Протокол за анулиране на фактура за закупени стоки

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 7880 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД търгуваме с обувки и решаваме да закупим известно количество от конкретен модел обувки – „Торк”.

Производител на обувките е Делта ООД.

На 27.01.2019 г. двете страни са се споразумели за покупката на 20 чифта от модел „Торк” с единична цена 30 лв. за чифт.

На 28.01.2019 г. Делта ООД ни е изпратила стоките, във връзка с което ни е издала фактура на обща стойност 720 лв. с включен ДДС.

Ние сме осчетоводили фактурата, като сме я отразили в ДДС Дневника за покупки за месец януари.

На 05.03.2019 г. при повторен преглед на документите счетоводителката забелязва, че реквизитите на Алфа ООД във фактурата са грешно попълнени. Свързва се с Делта ООД и ги моли да издадат нова фактура с коректните данни на дружеството. Доставчикът издава нова фактура и протокол за анулиране на старата.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура (сгрешена);

- Протокол за анулиране;

- Фактура (коректна).

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик  е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови;
  • когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол – за всяка от страните, който съдържа основанието за анулирането, номера и датата на документа, който се анулира, номера и датата на издадения нов документ и подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.

 

№ 0025632555

ФАКТУРА

дата: 28.01.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111333222

ИН по ЗДДС: BG111333222

ЕИК: 444555777

ИН по ЗДДС: BG444555777

адрес: София 1000, ул. Аладин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 110

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Обувки „Торк” – 20 бр.

бр.

20

30

600

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

28.01.2019 г.

сума:

600

срок за плащане:

-

 

с платежно нареждане

данъчна основа:

600

Х

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

120

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

720

 

№ 0000000125

ПРОТОКОЛ за анулиране на Фактура или Известие

дата: 05.03.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

основанието за анулиране на документ

анулиран документ

нов документ

дата

дата

1

Грешно съставена фактура (некоректни БУЛСТАТ и адрес)

0025632555

28.01.2019 г.

0025632570

05.03.2019 г.

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ:

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДОСТАВЧИКА:

имена:

Иван Иванов

подпис

имена:

Петър Петров

подпис

длъжност:

Управител

длъжност:

Управител

 

№ 0025632570

ФАКТУРА

дата: 05.03.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Обувки „Торг” – 20 бр.

бр.

20

30

600

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

05.03.2019 г.

сума:

600

срок за плащане:

-

 

с платежно нареждане

данъчна основа:

600

Х

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

120

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

720

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно приложимите счетоводни стандарти, и по-специално МСС 2 „Материални запаси“, материалните запаси са активи: държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до необходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализируема стойност е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност, минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

Стоката е материален запас, който е предназначен за продажба. За една търговска компания основният бизнес е да купува стоки и да ги продава с достатъчна надценка (добавена стойност), за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

скрито платено съдържание: 159 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 76 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход или разход.

От гледна точка на Делта, също няма реализиран счетоводен и данъчен приход или разход, защото, подобно на Алфа, такива вече са били отчетени при отразяване на доставката на база грешната фактура.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 176 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР:

скрито платено съдържание: 31 думи;

БАЛАНС:

скрито платено съдържание: 16 думи;

ОПП:

скрито платено съдържание: 15 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат е нулев, стопанската операция няма да доведе до изменение на собствения капитал.

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява анулирането на сгрешената фактура, а след това новата вярна фактура.

Това става в следните стъпки:

1. Анулирането на вече осчетоводената грешна фактура се осчетоводява, като се дебитират със знак минус сметка 304 „Стоки” (намаляване на наличните стоки) и сметка 4531 „Начислен ДДС върху покупките” (намаляване на правото на данъчен кредит) срещу кредитиране със знак минус на сметка 401 ”Задължения към доставчици” (намаляване на задълженията към доставчици) с аналитичност „Делта ООД“.

На пръв поглед това противоречи на счетоводните правила, защото на практика няма върната стока, която да излиза от търговския оборот на дружеството. Тази счетоводна статия се съставя, за да се изпълнят разпоредбите за коригиране на сгрешен данъчен документ, издаден за вече осъществена доставка на стоки, и да се неутрализира ефектът от осчетоводяването на новата вярна фактура.

С тази счетоводна статия се създава впечатление, че се намалява правото на данъчен кредит, което реално не е така, защото тя се съставя с идеята, че ще има втора счетоводна статия с еднакви сметки, но противоположни стойности.

скрито платено съдържание: 140 думи;

                Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (05.03.2019): Осчетоводяване на Протокола за анулиране на закупена стока

Стопанска

операция:

304

Покупка на стоки

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

304

Стоки

-600

401

Задължения към доставчици

-720

аналит.

Обувки „Торк“ (20 чифта х 30 лв.)

-600

аналит.

Делта ООД

-720

4531

Начислен ДДС върху покупките

-120

парт.

Ф-ра  0025632555/28.01.2019 г.

-720

ОБЩО

-720

ОБЩО

-720

скрито платено съдържание: 9 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

304 (Стоки) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на стоките в предприятието. Стоките могат да бъдат в склад, в обекти за продажба, на отговорно пазене, на консигнация и други. Закупените (придобитите) стоки се осчетоводяват по Дт на сметката (увеличение стойността на наличните стоки), а продадените (отписаните) стоки се осчетоводяват по Кт на сметката (намаление стойността на наличните стоки). Дт оборот показва стойността на общо закупените (придобитите) стоки, а Кт оборот показва стойността на общо продадените (отписаните) стоки (в т.ч. бракувани и липсващи). Текущото и крайното салдо на сметката е Дт – стойността на наличните стоки на склад, или нулево, ако няма налични. Салдото по сметката се записва в баланса като текущ актив.

скрито платено съдържание: 267 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.