Решение за покриване на загуба от минали години

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 17 февруари 2020 11853 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

На 01.05.2019 г. е проведено Общо събрание на Алфа ООД, на което са присъствали всички съдружници.

На събранието е взето решение за приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. и за покриване на непокритата загуба от минали години в размер на 300 000 лв. за сметка на:

• натрупаната до момента неразпределена печалба от минали години в размер на 47 000 лв.;

• закриване на фонд ”Други резерви” с размер от 100 000 лв.;

• намаление на основния капитал на дружеството със 153 000 лв., с което той няма да спадне под законоустановения минимален капитал за дружество с ограничена отговорност.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Протокол за решение на Общото събрание.

 

ПРОТОКОЛ от Общо събрание

 

                Днес, 01.05.2019 г., в град София се проведе заседание на Общото събрание на Алфа ООД, на което бяха представени всички съдружници, или 100% (сто процента) от капитала на дружеството.

                Заседанието протече при следния дневен ред:

                1. Приемане на Годишния финансов отчет на Алфа ООД за 2018 г.;

                2. Разпределяне на печалби и покриване на загуби на Алфа ООД за изминали години.

 

                По точка 1: Общото събрание единодушно РЕШИ: Приема Годишния финансов отчет на Алфа ООД за 2018 г.

 

                По точка 2: Общото събрание, като взе предвид, че са налице:

 

 

                    

години

непокрита

загуба (в лв.)

неразпределена

печалба (в лв.)

                    

 

2014

200 000

 

 

 

2015

100 000

 

 

 

2016

 

25 000

 

 

2017

 

 10 000

 

 

2018

 

12 000

 

 

ОБЩО

300 000

47 000

 

 

                единодушно РЕШИ: Натрупаната загуба да се покрие, чрез:

                               • 47 000,00 лв. от неразпределената печалба, с което не остават повече средства под формата на неразпределена печалба;

                               • 100 000,00 лв. от фонд ”Други резерви”, с което парите от фонда се изчерпват;

                               • 153 000,00 лв. от капитала на дружеството, чрез неговото намаляване, с което той няма да спадне под законоустановения минимален капитал за дружество с ограничена отговорност.

 

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Собственият капитал на едно предприятие е остатъчният дял в активите на предприятието след приспадане на всички негови пасиви. Собственият капитал е сумата от внесения от съдружниците капитал в предприятието, формираните резерви, натрупаната печалба, която е останала неразпределена, и натрупаната загуба, която е останала непокрита. Собственият капитал може да бъде и отрицателна величина, ако натрупаната и непокрита загуба е по-голяма от сумата на внесения от съдружниците капитал, формираните резерви и натрупаната, но неразпределена печалба.

скрито платено съдържание: 254 думи;

• Счетоводна:

               

скрито платено съдържание: 43 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход или разход. Стопанската операция не попада в обхвата на ЗКПО.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 18 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

  ОПР:

скрито платено съдържание: 35 думи;

                БАЛАНС:

скрито платено съдържание: 43 думи;

                ОПП: При покриването на загуба от минали години не възниква реален паричен поток, който да намира отражение в този отчет.

                ОСК:

скрито платено съдържание: 50 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като се отразява намалението на непокритата загуба срещу намаление на неразпределената печалба от минали години, основния капитал и другите резерви:

скрито платено съдържание: 139 думи;

Тази счетоводна статия се записва на база протокол от Общото събрание на Алфа ООД.

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

скрито платено съдържание: 10 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

Използвани Счетоводни сметки:

101 (Основен капитал, изискващ регистрация) – Пасивна сметка (дългът към съдружниците за инвестирания от тях капитал), която показва и проследява изменението на основния (регистрирания) капитал. Увеличенията на капитала се осчетоводяват по Кт на сметката (увеличение на дълга към съдружниците), а намаленията му се осчетоводяват по Дт на сметката (намаление на дълга към съдружниците). Кт оборот показва сумата на увеличения през периода капитал, а Дт оборот показва сумата на намаления през периода капитал. Текущото и крайното салдо на сметката е Кт – стойността на регистрирания капитал.

скрито платено съдържание: 319 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.