Решение за увеличаване на капитал

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 17 февруари 2020 8623 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

На 02.03.2019 г. е проведено Общо събрание на Алфа ООД, на което са присъствали всички съдружници.

На събранието е взето решение за увеличаване на основния капитал на дружеството чрез:

   • приемане на нов съдружник, който ще направи апортна вноска на машина за кроене на стойност 300 000 лв.

   • равни парични вноски от съдружниците, които до момента притежават капитала с обща стойност 100 000 лв.

На 03.03.2019 г. са направени паричните вноски от съдружниците, като сумите са постъпили по разплащателната сметка в лева.   

На същата дата  е направена апортната вноска, като в производствения цех е получена и заприходена машината за кроене.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Протокол за решение на Общото събрание.

 

ПРОТОКОЛ от Общо събрание

 

                Днес, 02.03.2019 г., в град София се проведе заседание на Общото събрание на Алфа ООД, на което бяха представени всички съдружници или 100% (сто процента) от капитала на дружеството.

                Заседанието протече при следния дневен ред:

                1. Приемане на нов съдружник;

                2. Увеличаване капитала на дружеството.

 

                По точка 1: Общото събрание, след като разгледа молбата и предложението на г-н Петър Петров, единодушно РЕШИ: Приема г-н Петър Петров за нов Съдружник чрез участието му в увеличаване капитала на дружеството.

 

                По точка 2: Общото събрание единодушно РЕШИ: Увеличава капитала на Дружеството по следния начин:

                               • Съдружникът г-н Иван Иванов, който до момента притежава 2 500 дяла по 100 лв., на стойност 250 000 лв., което представлява 50% от капитала на дружеството, прави парична вноска за увеличаване капитала на дружеството в размер на 50 000 лв., с което придобива нови 500 дяла;

                               • Съдружникът г-н Георги Георгиев, който до момента притежава 2 500 дяла по 100 лв., на стойност 250 000 лв., което представлява 50% от капитала на дружеството, прави парична вноска за увеличаване капитала на дружеството в размер на 50 000 лв., с което придобива нови 500 дяла;

                               • Новият съдружник, г-н Петър Петров, прави апортна вноска на машина за кроене на стойност 300 000 лв. според оценка на независими оценители, назнаначени от Агенцията по вписванията, с което придобива 3 000 дяла от капитала на дружеството.

 

                След така направените парични вноски и апорт, разпределението на дяловете в капитала на дружеството е както следва:

                               • г-н Иван Ианов - 3 000 дяла по 100 лв., на стойност 300 000 лв., което представлява 33,33% от капитала;

                               • г-н Георги Георгиев - 3 000 дяла по 100 лв., на стойност 300 000 лв., което представлява 33,33% от капитала;

                               • г-н Петър Петров - 3 000 дяла по 100 лв., на стойност 300 000 лв., което представлява 33,33% от капитала.

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

Банка АД

Титуляр:

АЛФА АД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 03.03.2019 г.

до 03.03.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

03.03.2019 г.

Дата

 

старо салдо:

200 000,00

транзакц.

Вальор

Описание

Дебит (-)

Кредит (+)

03/03/19

03/03/19

Иван Иванов/Капиталова вноска съгласно решение на ОС от 02.03.2019 г.

 

50 000,00

03/03/19

03/03/19

Георги Георгиев/Капиталова вноска съгласно решение на ОС от 02.03.2019 г.

 

50 000,00

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

 

Дебит:

 

Кредит:

100 000,00

Кредит:

100 000,00

стр. 1

крайно салдо:

300 000,00

              

 

 

СЪЩНОСТ  НА  СТОПАНСКАТА  ОПЕРАЦИЯ  (от гледна точка на Алфа ООД)

• Икономическа:

Собственият капитал на едно предприятие е остатъчният дял в активите на предприятието след приспадане на всички негови пасиви. Собственият капитал е сумата от внесения от съдружниците капитал в предприятието, формираните резерви, натрупаната печалба, която е останала неразпределена, и натрупаната загуба, която е останала непокрита. Собственият капитал може да бъде и отрицателна величина, ако натрупаната и непокрита загуба е по-голяма от сумата на внесения от съдружниците капитал, формираните резерви и натрупаната, но неразпределена печалба.

скрито платено съдържание: 161 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 35 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 132 думи;

ЗДДС: Извършената стопанска операция не поражда данъчно събитие за целите на ДДС. Тя не попада в обхвата на ЗДДС.

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР:

скрито платено съдържание: 32 думи;

БАЛАНС: В резултат на стопанската операция ще се увеличават паричните средства със 100 000 лв. и наличните дълготрайни материални активи под формата на машини с 300 000 лв. срещу увеличение на основния капитал с 400 000 лв.

ОПП:

скрито платено съдържание: 28 думи;

ОСК

скрито платено съдържание: 13 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява възникването на вземане от съдружниците във връзка със записаните от тях вноски срещу увеличение на основния капитал, а след това се осчетоводява предоставянето на активите срещу закриване на вземането от съдружниците. Това става в следните стъпки:

1. Решението за увеличаване на капитала се осчетоводява, като се кредитира сметка 426 „Вземания по записани дялови вноски“ (увеличаване на вземанията по записани дялови вноски) срещу кредитиране на сметка 1011 „Основен капитал – записан, но невнесен“ (увеличаване на записания, но невнесен основен капитал).

скрито платено съдържание: 245 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (02.03.2016): Начисляване на вземането по записани дялови вноски

стопанска

операция:

103

Изменение на капитала

вид

документ:

710

Протокол за решение на Общото събрание

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

Наименование

сума

426

Вземания по записани дялови вноски

400 000

1011

Основен капитал – записан, но невнесен

400 000

 

 

 

аналит.

Иван Иванов

50 000

 

 

 

аналит.

Георги Георгиев

50 000

 

 

 

аналит.

Петър Петров

300 000

ОБЩО

400 000

ОБЩО

400 000

скрито платено съдържание: 49 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

Използвани Счетоводни сметки:

101 (Основен капитал, изискващ регистрация) – Пасивна сметка (дългът към съдружниците за инвестирания от тях капитал), която показва и проследява изменението на основния (регистрирания) капитал. Увеличенията на капитала се осчетоводяват по Кт на сметката (увеличение на дълга към съдружниците), а намаленията му се осчетоводяват по Дт на сметката (намаление на дълга към съдружниците). Кт оборот показва сумата на увеличения през периода капитал, а Дт оборот показва сумата на намаления през периода капитал. Текущото и крайното салдо на сметката е Кт – стойността на регистрирания капитал.

скрито платено съдържание: 394 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.