Трудов договор – изменение

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 17 март 2020 1794 уникалност: 100%

1. Допълнително споразумение

Промяна по Взаимно Съгласие

Промените по предварително договорените с трудов договор условия се отразяват с Допълнително Споразумение към трудовия договор. Обикновено изменението се прави на основание чл.119 от КТ – „с изразено писмено съгласие между страните”. Допълнителните споразумения (ДС) могат да бъдат различни:

  • скрито платено съдържание: 36 думи;

 

При промяна в условията на трудовия договор се изисква съгласието и на двете страни, което се удостоверява с техните подписи върху допълнителното споразумение. Самото споразумение се изготвя в два екземпляра – по един за всяка от страните. Без значение е коя страна е инициирала промяната. Желателно е в досието на служителя, чийто договор се променя, да се приложи копие от кореспонденцията между страните, касаеща промяната на трудовия договор. В личното досие на служителя задължително се пази и екземпляр от допълнителното споразумение.

 

Едностранна Промяна от Страна на Работодателя

Има редица случаи, предвидени в Кодекса на Труда, при които работодателят има право да промени определени условия по трудовия договор, без да иска съгласието на работника/служителя. При тези случаи допълнителното споразумение е заменено със заповед на работодателя за едностранна промяна на условията по трудовия договор, например:

  • скрито платено съдържание: 32 думи;

 

2. Изготвяне и Деклариране на промяната по трудов договор

Изготвяне

Допълнителното споразумение се изготвя задължително в два екземпляра, като единият се връчва на лицето, а вторият се съхранява в личното му досие. В допълнителното споразумение задължително присъстват всички промени в трудовото правоотношение, освен когато промяната е едностранна. В случаите, когато работодателят има задължение да декларира промяната пред органите на НАП, заедно с допълнителното споразумение на лицето се връчва и копие от справката за приети и отхвърлени уведомления по реда на чл.62, ал.5 от КТ.

 

Деклариране

скрито платено съдържание: 120 думи;