Приключвателни операции при годишно приключване

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 26 юни 2020 18242 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

На 31.12.2019 г. ние от Алфа ООД съставяме годишните приключвателни операции.

Натрупаните разходи за периода са в размер на 55 000 лв., а реализираните приходи са в размер на 70 000 лв.

Данъчните амортизации са равни на счетоводните.

През периода няма извършени операции, налагащи преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Мемориален ордер/Счетоводна справка.

 

Вариант 1:

организация:

АЛФА ООД (ние)

ЕИК

123456789

МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР/СЧЕТОВОДНА СПРАВКА

основание за счетоводната операция

(в т.ч. обяснение, посочване на документ и/или друго приложимо)

Д-т

сметка

К-т

сметка

сума

 

Приключвателни операции за годишно

 

 

 

 

приключване

 

 

 

1.

Статия 1

611

 

50 000

 

 

 

601

10 000

 

 

 

602

20 000

 

 

 

603

2 000

 

 

 

604

10 000

 

 

 

605

3 000

 

 

 

609

5 000

2.

Статия 2

123

 

55 000

 

 

 

611

50 000

 

 

 

624

1 000

 

 

 

629

4 000

3.

Статия 3

702

 

55 000

 

 

703

 

5 000

 

 

709

 

8 000

 

 

724

 

2 000

 

 

 

123

70 000

4.

Статия 4

123

452

1 500

да се осчетоводи с дата:

съставил:

Георги Георгиев

подпис

31.12.2019 г.

длъжност:

Главен Счетоводител

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

За всяка една компания възниква задължение да декларира резултатите от своята дейност пред държавните органи, като спазва счетоводните принципи и нормативната уредба в съответната държава, в която извършва своята икономическа дейност.

При тази стопанска операция, от гледна точка на Алфа, са приключени приходните и разходните сметки, като така се определя финансовият резултат и размерът на дължимия корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 106 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 145 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: С корпоративен данък се облага печалбата на местните юридически лица, както и тази на чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност на територията на Република България чрез място на стопанска дейност или от разпореждане с имущество на такова място. Данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по образец, чрез която определят данъчния финансов резултат (счетоводния финансов резултат, преобразуван с данъчните постоянни и временни разлики) и дължимия годишен корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 79 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: От гледна точка на Алфа,

скрито платено съдържание: 76 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 18 думи;

ОПП: При тази стопанска операция

скрито платено съдържание: 11 думи;

ОСК: Финансовият резултат

скрито платено съдържание: 37 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо натрупаните обороти по разходните и приходните сметки се прехвърлят към сметката, отчитаща текущ финансов резултат, а след това се начислява корпоративният данък. Това става в следните стъпки:

1.

скрито платено съдържание: 63 думи;

2. Отнасянето на стойността на реализираните през периода разходи в текущ финансов резултат се осчетоводява, като се дебитира сметка 123 „Печалби и загуби от текущата година” (намаление на текущия финансов резултат) срещу кредитиране на сметките от група 61 „Разходи за дейността” и група 62 „Финансови разходи” (намаление на разходите по функционално предназначение и финансовите разходи поради отнасянето им в текущ финансов резултат).

Тази счетоводна статия се записва на база Счетоводна справка/Мемориален ордер.

3.

скрито платено съдържание: 66 думи;

4.

скрито платено съдържание: 41 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

скрито платено съдържание: 10 думи;

СС2 (31.12.2019): Приключване разходите за основна дейност и финансовите разходи

стопанска

операция:

801

Приключвателни операции

вид

документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

123

Печалби и загуби от текущата година

55 000

611

Разходи за основна дейност

50 000

 

 

 

624

Разходи по валутни операции

1 000

 

 

 

629

Други финансови разходи

4 000

ОБЩО

55 000

ОБЩО

55 000

        

скрито платено съдържание: 17 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 267 думи;

601 (Разходи за материали) – Активна сметка, която се използва за отчитане на начислените разходи за закупени или вложени в производството и дейността материали. Увеличенията на Разходите за материали се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им – по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички начислени Разходи за материали (производствени материали, амбалаж, горива, енергия, резервни части за ремонтни дейности, канцеларски материали, инвентар под стойностния праг за ДМА и други), а Кт оборот на сметката показва сумата на приключвателните операции на сметката при разпределянето им по функционално предназначение (разходи за основна, спомагателна, административна дейност) или при приключване срещу приходни сметки или Печалби и загуби от текущата година. Преди приключване обичайното временно салдо на сметката е Дт и показва сумата на признатите Разходи за материали, а след приключване по сметката не трябва да има салдо.

скрито платено съдържание: 619 думи;

609 (Други разходи) – Активна сметка, която се използва за отчитане на всички разходи, които не се отнасят по друга сметка от групата. Такива могат да бъдат: разходи за командировки, разходи по липси за сметка на предприятието, глоби и неустойки, отписани вземания и други. Увеличенията на Другите разходи се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им – по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички начислени разходи за провизии (начисляване на разходи за командировки, отписване на вземания, начисляване на дължими глоби и неустойки, отчитане на разходи за липси за сметка на дружеството и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на приключвателните операции на сметката при разпределянето им по функционално предназначение (разходи за основна, спомагателна, административна дейност) или при приключване срещу приходни сметки или Печалби и загуби от текущата година. Преди приключване обичайното временно салдо на сметката е Дт и показва сумата на признатите други разходи, а след приключване по сметката не трябва да има салдо.

скрито платено съдържание: 454 думи;

702 (Приходи от продажба на стоки) – Пасивна сметка, която показва и проследява Приходите от продажби на стоки. Увеличенията на Приходите от продажба на стоки се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на приходите с отчетната стойност на продадените стоки се осчетоводяват по Дт на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата от всички реализирани Приходи от продажба на стоки (при извършване на продажба с издаване на фактура или друг документ, отнасяне на отрицателния резултат от продажбата на стоки към Печалба и загуба от текущата година), а Дт оборот на сметката показва сумата от всички отписани отчетни стойности на реализираните стоки (отчетната стойност на продадени стоки, отнасяне на положителния резултат от продажбата на стоки към Печалба и загуба от текущата година). Преди приключване обичайното временно салдо на сметката е Кт – показва сумата на печалбата от продажбата на стоки, а след приключване по сметката не трябва да има салдо.

скрито платено съдържание: 437 думи;

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.