Получен аванс за продажба на суровини

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 1942 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД произвеждаме и продаваме обувки. Поради остатък в склада на кожа за произвеждането на стар модел обувки решаваме да я продадем. Делта ООД желае да закупи суровината от нас и е съгласна с условията за доставка – до 5 календарни дни след получаване на 100% авансово плащане.

На 10.05.2019 г. получаваме аванс по проформа фактура, която издаваме в размер на 24 000 лв. с включен ДДС за продажба на 4 000 кв.м. кожа. Плащането е направено в деня на издаването на проформа фактурата.

На 12.05.2019 г., два дни след плащането, издаваме и изпращаме фактура за направеното авансово плащане, а доставката на кожата до склада на Делта се извършва точно 5 дни след получаването на аванса – на 15.05.2019 г., съгласно условията за доставка.

Среднопретеглената доставна цена (СПЦ) на кожата е 3 лв. за кв.м. без включен ДДС. Доставката е за сметка на купувача Делта ООД.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Проформа Фактура (основание за авансово плащане може да бъде също така Оферта или Договор);

- Банково извлечение, което доказва авансовото плащане;

- Фактура;

- Приемно-предавателен протокол за получените обувки

 Забележка: Съгласно ЗДДС, нормативната уредба в България и практиката на НАП е прието, че:

  • фактура за авансово плащане се издава на или след датата на получаване на плащането. Затова в търговската практика се е възприело първо получателят на аванса да изпрати проформа фактура, по която, след като бъде платено, да се издаде реалната фактура за авансовото плащане – срокът съгласно ЗДДС е до 5 дни след получаване на плащането. Проформа фактурата се използва от купувача като основание за плащане/превод на парите;
  • всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга.

 

№ 0000445692

ПРОФОРМА ФАКТУРА

дата: 10.05.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

Делта ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Авансово плащане за кожа за производство на обувки

кв.м.

4 000

5

20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

10.05.2019 г.

сума:

20 000

срок за плащане:

-

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

20 000

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

4 000

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

24 000

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПО СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 10.05.2019 г.

до 10.05.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

10.05.2019 г.

дата

 

старо салдо:

1000.00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

10/05/19

10/05/19

ДЕЛТА ООД / Плащане по проформа фактура № 0000445692 от 10.05.2019 г.

-

24 000,00

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

-

Дебит:

-

Кредит:

24 000,00

Кредит:

24 000,00

стр. 1

крайно салдо:

25 000,00

 

№ 0125445692

ФАКТУРА

дата: 12.05.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

Делта ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Авансово плащане за кожа за производство на обувки

чифт

4 000

5

20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

10.05.2019 г.

сума:

20 000

срок за плащане:

-

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

20 000

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

4 000

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

24 000

 

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

 

                Днес, 15.05.2019 г. в гр. София, между страните:

 

фирма:

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

София 1000, бул. Витоша 100

ЕИК:

111222333

444555666

представляващ:

Иван Иванов

Петър Петров

наричан:

Предаваща Страна

Приемаща Страна

                се подписа настоящият Приемно-предавателен протокол, наричан по-нататък за краткост Протокола, при следните условия:

 

чл. 1.     Предаващата Страна предаде, а Приемащата Страна прие, както следва:

 

подробно описание

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Кожа за производство на обувки

кв.м.

4 000

5

20 000

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ОБЩО (без включен ДДС):

20 000

 

чл. 2.     Приемащата Страна прие предаденото от Предаващата Страна без възражения по отношение на количество и качество.

чл. 3.     Протоколът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Суровините са материален запас, който е предназначен за производство на продукция. Съгласно приложимите счетоводни стандарти и по-специално МСС 2 „Стоково-материални запаси“ материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на продукцията представлява сумата от всички разходи по производството, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до тяхното настоящо местоположение и състояние. За едно производствено предприятие основният бизнес е да произвежда продукция и да я продава с достатъчна надценка (добавена стойност), за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

При тази стопанска операция, от гледна точка на Алфа, е заменен един актив Суровини срещу друг актив Пари. Реализиран е приход от продажбата на суровините, който е равен на продажната им стойност. Възниква и разход, равен на себестойността на кожата. Финансовият резултат от продажбата е печалба, която е равна на разликата (маржа) между продажната стойност и себестойността на продукцията (спазване на принципа за съпоставимост между приходите и разходите).

скрито платено съдържание: 78 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 72 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: Съгласно ЗКПО Алфа реализира счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума, а счетоводният и данъчен разход ще бъде равен на себестойността на суровините.

От гледна точка на Делта няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен разход.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 100 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Формират се приход и разход

скрито платено съдържание: 32 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 48 думи;

ОПП: В резултат на полученото плащане

скрито платено съдържание: 25 думи;

ОСК: Финансовият резултат

скрито платено съдържание: 24 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:   

Тази стопанска операция се осчетоводява, като: първо се осчетоводи полученото авансово плащане по банковата сметка, за което все още няма фактура, срещу разкриване на нефактурирано задължение към клиент; след издаването на фактурата от Алфа ООД за платения аванс се осчетоводява трансформацията на задължението от нефактурирано към фактурирано с включено задължение за начислен ДДС върху продажби. Когато суровината реално е доставена, тогава се осчетоводява закриване на задължението към клиента срещу отписване на суровините от склада. Накрая се отчита финансовият резултат от продажбата – печалба. Това става в следните стъпки:

1. Авансовото плащане от Делта се осчетоводява, като се дебитира сметка 503 “Разплащателна сметка в лв.“ (увеличение на парите в банката) и се кредитира сметка 418 ”Нефактурирани задължения към клиенти“ (увеличаване на нефактурираните задължения към клиенти по аванси).

Тази счетоводна статия се записва на база полученото плащане от Делта, което е видимо от банковото извлечение и издадената от нас проформа фактура като основание за авансово плащане.

Издадената от нас проформа фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта към сметка 418 ”Нефактурирани задължения към клиенти“, по която ще се следи и закрие с издаване на реалната фактура за авансовото плащане.

2.

скрито платено съдържание: 115 думи;

3.

скрито платено съдържание: 91 думи;

4.

скрито платено съдържание: 57 думи;

5. Отчитаме финансовия резултат от продажбата – печалба, като се дебитира сметка 706 ”Приходи от продажба на материали и суровини” и се кредитира сметка 123 „Текуща печалба/загуба”.

Тази счетоводна статия се записва на база Счетоводна справка/ Мемориален ордер.

Разликата между продажната и отчетната стойност на суровините се отчита аналитично по сметка 706 „Приходи от продажба на материали и суровини”.

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1(10.05.2019): Осчетоводяване на авансовото плащане от Делта ООД преди да е издадена фактурата от нас

стопанска

операция:

412

Аванс по доставка от клиент

вид

документ:

200

Банково извлечение в лв.

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

503

Разплащателна сметка в лв.

24 000

418

Нефактурирани аванси от клиенти

24 000

 

 

 

аналит.

Делта ООД

24 000

 

 

 

парт.

Проформа Ф-ра 0000445692/10.05.2019 г.

24 000

ОБЩО

24 000

 

24 000

        

скрито платено съдържание: 39 думи;

СС5(15.05.2019): Отчитане на финансовия резултат от продажбата – печалба

стопанска

операция:

801

Приключвателна операция

вид

документ:

800

Счетоводна справка / Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

706

Приходи от продажби на суровини

8 000

123

Текуща печалба/загуба

8 000

аналит.

Кожа

8 000

 

 

 

ОБЩО

8 000

ОБЩО

8 000

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се дебитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 535 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива парични средства в лева по разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в Разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на Разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт и показва сумата на наличните парични средства в Разплащателната сметка в лева.

скрито платено съдържание: 153 думи;

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.