Продажба на земеделска земя

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 4486 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

На 17.02.2019 г. ние от Алфа ООД продаваме 100 000 кв.м. земеделска земя (нива) на територията на община Първомай на Делта ООД.

Отчетната стойност на землището е 250 000 лв., а продажната цена е 500 000 лв.

Съгласно споразумението с Делта ООД всички дължими местни данъци и такси са за сметка на купувача.

Всички плащания се извършват в деня на сделката в брой и по банков път.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Нотариален акт;

- Фактура;

- Банково извлечение.

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга.
  • ако местният данък и таксата по вписванията са платени по банков път, то сумите могат да се видят само в извлеченията на фирмата – платец.

 

НОТАРИАЛЕН АКТ

ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

№174 Том ІI Рег. №4722

                Днес, 17.02.2019 г., пред мен, Иванка Иванова Иванова – НОТАРИУС, с район на действие съдебния район на Районен Съд София, се явиха лицата:          

                1) ”АЛФА” ООД с ЕИК 111222333, София 1000 – ул. Алабин 100, представлявано от Иван Иванов, наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна, и

                2) ”ДЕЛТА” ООД с ЕИК 444555666, София 1000 – бул. Витоша 100, представлявано от Петър Петров, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ, от друга страна,

                които заявиха, че сключват следния договор за покупко-продажба на недвижим имот:

                I. ”АЛФА” ООД продава на ”ДЕЛТА” ООД следния свой недвижим имот:

                НИВА с площ от 100 000 кв.м., пета категория, находяща се в землището на община Първомай.

                Данъчната оценка на имота е 350 000,00 лв. съгласно удостоверение за данъчна оценка, издадено от Столична община.

                II. Описаният по предходния раздел недвижим имот се продава за сумата от 500 000,00 лв., платени от Купувача на Продавача в деня на подписване на този нотариален акт.

                III. ”ДЕЛТА” ООД заявява, че е съгласен и купува описания в раздел I от този нотариален акт недвижим имот срещу упомената в раздел II цена и при условията на настоящия нотариален акт.

                VI. Разноските по настоящия нотариален акт – местен данък, нотариални такси и държавна такса, се поемат от купувача.

                При съставянето на акта се представиха следните документи, удостоверяващи правото на собственост на продавача и изпълнението на особените изисквания на закона: Нотариален акт за недвижимия имот; Скица; Удостоверение за данъчна оценка; Протоколи от решенията на купувача и продавача; Извлечение от Търговския регистър за купувача и продавача; Декларации по чл.264 от ДОПК; Квитанции за платени такси.

 

№ 0000000040

ФАКТУРА

дата: 17.02.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (нашият клиент)

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

Колич.

ед. цена

общо

1

Продадена земеделска земя съгл. Нотариален акт №174 Том II Рег. №4722 от 17.02.2019 г.

дек.

100

5 000

500 000

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

17.02.2019 г.

сума:

500 000

срок за плащане:

17.02.2019 г.

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

 

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

 

основание за 0% ДДС:

чл.45, ал.1 от ЗДДС

сума за плащане:

500 000

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПО СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 17.02.2019 г.

до 17.02.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

17.02.2019 г.

дата

 

старо салдо:

100 000.00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

17/02/19

17/02/19

ДЕЛТА ООД / Плащане по фактура 0000000175 от 17.02.2019 г.

-

500 000

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

-

Дебит:

0,00

Кредит:

500 000

Кредит:

500 000,00

стр. 1

крайно салдо:

600 000,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения” дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма и се използват в повече от един отчетен период в основната, административната или друга дейност, като целта е да се получи икономическа изгода, свързана с актива.

Съгласно МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“ признаването на приходи от продажба на дълготрайни активи се извършва според концепцията за прехвърляне на контрола върху тях. Контролът се определя чрез способността да се ръководи използването на активите и да се получат икономическите изгоди от това. Самото признаване на приходи се извършва според регламентиран в стандарта единен модел за признаване на приходи, състоящ се от пет етапа. В конкретния случай Алфа признава приход от продажба в определен момент, който е предаването на контрола върху нивата, т.е. прехвърлянето на собствеността ѝ. В този момент отчетната стойност на продадения имот се отчита като разход.

скрито платено съдържание: 121 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 53 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума и счетоводен и данъчен разход, равен на балансовата стойност на продадения земеделски имот. За Алфа не възниква задължение да отписва актива от счетоводния и данъчния амортизационен план, тъй като той не отговаря на критериите за амортизируем актив и при придобиването му не е бил завеждан в тях.

От гледна точка на Делта, няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход или разход. За Делта не възниква задължение да включи актива в данъчния амортизационен план, тъй като той не отговаря на критериите за амортизируем актив.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 161 думи;

ЗМДТ:

скрито платено съдържание: 89 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: В резултат от продажбата на имота Алфа ООД реализира приход в размер на 500 000 лв. и разход, равен на отчетната стойност на продадения актив в размер на 250 000 лв., което формира текущ финансов резултат – печалба в размер на 250 000 лв.

БАЛАНС:

скрито платено съдържание: 40 думи;

ОПП:

скрито платено съдържание: 31 думи;

ОСК:

скрито платено съдържание: 30 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като най-напред се отразява продажбата на нивата срещу възникване на вземане от клиент. След това се отписва отчетната стойност на продадения имот и се отразява получаването на парични средства, с което се закрива вземането от клиента. Накрая се отчита финансовият резултат от продажбата. Това става в следните стъпки:

1. Продажбата на земеделския имот се осчетоводява, като се дебитира сметка 411 „Вземания от клиенти“ (увеличение на вземанията от клиенти) срещу кредитиране на сметка 705 „Приходи от продажба на ДА“ (увеличаване на приходите от продажби на ДА).

Издадената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта към сметка 411 „Вземания от клиенти“, по която ще се следи вземането и ще се закрие с полученото плащане.

Продажната стойност на имота се отразява по съответната му аналитичност към 705 „Приходи от продажба на ДА“.

Тази счетоводна статия се записва на база издадената от Алфа ООД фактура.

2.

скрито платено съдържание: 91 думи;

3.

скрито платено съдържание: 67 думи;

4.

скрито платено съдържание: 85 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (17.02.2019): Осчетоводяване на издадената фактура към Делта ООД:

стопанска

операция:

705

Приход от продажба на дълготрайни активи

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

4111

Вземания от клиенти

500 000

705

Приходи от продажба на дълготрайни активи

500 000

аналит.

Делта ООД

500 000

аналит.

Земеделска земя в Първомай – 100 дек.

500 000

Парт.

Ф-ра 0000000040/ 17.02.2019 г.

500 000

 

 

 

ОБЩО

500 000

ОБЩО

500 000

        

скрито платено съдържание: 30 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 212 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева по разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в Разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на наличните парични средства в Разплащателната сметка в лева.

скрито платено съдържание: 124 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.