Протокол за анулиране на фактура за покупка на копирна хартия

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 2728 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД искаме да закупим копирна хартия за административния офис.

Производител на канцеларските материали е Делта ООД.

На 27.03.2019 г. двете страни са се споразумели за покупката на 20 пакета хартия с единична цена 10 лв. за брой.

На 28.03.2019 г. Делта ОДД ни е изпратила хартията, във връзка с което ни е издала фактура на обща стойност 240 лв. с включен ДДС.

Ние сме осчетоводили фактурата, като сме я отразили в ДДС Дневника за покупки за месец март.

На 01.05.2019 г. при повторен преглед на документите счетоводителката забелязва, че реквизитите на Алфа ООД във фактурата са попълнени грешно. Свързва се с Делта ООД и ги моли да издадат нова фактура с коректните данни на дружеството. Доставчикът издава нова фактура и протокол за анулиране на старата.

 Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура (сгрешена);

- Протокол за анулиране;

- Фактура (коректна).

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови;
  • когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол за всяка от страните, който съдържа основанието за анулиране, номера и датата на документа, който се анулира, номера и датата на издадения нов документ и подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.

 

№ 0000256978

ФАКТУРА

дата: 28.03.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111333444

ИН по ЗДДС: BG111333222

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. „Аладин“ 100

адрес: София 1000, бул. „Витоша“ 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Копирна хартия

бр.

20

10

200

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

28.03.2019 г.

сума:

200

срок за плащане:

-

 

с платежно нареждане

данъчна основа:

200

Х

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

40

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

240

 

№ 0000000012

ПРОТОКОЛ за анулиране на Фактура

дата: 01.05.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. „Алабин“ 100

адрес: София 1000, бул. „Витоша“ 100

основанието за анулиране на документ

анулиран документ

нов документ

Дата

дата

1

Грешно попълнен ИН по ЗДДС на получателя

00000256978

28.03.2019 г.

00000256999

01.05.2019 г.

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ:

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДОСТАВЧИКА:

имена:

Иван Иванов

подпис

имена:

Петър Петров

подпис

длъжност:

Управител

длъжност:

Управител

 

0000256999

ФАКТУРА

дата: 01.05.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111333222

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. „Аладин“ 100

адрес: София 1000, бул. „Витоша“ 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Копирна хартия

бр.

20

10

200

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

01.05.2019 г.

сума:

200

срок за плащане:

-

 

с платежно нареждане

данъчна основа:

200

Х

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

40

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

240

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно МСС 2 „Материални запаси“ материалните запаси са активи: държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес, или при предоставянето на услуги. В конкретния случай закупената хартия не отговаря на нито един от тези критерии, защото няма да бъде държана за продажба, нито ще бъде вложена в производството.

При тази стопанска операция, от гледна точка Алфа, няма изменение в стойността на активите и пасивите. Тя се извършва, за да се изпълнят всички изисквания за документиране на доставката, която вече е била извършена и отразена, но на база некоректно съставен данъчен документ (грешна фактура). Тогава закупената хартия е била призната като разход веднага, тъй като ще бъде използвана незабавно в административния процес на дружеството.

скрито платено съдържание: 120 думи;

.• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 84 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход или разход. Съгласно ЗКПО закупените офис консумативи са били отразени като счетоводен разход, който е признат за данъчни цели.

От гледна точка на Делта, не се намалява реализираният счетоводен и данъчен приход от първоначалната продажба. Аналогично не се намалява счетоводният и данъчен разход, който е равен на себестойността на произведената и продадена хартия.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 172 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Намалява се, а после се увеличава формираният

скрито платено съдържание: 34 думи;

БАЛАНС: В резултат на съставените счетоводни операции

скрито платено съдържание: 19 думи;

ОПП: При тази стопанска операция няма

скрито платено съдържание: 10 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат е нулев, стопанската операция

скрито платено съдържание: 8 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява анулирането на грешната фактура чрез сторниране на разхода за материали и задължението към доставчика, а след това се отразява новата фактура, като се начисли разход за материали срещу възникване на задължение към доставчика. Това става в следните стъпки:

1. Отразява се сгрешената фактура със знак минус по дебита на сметка 601 „Разход за материали” (намаление на разходите за материали) и със знак минус по кредита на сметка 401 „Задължение към доставчици” (намаление на задълженията към доставчици) с аналитичност „Делта ООД“.

На пръв поглед това противоречи на счетоводните правила, защото на практика няма върнати канцеларски материали. Тази счетоводна статия се съставя, за да се изпълнят разпоредбите за коригиране на сгрешен данъчен документ, издаден за вече осъществена доставка, и да се неутрализира ефектът от осчетоводяването на новата вярна фактура.

С тази счетоводна статия се създава впечатление, че се намалява правото на данъчен кредит, което реално не е така, защото тя се съставя с идеята, че ще има втора счетоводна статия с еднакви сметки, но противоположни стойности.

Тази счетоводна статия се записва на база получения Протокол за анулиране.

скрито платено съдържание: 144 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (01.05.2019): Осчетоводяване на сгрешената фактура съгласно протокол за анулиране

стопанска

операция:

601

Разход за материали

вид

документ:

1

Протокол за анулиране

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

601

Разход за материали

-200

401

Задължения към доставчици

-240

аналит.

Канцеларски материали

-200

аналит.

Делта

-240

4531

Начислен ДДС върху покупките

-40

парт.

Ф-ра 0000256978/28.03.2019 г.

-240

ОБЩО

-240

ОБЩО

-240

скрито платено съдържание: 10 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

401 (Задължения към доставчици) – Пасивна сметка, която показва и проследява измененията на Задълженията към доставчици. По нея се отчитат задълженията във връзка с придобиване на активи или ползване на услуги. Увеличенията на Задълженията към доставчици се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на Задълженията се осчетоводяват по Дт на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на Задълженията към доставчици (при всяка една покупка на актив или услуга се формира задължение към доставчика, който ще извърши услугата или ще достави стоката), а Дт оборот на сметката показва всички намаления на Задълженията към доставчици (при погасяване/уреждане на задълженията към доставчика). Текущото и крайно салдо на сметката е Кт и показва стойността на всички Задължения към доставчици.

скрито платено съдържание: 286 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.