Разход за транспорт, който влиза в стойността на стоката

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 4788 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД търгуваме с обувки и решаваме да закупим известно количество от конкретни нови модели - „Торк” и „Борг”.

Производител на обувките е Делта ООД, чиято производствена база е ситуирана в Габрово.

На 15.05.2019 г. двете страни се споразумяват за покупката на 200 чифта модел „Торк” с единична цена 50 лв. за чифт и 100 чифта модел „Борг” с единична цена 40 лв. за чифт.

На 17.05.2019 г. Делта ООД предава стоките на транспортна фирма, във връзка с което ни издава фактура на стойност 16 800 лв. с включен ДДС.

За доставката на стоките до нашия склад в София използваме услугите на Гама ООД, която ни издава фактура за на стойност 1 200 лв. с ДДС

Плащането и на двете фактури, свързани с доставката на актива, е извършено по банков път на 22.05.2019 г.

Забележка: Алфа ООД, Гама ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура за покупка на стоки;

- Фактура за транспорт;

- Банково извлечение

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • съгласно наредба всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги в или от търговски обект, платени в брой, чрез издаване на фискална касова бележка.

 

№ 0000055692

ФАКТУРА

дата: 17.05.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: Габрово 1000, бул. Стара Планина  100

описание на стоката или услугата

мярка

Колич.

ед. цена

общо

1

Обувки модел „Торк”

чифт

200

50

10 000

2

Обувки модел „Борг”

чифт

100

40

4 000

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

17.05.2019 г.

сума:

14 000

срок за плащане:

17.06.2019 г.

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

14 000

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

2 800

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

16 800

 

№ 0025632555

ФАКТУРА

дата: 17.05.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ГАМА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 777888999

ИН по ЗДДС: BG777888999

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Транспорт на стоки от Габрово до София

бр.

1

1 000

1 000

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

Х

в брой

дата на доставка или плащане:

17.05.2019 г.

сума:

1 000

срок за плащане:

17.05.2019

 

с платежно нареждане

данъчна основа:

1 000

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

200

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

1 200

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

Банка АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 22.05.2019 г.

до 22.05.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

22.05.2019 г.

Дата

 

старо салдо:

100 000.00

транзакц.

Вальор

Описание

Дебит (-)

Кредит (+)

22/05/19

22/05/19

ДЕЛТА ООД / Плащане по фактура  0000055692 от 17.05.2019 г.

18 000,00

-

22/05/19

22/05/19

ГАМА ООД / Плащане по фактура  0025632555 от 17.05.2019 г.

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

18 000,00

Дебит:

18 000,00

Кредит:

-

Кредит:

0,00

стр. 1

крайно салдо:

82 000,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно приложимите счетоводни стандарти и по-специално МСС 2 „Материални запаси“ материалните запаси са активи:

държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до небходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализуема стойност е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

скрито платено съдържание: 211 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 72 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа – няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход или разход.

От гледна точка на Делта – има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума, а счетоводният и данъчен разход ще бъде равен на себестойността на произведените и продадени обувки.

скрито платено съдържание: 35 думи;

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 113 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР:

скрито платено съдържание: 31 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 53 думи;

ОПП: В резултат на плащането за покупка на стоката и транспорта

скрито платено съдържание: 23 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат

скрито платено съдържание: 14 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като: първо се отразява покупката на стоките и начисляването на ДДС срещу откриване на задължение към доставчик. След това се осчетоводява начислението на разходите за транспорт. Направените разходи за транспорт се отчитат по сметка 301 „Доставки”, за да може да се калкулира цената им на придобиване. Накрая се осчетоводява заприхождаването на стоките и се закрива задължението към доставчиците срещу намаление на паричните средства. Това става в следните стъпки:

1. Покупката на стоките се осчетоводява по дебита на сметка 301 „Доставки” (увеличаване на стойността на стоките на път, на които им предстои да бъдат заприходени в склада) и сметка 4531 „ДДС върху покупките“ (увеличение на правото на данъчен кредит по ДДС) срещу кредитирането на сметка 401 „ Доставчици “ (увеличение на задълженията ни към доставчици).

Закупените стоки се осчетоводяват аналитично към сметка 301 „Доставки”.

Получената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта към сметка 401 „Задължения към доставчици“, по която ще се следи и закрие с плащането по банков път.

Тази счетоводна статия се записва на база получената от нас фактура за продажба на стоки, издадена от Делта.

2.

скрито платено съдържание: 130 думи;

3.

скрито платено съдържание: 66 думи;

4.

скрито платено съдържание: 100 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1(17.05.2019) Осчетоводяване на покупката на стоките – Фактура от Делта ООД

стопанска

операция:

304

Покупка на стоки

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

301

Доставки

14 000

401

Задължения към доставчици

16 800

аналит.

Обувки Борг (100 чифта х 40 лв.)

4 000

аналит.

Делта

16 800

аналит.

Обувки Торк (200 чифта х 50 лв.)

10 000

парт.

Ф-ра 0025632555/17.05.2019 г.

16 800

4531

Начислен ДДС върху покупките

2 800

 

 

 

ОБЩО

16 800

ОБЩО

16 800

        

скрито платено съдържание: 34 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

скрито платено съдържание: 198 думи;

401 (Задължения към доставчици) – Пасивна сметка, която показва и проследява измененията на Задълженията към доставчици. По нея се отчитат задълженията във връзка с придобиване на активи или ползване на услуги. Увеличенията на Задълженията към доставчици се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на Задълженията се осчетоводяват по ДТ на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на Задълженията към доставчици (при всяка една покупка на актив или услуга се формира задължение към доставчика, който ще извърши услугата или ще достави стоката), а Дт оборот на сметката показва всички намаления на Задълженията към доставчици (при погасяване/уреждане на задълженията към доставчика). Текущото и крайно салдо на сметката е Кт – показва стойността на всички Задължения към доставчици.

скрито платено съдържание: 143 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива парични средства в лева по разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в Разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на Разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на наличните парични средства в Разплащателната сметка в лева.

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.