Протокол за анулиране на приход от услуга

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 2949 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД се занимаваме с консултантски услуги. Наш редовен клиент е Делта ООД.

На 31.05.2019 г. предоставяме на Делта консултантска услуга, във връзка с което ѝ издаваме фактура на стойност 300 лв. с включен ДДС.

Ние сме осчетоводили фактурата, като сме я отразили в ДДС Дневника за продажби за май.

На 05.07.2019 г. от Делта се свързват с нас, информирайки ни, че издадената фактура е със сгрешени реквизити (сгрешени Булстат и ИН по ЗДДС), като ни молят да издадем нова фактура с коректните данни на дружеството. Ние издаваме нова фактура и протокол за анулиране на старата.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура (сгрешена);

- Протокол за анулиране;

- Фактура (коректна)

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови;
  • когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол за всяка от страните, който съдържа основанието за анулирането, номера и датата на документа, който се анулира, номера и датата на издадения нов документ и подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.

 

№ 0000256321

ФАКТУРА

дата: 31.05.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 111222344

ИН по ЗДДС: BG111222344

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Консултантска услуга

бр.

1

250

250

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

31.05.2019 г.

сума:

250

срок за плащане:

-

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

250

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

50

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

300

 

0000000036

ПРОТОКОЛ за анулиране на Фактура

дата: 05.07.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

основанието за анулиране на документ

анулиран документ

нов документ

дата

дата

1

Грешно съставена фактура

0000256321

31.05.2019 г.

0000256352

05.07.2019 г.

2

(сгрешен Булстат на получателя)

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ:

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДОСТАВЧИКА:

имена:

Иван Иванов

подпис

имена:

Петър Петров

подпис

длъжност:

Управител

длъжност:

Управител

 

№ 0000256352

ФАКТУРА

дата: 05.07.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Консултантска услуга

бр.

1

250

250

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

31.05.2019 г.

сума:

250

срок за плащане:

-

 

с платежно нареждане

данъчна основа:

250

Х

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

50

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

300

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Основната икономическа дейност на едно предприятие се извършва с цел генериране на печалба.

За Алфа ООД основният бизнес е да реализира приходи от оказани консултантски услуги, за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

Съгласно МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“ признаването на приходи от продажба на услуги се извършва според концепцията за прехвърляне на контрола върху тях. Контролът се определя чрез способността да се ръководи използването на услугата и да се получат икономическите изгоди от това. Самото признаване на приходи се извършва според регламентиран в стандарта единен модел за признаване на приходи, състоящ се от пет етапа.

скрито платено съдържание: 129 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 80 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход или разход, защото такива вече са били отчетени при отразяване на доставката на база грешната фактура.

От гледна точка на Делта, също няма реализиран счетоводен и данъчен приход или разход.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 195 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР:

скрито платено съдържание: 31 думи;

БАЛАНС: В резултат на анулирането на сгрешената фактура

скрито платено съдържание: 9 думи;

ОПП: При тази стопанска операция

скрито платено съдържание: 11 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат е нулев, стопанската операция няма да доведе до изменение на собствения капитал.

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява анулирането на сгрешената фактура, а след това – новата вярна фактура. Това става в следните стъпки:

1. Анулирането на вече осчетоводената грешна фактура се осчетоводява, като се дебитира със знак минус сметка 411 „Вземания от клиенти“ (намаление на вземанията от клиенти) и се кредитират със знак минус сметка 703 „Приходи от продажба на услуги” (намаление на приходите от продажба на услуги) и сметка 4532 „ДДС върху продажбите“ (намаление на задължението за внасяне на ДДС).

При осчетоводяването на тази стопанска операция следва да се закрие първата партида от първата стопанска операция, защото не е налице нов разчет между двете дружества и съответно не се очаква да се получи ново плащане от Делта ООД.

На пръв поглед това противоречи на счетоводните правила, защото на практика няма развалена доставка на услуга. Тази счетоводна статия се съставя, за да се изпълнят разпоредбите за коригиране на сгрешен данъчен документ, издаден за вече осъществена доставка на стоки, и да се неутрализира ефектът от осчетоводяването на новата вярна фактура.

С тази счетоводна статия се създава впечатление, че се намалява правото на данъчен кредит, което реално не е така, защото тя се съставя с идеята, че ще има втора счетоводна статия с еднакви сметки, но противоположни стойности.

Тази счетоводна статия се записва на база издадения от Алфа ООД протокол за анулиране.

2.

скрито платено съдържание: 136 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (05.07.2019): Осчетоводяване на Протокола за анулиране на сгрешената фактура

стопанска

операция:

703

Приход от продажба на услуги

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

411

Вземания от клиенти

- 300

703

Приход от продажба на услуги

-250

аналит.

Делта ООД

-300

аналит.

Куриерски услуги

-250

парт.

Ф-ра 0000256321/31.05.2019 г.

-300

4532

Начислен ДДС върху продажбите

-50

ОБЩО

-300

ОБЩО

-300

         

скрито платено съдържание: 8 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

скрито платено съдържание: 202 думи;

703 (Приходи от продажба на услуги) – Пасивна сметка, която показва и проследява Приходите от продажби на услуги. Увеличенията на Приходите от продажба на услуги се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на приходите със себестойността на продадените услуги се осчетоводяват по Дт на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата от всички реализирани Приходи от продажба на услуги (при извършване на продажба с издаване на фактура или друг документ, отнасяне на отрицателния резултат от продажбата на услуги към Печалба и загуба от текущата година), а Дт оборот на сметката показва сумата от всички разходи за извършване на тези услуги (например за извършване на шивашки услуги е нужно да има работно помещение – собствено или наето, нает персонал, закупуване на консумативи и т.н., всичко това се отразява като разход и формира себестойността на извършваната услуга). Преди приключване обичайното временно салдо на сметката е Кт и показва сумата на печалбата от продажбата на услуги, а след приключване по сметката не трябва да има салдо.

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.