Приключвателни операции по ДДС

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 26 юни 2020 17565 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

На 31.01.2019 г. ние от Алфа ООД съставяме приключвателните операции на разчетите по ДДС за месец януари.

Начисленият ДДС за продажбите е в размер на 6 000 лв., а начисленият ДДС по покупки е 5 000 лв., в резултат на което предприятието трябва да внесе 1 000 лв. ДДС в бюджета (НАП).

На 14.02.2019 г. е съставена и подадена Справка-декларация по ДДС и е преведена сумата по съответната сметка на НАП.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Мемориален ордер/Счетоводна справка;

- Справка-декларация по ЗДДС за месец януари 2019 г.

 

организация:

АЛФА ООД (ние)

ЕИК

123456789

МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР/СЧЕТОВОДНА СПРАВКА

основание за счетоводната операция

(в т.ч. обяснение, посочване на документ и/или друго приложимо)

Д-т

сметка

К-т

сметка

сума

1.

Приключвателни операции по ДДС

4532

4531

5 000

 

 

4532

4539

1 000

 

 

 

 

 

да се осчетоводи с дата:

съставил:

Иван Иванов

подпис

31.01.2019 г.

длъжност:

Главен Счетоводител

 

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

 

ТД на НАП / офис

Входящ №                                                           /                              г.

А. Наименование и адрес за кореспонденция на регистр. лице

Попълва се от приходната администрация

АЛФА ООД

гр. София, ул. Алабин №111

Данъчен период: 01/2019

ИН по ЗДДС: BG123456789

ИН: 123456789

Раздел А: Данни за извършените доставки и начисления на данък върху добавената стойност

Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС

(сума от кл.11 до кл.16)

30 000,00

01

 Всичко начислен ДДС

 (сума от кл.21 до кл.24)

6 000,00

20

 Данъчна основа, подлежаща на облагане със ставка 20%

 - данъчна основа на облагаемите доставки, вкл. доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната

30 000,00

11

 Начислен ДДС

6 000,00

21

 

 - данъчна основа на ВОП и данъчна основа на получени доставки по чл.82, ал.2-5 от ЗДДС

0,00

12

 Начислен ДДС за ВОП и за получени доставки по

 чл.82, ал.2-5 от ЗДДС

0,00

22

 

 Начислен данък (20%) в други случаи,

 предвидени в ЗДДС

0,00

23

 Дан. основа на облагаеми доставки със ставка 7%

0,00

13

 Начислен ДДС (7%)

0,00

24

 Данъчна основа, подлежаща на облагане със ставка 0%

 - данъчна основа на доставки по глава трета от ЗДДС

0,00

14

 

 - данъчна основа на ВОД на стоки

0,00

15

 - данъчна основа на доставки по чл.140, чл.146 и

чл.173, ал.1 и 4 от ЗДДС

0,00

16

Данъчна основа на доставки на услуги по чл.21, ал.2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка

0,00

17

Данъчна основа на доставки на услуги по чл.69, ал.2, вкл. доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка, както и на доставки като посредник в тристранна операция.

 

0,00

18

 

Данъчна основа на освободените доставки и освободените ВОП

0,00

19

Раздел Б: Данни за упражнено право на данъчен кредит

Данъчна основа и данък за получените доставки, ВОП, получените доставки по чл.82, ал.2-5 от ЗДДС и вноса без право на данъчен кредит или без данък

 

0,00

30

 

 

Данъчната основа на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл.82, ал.2-5 от ЗДДС, вноса, както и данъчната основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл.69, ал.2 от ЗДДС:

 - с право на пълен данъчен кредит

25 000,00

31

 - ДДС с право на пълен данъчен кредит

5 000,00

41

 - с право на частичен данъчен кредит

0,00

32

 - ДДС с право на частичен данъчен кредит

0,00

42

 

 Годишна корекция по чл.73, ал.8 (+/-)

0,00

43

Коефициент по чл.73, ал.5 от ЗДДС

0,00

33

 Общо данъчен кредит

 (кл.41 + кл.42 х кл.33 + кл.43)

5 000,00

40

Раздел В: Резултат за периода

ДДС за внасяне

(кл.20 – кл.40) >= 0

1 000,00

50

 ДДС за възстановяване

 (кл.20 – кл.40) < 0

0,00

60

Раздел Г: ДДС за внасяне

Данък за внасяне от кл.50, приспаднат по реда на чл.92, ал.13 от ЗДДС

0,00

70

 Данък за внасяне от кл.50, внесен ефективно

1 000,00

71

Раздел Д: ДДС, подлежащ на възстановяване

Съгласно чл.92, ал.1 от ЗДДС, в 30-дневен срок от подаването на тази декларация

0,00

80

 Съгласно чл.92, ал.3 от ЗДДС, в 30-дневен срок

 от подаването на тази декларация

0,00

81

 

 Съгласно чл.92, ал.4 от ЗДДС, в 30-дневен срок

 от подаването на тази декларация

0,00

82

Долуподписаният, Иван Иванов, декларирам, че:

Х

 представлявам лицето, посочено в кл. А, и че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.

 

 са налице обстоятелствата по чл.92, ал.3 от ЗДДС

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

Дата на съставяне: 14.02.2019 г.                                Длъжност: Управител                                                    Подпис и печат:

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

За всяка една компания възниква задължение да декларира резултатите от своята дейност пред държавните органи, като спазва счетоводните принципи и нормативната уредба в съответната държава, в която извършва своята икономическа дейност.

скрито платено съдържание: 33 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 61 думи;

• Данъчна:

ЗДДС: Съгласно ЗДДС данъчно задължени лица са всички лица, които извършват независима икономическа дейност, независимо от резултатите от нея. На регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице, независимо дали е установено, или не на територията на страната, което извършва облагаеми доставки на стоки или услуги. Регистрираните по този закон лица са длъжни да начисляват данък за извършените от тях облагаеми доставки и съответно имат право на данъчен кредит за получените облагаеми доставки на стоки и услуги. Извършените доставки се отразяват в Дневник продажби, а получените доставки – в Дневник покупки.

скрито платено съдържание: 99 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: От гледна точка на Алфа,

скрито платено съдържание: 16 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 17 думи;

ОПП: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 22 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат

скрито платено съдържание: 14 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

                Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява приключването на разчетните сметки за ДДС, а след това се осчетоводява плащането към бюджета. Това става в следните стъпки:

1. Съпоставката между начисления ДДС за продажби и ползвания данъчен кредит за покупки се отразява, като се дебитира сметка 4532 „Начислен ДДС върху продажбите” (намаление на начисления ДДС за продажби поради съпоставката му с ползвания данъчен кредит) и се кредитира сметка 4531 „Начислен ДДС върху покупките” (намаление на правото на данъчен кредит поради съпоставката му с начисления ДДС за продажби).

Преди съставяне на счетоводната статия салдото по сметката, отчитаща правото на данъчен кредит – 4531 „Начислен ДДС върху покупките”, е дебитно, а по сметката, отчитаща начисления ДДС върху продажбите – 4532 „Начислен ДДС върху продажбите”, е кредитно.

За да се определи окончателният данъчен резултат за периода (текущия месец), се съпоставят начисленият ДДС за продажби и ползваният при покупки данъчен кредит, което става, като се дебитира сметка 4532 „Начислен ДДС върху продажбите” и се кредитира сметка 4531 „Начислен ДДС върху покупките” със стойността на ползвания данъчен кредит.

Счетоводната статия се съставя със стойността на разчета с по-малко салдо. Начисленият при продажби ДДС е на по-голяма стойност от ползвания при покупки данъчен кредит и затова стойността на счетоводната статия е равна на стойността на ползвания данъчен кредит, т.е. на дебитното салдо по сметка 4531 „Начислен ДДС върху покупките”. По този начин разчетът по сметката, показващ вземане, се закрива, а сметка 4532 „Начислен ДДС върху продажбите” остава с кредитно салдо, което ще се отнесе по сметка 4539 „ДДС за внасяне”, показваща задължение за ефективно внасяне на ДДС.

Тази счетоводна статия се записва на база Счетоводна справка/Мемориален ордер.

2.

скрито платено съдържание: 105 думи;

3.

скрито платено съдържание: 47 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (31.01.2019): Приключване на разчетните сметки по ДДС

стопанска

операция:

800

Приключвателни операции по ДДС

вид

документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

4532

Начислен ДДС върху продажбите

5 000

4531

Начислен ДДС върху покупките

5 000

ОБЩО

5 000

ОБЩО

5 000

        

скрито платено съдържание: 24 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 457 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева по Разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията – по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в Разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на Разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на наличните парични средства в Разплащателната сметка в лева.

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.