Приходи от наем

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 5883 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД притежаваме офис сграда, която използваме за администрирането на своята основна дейност, която е търговия със стоки.

Един етаж от нея отдаваме под наем на Делта ООД.

Съгласно договора Делта ООД е задължена да плаща на Алфа ООД на последната дата от всеки месец.

Съгласно подписания договор до 5-о число на следващия месец се фактурира наемът за предходния месец.

На 31.01.2019 г. издаваме фактура за месец януари на Делта ООД на стойност 2 00 лв. с вкл. ДДС.

На същата дата наемателят превежда дължимата сума по банковата ни сметка в лева.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура за предоставената услуга;

- Банково извлечение

Забележка: Съгласно ЗДДС и нормативната уредба в България:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга.

 

№ 000255541

ФАКТУРА

дата: 31.01.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Наем за месец 01.2019 г.

бр.

1

2 000

2 000

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

31.01.2019 г.

сума:

2 000

срок за плащане:

31.01.2019 г.

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

2 000

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

400

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

2 400

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

Банка АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

444555666

Адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 31.01.2019 г.

до 31.01.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

31.01.2019 г.

дата

 

старо салдо:

100 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

31/01/19

31/01/19

ДЕЛТА ООД / Плащане по фактура 000255541 от 31.01.2019 г.

-

2 400,00

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

-

Дебит:

0,00

Кредит:

2 400,00

Кредит:

2 400,00

стр. 1

крайно салдо:

102 400,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

                Основната икономическа дейност на едно предприятие се извършва с цел генериране на печалба. Много често освен основната дейност, която извършват, дружествата закупуват активи с цел или отдаването им под наем, или дългосрочно увеличение на капитала. Този вид активи се наричат инвестиционни имоти. Притежаваната офис сграда се третира като инвестиционен имот. Съгласно МСС 40 „Инвестиционни имоти” и нормативната уредба в България инвестиционен имот е актив, който е закупен с цел да бъде държан (от собственика или лизингополучателя по финансов лизинг) по-скоро за получаване на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала. Един инвестиционен имот генерира парични потоци в голяма степен, независимо от другите активи, притежавани от предприятието.

Съгласно МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“ признаването на приходи от продажба на услуги се извършва според концепцията за прехвърляне на контрола върху тях. Контролът се определя чрез способността да се ръководи използването на наетия актив и да се получат икономическите изгоди от това. Самото признаване на приходи се извършва според регламентиран в стандарта единен модел за признаване на приходи, състоящ се от пет етапа.

скрито платено съдържание: 111 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 41 думи;

 • Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, има реализиран счетоводен и данъчен приход.

От гледна точка на Делта, има реализиран счетоводен и данъчен разход.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 187 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

                ОПР: Формира се приход от наем, който се отнася в печалба от текущата година – на стойност 2 000 лв.

                БАЛАНС: Вследствие на предоставената услуга паричните средства ще се увеличават с 2 400 лв., ще се формира текущ финансов резултат – Печалба в размер на 2 000 лв., и ще възникне задължение за внасяне на начислен ДДС върху продажбите в размер на 400 лв.

                ОПП: В резултат на плащането на наема се генерира входящ паричен поток, който в крайна сметка формира положителен паричен поток от инвестиционна дейност в размер на 2 400 лв.

                ОСК: Финансовият резултат е печалба в размер на 2 000 лв., която ще се отрази като финансов резултат от текущата година в отчета за собствения капитал.

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като най-напред се отрази продажбата на услуга срещу възникване на вземане от клиент. След това се отразява получаването на парични средства, с което се закрива вземането от клиента и накрая се отчита финансовият резултат от предоставената услуга. Това става в следните стъпки:

1. Фактурираният месечен наем се осчетоводява, като се дебитира сметка 411 „Вземания от клиенти“ (увеличение на вземанията от клиенти) и се кредитират сметка 704 „Приходи от наем“ (увеличение на приходите от наеми) и сметка 4532 „ДДС върху продажбите“ (увеличение на задължението за внасяне на ДДС).

Издадената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта ООД към сметка 411 „Вземания от клиенти“, по която ще се следи вземането, което ще се закрие с плащането по банков път.

Тази счетоводна статия се записва на база издадената от Алфа ООД фактура.

2.

скрито платено съдържание: 76 думи;

3.

скрито платено съдържание: 71 думи;

                Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

                Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1(31.01.2019): Осчетоводяване на месечната наемна вноска – Фактура

стопанска

операция:

704

Приход от наем

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

411

Вземания от клиенти

2 400

704

Приходи от наем

2 000

аналит.

Делта ООД

2 400

4532

Начислен ДДС върху продажбите

400

парт.

Ф-ра 000255541/31.01.2019 г.

2 400

 

 

 

ОБЩО

2 400

ОБЩО

2 400

        

скрито платено съдържание: 23 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

сметка

нач. салдо

обороти

крайно салдо

 

Забележка: Тази Оборотна ведомост отразява само разгледаната стопанска операция и нейното осчетоводяване единствено за целите на показване на отражението на стопанската операция във финансовите отчети. Именно поради частния характер на тази Оборотна ведомост, която не разглежда сметките с техните начални салда, следва, че:

   • сметка 4532 има крайно кредитно салдо, което по принцип трябва да е  приключено и нулево, но в случая то трябва да се приеме като текущо и показващо, че има начислен ДДС по продажби,  който подлежи на внасяне.

 

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

 

(а-п) 123

2 000

2 000

 

(а) 411

2 400

2 400

 

(п) 4532

 

400

400

 

(а) 503

2 400

 

2 400

 

(п) 704

2 000

2 000

 

СУМА

6 800

6 800

2 400

2 400

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Текуща печалба

2 000

Приходи от  наем

2 000

Парични средства

2 400

Печалби и загуби от текущата година

2 000

 

 

 

 

 

 

ДДС за внасяне

400

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

 

Финансов резултат от текущия период

2 000

от инвестиционна дейност

2 400

 

 

от финансова дейност

 

 

 

 

Използвани Счетоводни Сметки:

скрито платено съдържание: 354 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева по разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в Разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на Разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт и показва сумата на наличните парични средства в Разплащателната сметка в лева.

скрито платено съдържание: 130 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.