 думи;

 

Прекратяване на трудовия договор поради определяне на длъжността за заемане от държавен служител

скрито платено съдържание: 27 думи;

 

Прекратяване на трудов договор с предизвестие от работника/служителя

скрито платено съдържание: 70 думи;

 

Срокът на предизвестието за прекратяване зависи от вида на трудовия договор:

  • скрито платено съдържание: 55 думи;

 

Работодателят издава заповед:

  • При прекратяване с предизвестие – с изтичането срока на предизвестието;
  • При неспазване на част от срока на предизвестието – с изтичането на съответната част от срока на предизвестието, като тук се разглежда случай, при който работникът/служителят е пожелал да прекрати договора си преди изтичането на срока на предизвестието и дължи на работодателя обезщетение за неспазената част от срока на предизвестие;
  • При неспазване на целия срок на предизвестието – от момента на връчване на писменото предизвестие работникът/служителят заявява, че няма да работи по време на срока на предизвестието, за което и дължи на работодателя обезщетение за целия срок на предизвестие.

 

Прекратяване на трудов договор от работника/служителя без предизвестие

Според чл.327, ал.1 от КТ работникът/служителят може да прекрати трудовия си договор, без да спазва срока на предизвестие и без да дължи обезщетение на работодателя, в следните случаи:

скрито платено съдържание: 261 думи;

 

Когато работник/служител реши да се възползва от правото си по този член, той трябва да извести работодателя за това свое намерение, като отправи „Уведомление до работодателя за прекратяване на трудовия договор без предизвестие”. В него той трябва да посочи причината за решението си. Трябва да се има предвид, че уведомлението не може да се смята за предизвестие, тъй като на това основание такова не се дължи.

След като е получил уведомление за решението на работника/служителя, работодателят е длъжен да издаде заповед за прекратяване на трудовия договор.

 

Прекратяване на трудов договор от работодателя с предизвестие

Според чл.328, ал.1 от КТ работодателят може да прекрати трудов договор, като отправи предизвестие до работника/служителя в съответните срокове (според вида на договора) в следните случаи:

1. При закриване на предприятието;

скрито платено съдържание: 132 думи;

8. Когато заеманата от работника/служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник/служител, заемал преди това същата длъжност;

скрито платено съдържание: 106 думи;

 

ЗАБЕЛЕЖКА (относно точки 2, 3, 5 и 13)

скрито платено съдържание: 130 думи;

 

ЗАБЕЛЕЖКА (относно точки 2 и 3)   

скрито платено съдържание: 61 думи;

 

 

Прекратяване на трудов договор от работодателя без предизвестие

Според чл.330 от КТ работодателят има право да прекрати трудов договор без предизвестие в следните случаи:

скрито платено съдържание: 231 думи;

 

При тези случаи работодателят издава заповед за прекратяване на трудов договор без предизвестие, като в заповедта задължително се вписва точното основание от чл.330 от КТ.

 

Прекратяване на трудов договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение 

За да може договорът да бъде прекратен на това основание, е нужно да има взаимно съгласие между работодателя и работника/служителя.

Това основание може да се използва само от работодателя и инициативата трябва да бъде от негова страна. Предложението за прекратяване срещу уговорено обезщетение трябва да бъде писмено, като отговорът на работника/служителя също трябва да бъде писмен, в срок до 7 дни. В случай че липсва отговор до изтичането на срока, смята се, че предложението не е прието. Предложението може да се направи с един документ – „Споразумение за прекратяване на трудов договор срещу уговорено обезщетение”. Подписите на двете страни са задължителни, с което работникът/служителят удостоверява съгласието си с уговореното обезщетение. На основание това споразумение, работодателят е длъжен да издаде „Заповед за прекратяване срещу уговорено обезщетение”, в която задължително да впише размера на обезщетението. Размерът на обезщетението е не по-малък от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните не са уговорили по-голям размер на обезщетението. Срокът за изплащане на обезщетението е 1 месец от датата на прекратяване на трудовия договор. Ако работодателят не изплати обезщетението в срок, то прекратяването се смята за отпаднало.

 

2. Изготвяне на уведомление и Деклариране на прекратяването на трудов договор

Изготвяне на уведомление по реда на чл.62, ал.5 от Кодекс на труда

Без значение какво е основанието за прекратяване на трудовия договор, работодателят е длъжен, в 7-дневен срок от неговото прекратяване, да уведоми за това органите на НАП. Уведомяването за прекратяване на трудов договор става с изготвяне на Уведомление по реда на чл.62, ал.5 от КТ. В досието на лицето задължително се пази копие от завереното уведомление, както и копие от справката за приети и отхвърлени уведомления по реда на чл.62, ал.5 от КТ.

 

Деклариране

Задължението на работодателя при прекратяване на трудовото правоотношение е да подаде уведомление по чл.62, ал.5 от КТ, в срок от 7 дни от датата на прекратяване на договора.