Разход за химикалки

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 2447 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД искаме да закупим химикалки, които ще използваме в администрацията на дружеството.

На 01.03.2019 г. закупуваме 10 броя химикалки от магазин на Делта ООД. Доставчикът ни издава фактура в размер на 24 лв. с включен ДДС и фискален бон (касова бележка) за плащането, което е направено в брой в момента на покупката.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура;

- Фискален бон (касова бележка).

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • съгласно наредба всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги в или от търговски обект, платени в брой, чрез издаване на фискален бон (касова бележка).

 

№ 0025632333

ФАКТУРА

дата: 01.03.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. „Алабин“ 100

адрес: София 1000, бул. „Витоша“ 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Химикалки

бр.

10

2

20

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

Х

в брой

дата на доставка или плащане:

01.03.2019 г.

сума:

20

срок за плащане:

01.03.2019 г.

 

с платежно нареждане

данъчна основа:

20

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

4

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

24

 

ПРОДАВАЧ (ДЕЛТА)

гр. София, ул. „Иваново” №10

Магазин ДЕЛТА

гр. София, ул. „Петрово” №20

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

Оператор 1 / Иван Иванов

 

Стока 1

24,00

 

ОБЩА СУМА

24,00

В БРОЙ                 

24,00

Покупки 1

 

05423    01-03-2019                           13:56

--- ФИСКАЛЕН БОН ---

DT222333                                            44445555

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно МСС 2 „Материални запаси“ материалните запаси са активи, държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги. В конкретния случай закупените химикалки не отговарят на нито един от тези критерии, защото няма да бъдат държани за продажба, нито ще бъдат вложени в производството. Те ще бъдат отчетени директно като разход, тъй като ще бъдат използвани незабавно в административния процес на дружеството.

скрито платено съдържание: 80 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 50 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, има реализиран както счетоводен, така и данъчен разход, в размер на покупната стойност на химикалките.

От гледна точка на Делта, има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума, а счетоводният и данъчен разход ще бъде равен на себестойността на произведените и продадени  химикалки.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 74 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР:

скрито платено съдържание: 21 думи;
 

БАЛАНС:

скрито платено съдържание: 59 думи;

ОПП: В резултат на плащането за покупка на офис консумативи се генерира изходящ паричен поток, който

скрито платено съдържание: 15 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 21 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като се отразява покупката на офис консумативите срещу възникване на задължение към доставчик, след това се закрива задължението срещу намаление на паричните средства в брой и накрая разходът се отнася в загуба от отчетния период. Това става в следните стъпки:

скрито платено съдържание: 179 думи;

3. Отчита се финансовият резултат от стопанската операция, като се дебитира сметка 123 „Текуща печалба или загуба“ (намаление на финансовия резултат за периода) и се кредитира сметка 601 „Разходи за материали“.

С тази счетоводна статия отчитаме финансовия резултат от извършената стопанска операция, който е загуба.

Тази счетоводна статия се записва на база Счетоводна справка/Мемориален ордер.

                Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

                Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

скрито платено съдържание: 11 думи;

 

скрито платено съдържание: 15 думи;

 

СС3 (01.03.2019): Отчитане на финансовия резултат от покупката на химикалките

стопанска

операция:

801

Приключвателна операция

вид

документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

20

601

Разход за материали

20

 

 

 

аналит.

Химикалки

20

ОБЩО

20

ОБЩО

20

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 152 думи;

401 (Задължения към доставчици) – Пасивна сметка, която показва и проследява измененията на Задълженията към доставчици. По нея се отчитат задълженията във връзка с придобиване на активи или ползване на услуги. Увеличенията на Задълженията към доставчици се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на Задълженията се осчетоводяват по Дт на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на Задълженията към доставчици (при всяка една покупка на актив или услуга се формира задължение към доставчика, който ще извърши услугата или ще достави стоката), а Дт оборот на сметката показва всички намаления на Задълженията към доставчици (при погасяване/уреждане на задълженията към доставчика). Текущото и крайно салдо на сметката е Кт и показва стойността на всички Задължения към доставчици.

скрито платено съдържание: 145 думи;

501 (Каса в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт и показва сумата на всички налични парични средства в лева.

скрито платено съдържание: 141 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.