Предоставени дългосрочни заеми

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 26 юни 2020 8541 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД предоставяме заем на Делта ООД.

На 01.11.2019 г. подписваме договор, според който параметрите на заема са:

- размер: 120 000 лв.;

- срок: 2 години (24 месеца);

- годишен лихвен процент: 6%.

На 01.12.2019 г. Делта ООД извършва плащане по първата погасителна вноска по кредита.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Договор за заем;

- Погасителен план.

 

ДОГОВОР за Заем

 

                Днес, 01 ноември 2019 г., в град София, между страните:

фирма:

АЛФА ООД

ДЕЛТА ООД

адрес:

София 1000, ул. Света София 1

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

777888999

111222333

представляващ:

Георги Георгиев

Иван Иванов

наричан:

Кредитор

Кредитополучател

                се подписа настоящият Договор за заем, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:

 

чл.1. Кредиторът предоставя на Кредитополучателя заем в размер на 120 000 лв. за срок от 24 месеца.

чл.2. Кредитополучателят се задължава да изплаща на Кредитора отпуснатия кредит на равни месечни вноски от по 5 000 лв., плюс дължимите за всеки месец лихви върху непогасената част от кредита.

чл.3. Кредиторът събира лихва за предоставения банков кредит в размер на 6% годишно.

чл.4. Кредиторът събира наказателна лихва за всяко забавено плащане по заема в размер на 12% годишно.

чл.5. Когато заемът или някоя от погасителните вноски не бъде издължен в срок и това забавяне продължи повече от 30 календарни дни, Кредиторът има право да обяви заема за предсрочно изискуем и да предприеме мерки за принудително събиране на вземането си, в т.ч. и продажба на заложеното имущество.

чл.6. Кредитополучателят се задължава да заплаща погасителните вноски на Кредитора до 5-о число от месеца, следващ месеца на подписване на Договора, съгласно приложения Погасителен план.

чл.7. Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване и е за срок от 24 месеца.

чл.8. Договорът се прекратява с цялостното погасяване на заема от страна на Кредитополучателя.

чл.9. За всички неуредени или спорни въпроси страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.10. Договорът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

 

 Кредитор: Кредитополучател:

 

 

ПОГАСИТЕЛЕН ПЛАН по Договор за Заем от 01 ноември 2019 г.

мес.

главница

остатък

за олихвяване

лихва

погасителна

вноска

мес.

главница

остатък

за олихвяване

лихва

погасителна

вноска

1

5 000

120 000

600

5 600

14

5 000

55 000

275

5 275

2

5 000

115 000

575

5 575

15

5 000

50 000

250

5 250

2

5 000

110 000

550

5 550

16

5 000

45 000

225

5 225

4

5 000

105 000

525

5 525

17

5 000

40 000

200

5 200

5

5 000

100 000

500

5 500

18

5 000

35 000

175

5 175

6

5 000

95 000

475

5 475

19

5 000

30 000

150

5 150

7

5 000

90 000

450

5 450

20

5 000

25 000

125

5 125

8

5 000

85 000

425

5 425

21

5 000

20 000

100

5 100

9

5 000

80 000

400

5 400

22

5 000

15 000

75

5 075

10

5 000

75 000

375

5 375

23

5 000

10 000

50

5 050

11

5 000

70 000

350

5 350

24

5 000

5 000

25

5 025

12

5 000

65 000

325

5 325

 

13

5 000

60 000

300

5 300

сума

120 000

 

7 500

127 500

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

За да развиват своята дейност, често предприятията, освен да ползват собствени средства (капитал), привличат и чужд капитал (привлечени средства). Основен източник на такива средства са банковите заеми, предоставени на дружествата от банките, но такива кредити могат да бъдат отпускани и от търговски дружества. Предимствата на този тип финансиране са, че се отпускат значителни по размер суми за дълъг период от време, като погасяването на заема се разсрочва на определени вноски за целия срок на договора за заем. Недостатък обаче е обезпечението, което получателят на заема често е задължен да предостави. Обезпечението представлява права, които кредитополучателят (или трето задължено лице) предоставя на кредитора за приоритетно събиране на вземането по заема в случай на непогасяването му чрез продажба на конкретен актив, притежаван от кредитополучателя (или от третото лице). Обезпечение може да бъде предоставено и под формата на гаранции или поръчителство от трети лица.

скрито платено съдържание: 104 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 133 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 312 думи;

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 47 думи;

ЗДДС: Съгласно ЗДДС извършването на финансова услуга, каквато е и отпускането на заем срещу лихва, е освободена доставка. За доставките на финансови услуги издаването на фактура не е задължително. В случаите, при които за лихва по предоставен паричен заем не се издава фактура, доставката на финансовата услуга следва да се отрази в месечен отчет за продажбите. Отпускането на заем е с непрекъснато изпълнение и всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка, по която данъчното събитие възниква на датата, на която плащането за услугата е станало дължимо. Това означава, че възникването на данъчното събитие за доставката на финансовата услуга зависи от периодичността, с която е договорено плащане на лихва. В случая Делта ООД е задължена да плаща на Алфа ООД на всяко първо число от месеца, следващ месеца на подписване на Договора, съгласно приложен Погасителен план.

Делта е регистрирана по ЗДДС и услугата е свързана с основната дейност, но няма да ползва данъчен кредит, с който да намали задължението си за ДДС в съответния данъчен период, защото ДДС не е начислен от доставчика.

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: В резултат на стопанската операция

скрито платено съдържание: 25 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция паричните средства ще

скрито платено съдържание: 27 думи;

ОПП: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 53 думи;

ОСК: Финансовият резултат от стопанската операция е

скрито платено съдържание: 23 думи;

където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

От гледна точка на Алфа ООД:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява предоставянето на заема, след това начислението на лихвата, а накрая – погасяването на първата вноска по кредита и отчитането на финансовия резултат. Това става в следните стъпки:

1. Отпускането на заема се осчетоводява, като се дебитира сметка 227 „Предоставени дългосрочни заеми и вземания” (увеличаване на дългосрочните вземания) срещу кредитиране сметка 503 „Разплащателна сметка в лева” (намаление на паричните средства по разплащателната сметка).

Отпуснатият заем се отразява в отделна партида по аналитичността на Делта ООД към сметка 227 „Предоставени дългосрочни заеми и вземания”, по която ще се следи вземането, което ще се закрие с плащанията на главницата по банков път. Дебитното салдо по партидата след всяко плащане ще показва оставащата за получаване стойност на главницата по заема.

Тази стопанска операция се записва на база банковото извлечение за периода.

2.

скрито платено съдържание: 78 думи;

3.

скрито платено съдържание: 104 думи;

4.

скрито платено съдържание: 67 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (01.11.2019): Осчетоводяване на отпуснатия заем

стопанска

операция:

910

Друга счетоводна операция

вид

документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

227

Предоставени дългосрочни заеми и вземания

120 000

503

Разплащателна сметка в лева

120 000

аналит.

Делта ООД

120 000

 

 

 

ОБЩО

120 000

ОБЩО

 120 000

        

скрито платено съдържание: 33 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 410 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева по разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборотът на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на наличните парични средства в разплащателната сметка в лева.

скрито платено съдържание: 127 думи;

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.