Разписка за платена неустойка

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 6055 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД  сме сключили договор за предоставяне на услуги с Бета ООД.

Не успяваме да изпълним в срок една от услугите, поради което клиентът ни претърпява имуществена санкция.

Съгласно правата, които клиентът има по договор, той предявява претенция за възстановяване на понесени щети спрямо нас.

Ние се съгласяваме и на 01.05.2019 г. изплащаме в брой 5 000 лв. неустойка към Бета ООД, която ни издава разписка.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Разписка.

 

РАЗПИСКА

Днес,

01 Май 2019 г.

в град

София

долуподписаният:

Иван Иванов Иванов

ЕГН

7701014444

в качеството си на:

Изпълнителен Директор

в организация:

Бета ООД

ЕИК

123456789

получих сумата:

5 000,00

валута:

български лв.

словом:

Пет хиляди лева и 00 ст.

 

платена от:

Алфа ООД (ние)

ЕИК

111222333

чрез лицето:

Петър Петров Петров

ЕГН

6612126666

в качеството му на:

Главен Счетоводител

на основание на:

неустойка по договор за доставка от 01.02.2019 г.

 

получил сумата:

подпис

Иван Иванов Иванов

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Разходите представляват намаляване на икономическите изгоди през отчетния период под формата на изтичане или намаляване на активи, или понасяне на пасиви, което води до намаляване на собствения капитал, различно от намаленията, свързани с плащания към акционерите под формата на дивидент или намаляване на капитал с цел плащания към акционерите (това е еквивалентна дефиниция с тази на загуба). Разходите на предприятието изразяват стойността на ресурсите и услугите, които то използва за извършване на своята дейност.

скрито платено съдържание: 134 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 30 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 32 думи;

 ЗДДС: Съгласно ЗДДС не се облагат с ДДС лихвите и неустойките с обезщетителен характер. В този смисъл самото плащане не е облагаема доставка и стопанската операция не попада в обхвата на ЗДДС. Бета ООД не е длъжна да издаде на Алфа ООД фактура.

ЗОПБ:

скрито платено съдържание: 44 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Формира се разход от платената неустойка, който се отнася в текущ финансов резултат – загуба на стойност 5 000 лв. 

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция паричните средства ще намалеят с 5 000 лв. и ще се формира текущ финансов резултат – загуба в размер на 5 000 лв.

ОПП: В резултат на извършеното плащане към клиента се генерира изходящ паричен поток, който в крайна сметка формира отрицателен паричен поток от основна дейност в размер на 5 000 лв.

ОСК: Финансовият резултат е загуба в размер на 5 000 лв., която ще се отрази като финансов резултат от текущата година в отчета за собствения капитал.

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява разходът за неустойка срещу възникване на задължение към клиент, след това се закрива задължението срещу намаление на паричните средства в брой и накрая разходът се отнася в загуба от отчетния период. Това става в следните стъпки:

1. Дължимата неустойка се осчетоводява по дебита на сметка 609 „Други разходи“ (увеличаване на другите разходи) и кредита на сметка 499 „Други кредитори“ (увеличаване на задълженията към други кредитори) с аналитичност „Бета“ ООД.

Дължимата неустойка се отразява аналитично по сметка 609 „Други разходи“.

Получената разписка се отразява по аналитичността на Бета ООД към сметка 499 „Други кредитори“, по която ще се следи задължението, което ще се закрие с плащането в брой.

Тази счетоводна статия се записва на база получената от нас разписка, издадена от Бета ООД.

2.

скрито платено съдържание: 75 думи;

3.

скрито платено съдържание: 54 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (10.05.2019): Отчитане на разхода за платената неустойка

стопанска

операция:

609

Друг Разход

вид

документ:

300

Разписка/Квитанция/Сметка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

609

Други разходи

5 000

499

Други кредитори

5 000

аналит.

Неустойки по договори

5 000

аналит.

Неустойка по договор към Бета ООД

5  000

ОБЩО

5 000

ОБЩО

5 000

        

скрито платено съдържание: 19 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 97 думи;

501 (Каса) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на всички налични парични средства в лева.

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.