Разход за автомобил при оперативен лизинг – съгласно Националните счетоводни стандарти

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 2395 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

На 01.07.2019 г. ние от Алфа ООД сключваме договор за оперативен лизинг на транспортно средство (Лек Автомобил – Форд Tourneo Connect) с Делта ООД.

Договорът е за 12 месеца, като всеки месец Алфа ще заплаща наем на автомобила на стойност 900 лв. с включен ДДС.

Съгласно договора Алфа ООД е задължена да плаща на Делта ООД на последната дата от всеки месец.

На 31.07.2019 г. доставчикът ни издава фактура за месец юли. На същата дата ние плащаме дължимата стойност по банков път.

 Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Договор за оперативен лизинг;

- Фактура, издадена от Делта ООД за първата наемна вноска;

- Банково извлечение.

Забележка: Съгласно ЗДДС и нормативната уредба в България:

  • всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга.

 

ДОГОВОР за Оперативен Лизинг №102001

 

                Днес, 01 Юли 2019 г., в град София, между страните:

 

фирма:

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (нашият клиент)

адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

444555666

111222333

представляващ:

Петър Петров

Иван Иванов

наричан:

Лизингодател

Лизингополучател

                се подписа настоящият Договор за Оперативен Лизинг, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:

 

чл.1. Лизингодателят предоставя за временно ползване на Лизингополучателя ”Лек Автомобил – Форд Tourneo Connect” с пазарна стойност 39 000.00 лв. с включен ДДС, наричан по-долу за краткост ”Лизинговата Вещ”, срещу възнаграждение, което Лизингополучателят се задължава да заплаща под формата на наем, съгласно условията на Договора.

Чл.2. Наемната цена на Лизинговата Вещ е в размер на 900.00 лева месечно, с включен ДДС, която Лизингополучателят ще заплаща на Лизингодателя ежемесечно по банков път.

Чл.3. Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване и е за срок от 12 месеца.

Чл.4. В цената е включено:

                - ползване на автомобила;

                - задължителна застраховка Гражданска отговорност;

                - такса за Републиканската пътна мрежа – винетка за текущата година;

                - технически преглед и регулярна техническа поддръжка на автомобила;

                - неограничен пробег километри;

                - ДДС.

Чл.5. Договорът се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен или по взаимно споразумение на страните.

Чл.6. За всички неуредени или спорни въпроси страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

Чл.7. Договорът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

№ 0000000055

ФАКТУРА ОРИГИНАЛ

дата: 31.07.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач/клиент)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

Ед. цена

общо

1

Наем по договор 102001/01.07.2019 г. за месец юли 2019 г.

бр.

1

750

750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

31.07.2019 г.

сума:

750

срок за плащане:

05.08.2019 г.

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

750

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

150

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

900

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

Банка АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 31.07.2019 г.

до 31.07.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

31.07.2019 г.

Дата

 

старо салдо:

100 000.00

транзакц.

Вальор

Описание

Дебит (-)

Кредит (+)

31/07/19

31/07/19

ДЕЛТА ООД / Плащане по фактура  0000055692 от 31.07.2019 г.

900,00

-

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

900,00

Дебит:

900,00

Кредит:

-

Кредит:

0.00

стр. 1

крайно салдо:

99 100,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Разходите представляват намаляването на икономическите изгоди през отчетния период под формата на изтичане или намаляване на активи, или понасяне на пасиви, което води до намаляване на собствения капитал, различно от намаленията, свързани с плащания към акционерите под формата на дивидент или намаляване на капитал с цел плащания към акционерите (това е еквивалентна дефиниция с тази на загуба). Разходите на предприятието изразяват стойността на ресурсите и услугите, които то използва за производството на един продукт или една услуга. Следователно може да се изрази мнение, че разходите са основополагащ фактор, определящ цената на продукт или услуга и степента на рационално използване на вътрешния потенциал на едно предприятие. От друга страна, разходите оказват непосредствено влияние върху крайния резултат (печалба или загуба) от дейността на всяко предприятие или сектор. Разходите на практика представляват стойността на консумираните блага. Те са основни елементи при изготвяне на калкулациите, а оттам оказват и влияние за определяне на цените на стоки, услуги, продажби и т.н.

При тази стопанска операция, от гледна точка на Алфа ООД, е заменен един актив пари срещу извършването на разход (наем на автомобил при условията на оперативен лизинг), при което наблюдаваме изменение на активите в посока намаление.

скрито платено съдържание: 255 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 45 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа – има реализиран, както счетоводен, така и данъчен разход в размер на уговорения месечен наем на автомобила.

От гледна точка на Делта – има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума, а счетоводните и данъчни разходи ще бъдат равни на стойността на всички разходи, отчетени във връзка с услугата.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 163 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Формира се

скрито платено съдържание: 16 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 52 думи;

ОПП: В резултат на плащането

скрито платено съдържание: 23 думи;

ОСК: Финансовият резултат

скрито платено съдържание: 24 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като: първо се отразява разходът за наем срещу възникване на задължение към доставчик, след това се закрива задължението срещу намаление на паричните средства и накрая разходът се отнася в загуба от отчетния период. Това става в следните стъпки:

1. Начисляването на разхода за наем се осчетоводява по дебита на сметка 602 „Разходи за външни услуги“ (увеличаване на разходите за външни услуги) и сметка 4531 „Начислен ДДС върху покупките” (увеличаване на правото на данъчен кредит по ДДС) срещу кредитиране на сметка 401 „Задължения към доставчици“ (увеличаване на задълженията към доставчици) с аналитичност „Делта ООД“.

Разходът за наем се осчетоводява аналитично към сметка 602 „Разходи за външни услуги”.

Получената фактура се отразява в отделна партида по аналитичността на Делта ООД към сметка 401 „Задължения към доставчици“, по която ще се следи задължението, което ще се закрие с плащането по банков път.

Тази счетоводна статия се записва на база получената от нас фактура, издадена от Делта ООД.

2.

скрито платено съдържание: 72 думи;

3.

скрито платено съдържание: 64 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

                Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (31.07.2019): Осчетоводяване на разхода за наем –  Фактура

стопанска

операция:

602

Разход за външни услуги

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

602

Разходи за външни услуги

750

401

Задължения към доставчици

900

аналит.

Наем автомобил Форд Tourneo Connect

750

аналит.

Делта

900

4531

Начислен ДДС върху покупките

150

парт.

Ф-ра 0000000055/31.07.2019 г.

900

ОБЩО

900

ОБЩО

900

        

скрито платено съдържание: 22 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

скрито платено съдържание: 152 думи;

401 (Задължения към доставчици) – Пасивна сметка, която показва и проследява измененията на Задълженията към доставчици. По нея се отчитат задълженията във връзка с придобиване на активи или ползване на услуги. Увеличенията на Задълженията към доставчици се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на Задълженията се осчетоводяват по ДТ на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на Задълженията към доставчици (при всяка една покупка на актив или услуга се формира задължение към доставчика, който ще извърши услугата или ще достави стоката), а  Дт оборот на сметката показва всички намаления на Задълженията към доставчици (при погасяване/уреждане на задълженията към доставчика). Текущото и крайно салдо на сметката е Кт – показва стойността на всички Задължения към доставчици.

скрито платено съдържание: 143 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива парични средства в лева по разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в Разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на Разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на наличните парични средства в Разплащателната сметка в лева.

скрито платено съдържание: 132 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.