Разходи за куриерска услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 2695 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД искаме да изпратим документи до наш контрагент.

На 31.03.2019 г. посещаваме офис на Делта ООД, която приема документите и ни издава фактура на стойност 10 лв. и фискален бон (касова бележка) за плащането, което е направено в брой.

Забележка: Алфа ООД е регистрирана по ЗДДС, а Делта ООД не е регистрирана по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура;

- Фискален бон (касова бележка)

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • данъчно задължени лица, които не са регистрирани по закона,  нямат право да посочват ДДС в издаваните от тях фактури;
  • във всяка фактура, в която не се начислява ДДС, се посочва основанието за това – член и алинея от закона;
  • съгласно наредба всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги, платени в брой, чрез издаване на фискална касова бележка.

 

№ 0000002806

ФАКТУРА

дата: 31.03.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

 

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Куриерска услуга

бр.

1

10

10

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

Х

в брой

дата на доставка или плащане:

31.03.2019 г.

сума:

10

срок за плащане:

31.03.2019 г.

 

с платежно нареждане

данъчна основа:

10

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:

чл.113, ал.9 от ЗДДС

сума  за плащане:

10

 

ПРОДАВАЧ (ДЕЛТА)

гр. София, бул. Витоша №100

Магазин ДЕЛТА

гр. София, бул. Витоша №100

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

Оператор 1 / Иван Иванов

 

Услуга 1

10,00

 

ОБЩА СУМА

10,00

В БРОЙ                 

10,00

Покупки 1

 

05942    31-03-2019                           14:23

--- ФИСКАЛЕН БОН ---

DT222333                                            44445555

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Разходите представляват намаляване на икономическите изгоди през отчетния период под формата на изтичане или намаляване на активи, или понасяне на пасиви, което води до намаляване на собствения капитал, различно от намаленията, свързани с плащания към акционерите под формата на дивидент или намаляване на капитал с цел плащания към акционерите (това е еквивалентна дефиниция с тази на загуба). Разходите на предприятието изразяват стойността на ресурсите и услугите, които то използва за извършване на своята дейност. Следователно разходите са основополагащ фактор, определящ цената на продукт или услуга и степента на рационално използване на вътрешния потенциал на едно предприятие. От друга страна, разходите оказват непосредствено влияние върху крайния резултат (печалба или загуба) от дейността на всяко предприятие или сектор. Разходите на практика представляват стойността на консумираните блага. Те са основни елементи при изготвяне на калкулациите, а оттам оказват и влияние за определяне на цените на стоки, услуги, продажби и т.н.

скрито платено съдържание: 89 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 38 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа – има реализиран счетоводен и данъчен разход, равен на стойността на получената куриерска услуга.

От гледна точка на Делта – има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума, а счетоводните и данъчни разходи ще бъдат равни на стойността на всички разходи, отчетени във връка с услугата.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 85 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: Формира се разход

скрито платено съдържание: 15 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 21 думи;

ОПП: В резултат на плащането за покупка на услугата се генерира

скрито платено съдържание: 19 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 22 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като: първо се отразява разходът за куриерската услуга срещу възникване на задължение към доставчик, след това се закрива задължението срещу намаление на паричните средства в брой и накрая разходът се отнася в загуба от отчетния период. Това става в следните стъпки:

1. Получената куриерска услуга се осчетоводява по дебита на сметка 602 „Разходи за външни услуги“ (увеличаване на разходите за външни услуги) и по кредита на сметка 401 „Задължения към доставчици“ (увеличаване на задълженията към доставчици) с аналитичност „Делта ООД“.

Получената куриерска услуга се отразява аналитично по сметка 602 „Разходи за външни услуги“.

Получената фактура се отразява в отделна партида по аналитичността на Делта ООД към сметка 401 „Задължения към доставчици“, по която ще се следи задължението, което ще се закрие с плащането в брой.

Тази счетоводна статия се записва на база получената от нас фактура, издадена от Делта ООД.

2.

скрито платено съдържание: 81 думи;

3.

скрито платено съдържание: 60 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1(31.03.2019): Осчетоводяване на получената куриерска услуга - Фактура

стопанска

операция:

602

Разход за външна услуга

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

602

Разходи за външни услуги

10

401

Задължения към доставчици

10

аналит.

Куриерски услуги

10

аналит.

Делта

10

 

 

 

парт.

Ф-ра 0000002806/31.03.2019 г.

10

ОБЩО

10

ОБЩО

10

        

скрито платено съдържание: 27 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

скрито платено съдържание: 274 думи;

501 (Каса в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива парични средства в лева на каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива – Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт и показва сумата на всички налични парични средства в лева.

скрито платено съдържание: 133 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.